EDEBÝYAT => ÞÝÝR KÖÞESÝ => Güllerin Efendisine => Konuyu balatan: ...Tefekkür... - Eyll 18, 2009, 08:01:28 S

Balk: Eyy Yar...VusLatým Ömrüm Kadar
Gnderen: ...Tefekkür... - Eyll 18, 2009, 08:01:28 S

(http://img282.imageshack.us/img282/452/gulpeygambernj9.jpg)

Bugün yine hüzün düþtü yüreðimin derinliklerine, yine sevda yamaçlarýnda dolanýyorum kendinden geçmiþçesine Baðýrýyorum avazým çýktýðý kadar ama kimse sesimi duymuyor, çýrpýnýyorum ama bir türlü duyuramýyorum feryadýmý…

Ýçimde zelzeleler kopuyor, yüreðim paramparça sanki her bir azamý bölüyorlar satýrla… Günahlarýmýn verdiði aðýrlýktan tir tir titriyorum, acizlik içerisinde kývranýyorum durmadan, yataðýmýn içerisinde iki büklüm aðlýyorum SENÝN yokluðunun verdiði sancýdan,yanaklarýmdan iki damla yaþ süzülüyor usulcaÝki damla kan akýyor yüreðimin derinliklerine
Adýný sayýklýyorum içten sessizce ve SENSÝZCE…

Hayatýmýn her bir karesi eksilerle dolu ve kapatmaya çalýþýyorum ömrüm boyu! Aðzým yalan ve küfür kokuyor, ellerim boþlukta, ayaklarým sabit ve prangalý, beynim SENSÝZLÝÐÝN mektebinde mýhlanýp kaldý, gözlerim yokluðundan körleþti, yüreðim yosun tuttu ve keçeleþti!

Ey Yâr Ben ne Mekke’yim hüznüne ortak ne Medine’yim Sevdana tutsak, ne Ebubekir’im ’’Benden sonra bir peygamber daha gelse o sen olurdun dediðin’’, ne Ömer’im ‘’istemez misin dünya onlarýn ahiret bizim olsun’’deyip onu adaletiyle övdüðün, ne Osman’ým ‘’Bir kýzým daha olsa yine sana verirdim’’ deyip hayâsýndan hayâ ettiðin, ne Ali’yim ‘’ilmin kapýsý’’deyip en çok sevdiðin kýzýný verdiðin, ne reyhanlarým dediðin Hz Hasan ve Hz Hüseyin’im, ne Bilal-i Habeþi’yim ‘’Cennette adýmlarýný benden önde görüyorum’’deyip ezan okumasýyla sükûn bulduðun, ne baþýný okþadýðýn Enes Bin Malik’im, ne Taif’im seninle aðlayan ve ne de Zeyd’im sana yoldaþ olan

Ama çok þükür ki ben;

Ne Ebu Cehil’im kapýmý 25 kez suratýna kapatan, ne Ebu Leheb’im sana elleri kuruyasýca diyen, ne As Bin Vail’im Ýslam düþmaný olan, ne Ka’b Bin Eþref’im sana Ebter diyen, ne Ümmü Cemil’im yoluna dikenler döþeyen, ne Taif de yüzüne çarpan taþým, ne Uhut da diþini kýran okum, ne Ubey Bin Halef’im ‘’Senin Rabbin mi bu kurumuþ kemikleri diriltecek’’deyip seni alaya alan, ne sana mecnun, þair, büyücü, sihirbaz diyen yahudiyim ve ne de mescit kuþu iken senin duanla zengin olup sonra islamý unutan Salebeyim!

Ey Yâr sahi ben kimim? Neyim? Ben senden 14 asýr ötede yüreðini SENÝNLE avutan ama SENSÝZ teselli bulamayan, en çok da yüreðini Gül’ün dikenine asmak isteyen Bülbül’üm!

Ben Kerem gibi Aslýma ermek, Ferhat gibi aþkýndan daðlarý delmek ve elimin tersiyle itip tüm dünyalýklarý ‘’çekil aradan Leyla ben Mevlamý buldum’’demek isteyen bir Mecnunum!

Aþkýndan Mecnuna dönmek,pervane gibi ýþýðýnda durmak,Elif gibi her daim okunmasam da hep seninle olmak ve kardeþlerim dediðin o zümreye dahil olmak için çýrpýnan bir zavallýyým!

Artýk hayatýn ritmi zorlaþtý, tik taklar yavaþladý, son demlerimde SENÝ bekliyorum, yoksa bana kýrgýn mýsýn EFENDÝM?
Ne olur gel ve Gül Çehrenle aydýnlat çehremi
SEN Gel ki hicraným dinsin!
EY SEVGÝLÝ gönül kapýlarýmý sonuna kadar açtým SENÝ bekliyorum!

Ama SEN gelmezsen ben SANA geldim, ellerimde sevda ikliminden derdiðim güllerle, kalbimdeki en hoyrat sevgiyle, artýk gülmeye bile mecalimin kalmadýðý çehremle, SENÝN firakýndan paramparça olmuþ yüreðimle, sýrtýmda günah yüklü heybemle kapýna geldim EN SEVGÝLÝ baðýþlanma ümidiyle çarpýyor kalbim!

Sallâllahû Aleyhi Ve Sellem

ALýntý...