hayatýn anlamý"ÝSLAM" => ALLAH (cc.) ve KURAN-I KERÝM => KuR_aN-ý KeRiM => Konuyu balatan: ...Tefekkür... - Eyll 01, 2009, 03:34:34 S

Balk: AsýL HedefLeri ALLAH'ýn (C.C) Rýzasýdýr...!
Gnderen: ...Tefekkür... - Eyll 01, 2009, 03:34:34 S

* Onlarýn ‘gizlice söyleþmelerinin’ çoðunda hayýr yok. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmayý ya da insanlarýn arasýný düzeltmeyi emredenlerinki baþka. Kim Allah’ýn rýzasýný isteyerek böyle yaparsa, artýk ona büyük bir ecir vereceðiz. (Nisa Suresi, 114)

* Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoþnutluðunu) isteyerek sabrederler, namazý dosdoðru kýlarlar, kendilerine rýzýk olarak verdiklerimizden gizli ve açýk infak ederler ve kötülüðü iyilikle savarlar. Ýþte onlar, bu yurdun (dünyanýn güzel) sonucu (ahiret mutluluðu) onlar içindir. (Ra’d Suresi, 22)

* Allah’ýn rýzasýna uyan kiþi, Allah’tan bir gazaba uðrayan ve barýnma yeri cehennem olan kiþi gibi midir? Ne kötü barýnaktýr o. (Al-i Ýmran Suresi, 162)

* Bundan dolayý, kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Allah’tan bir nimetle geri döndüler. Onlar, Allah’ýn rýzasýna uydular. Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (Al-i Ýmran Suresi, 174)

* Sen de sabah akþam O’nun rýzasýný isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatýnýn (aldatýcý) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydýrma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düþürdüðümüz, kendi ‘istek ve tutkularýna (hevasýna)’ uyan ve iþinde aþýrýlýða gidene itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

* Öyleyse yakýnlara hakkýný ver, yoksula da, yolcuya da. Allah’ýn yüzünü (rýzasýný) isteyenler için bu daha hayýrlýdýr ve felaha erenler onlardýr. (Rum Suresi, 38)

* Ancak yüce Rabbinin rýzasýný aramak için (verir). Muhakkak kendisi de ileride razý olacaktýr. (Leyl Suresi, 20-21)

* “Biz size, ancak Allah’ýn yüzü (rýzasý) için yediriyoruz; sizden ne bir karþýlýk istiyoruz, ne bir teþekkür.” (Ýnsan Suresi, 9)

* Binasýnýn temelini, Allah korkusu ve hoþnutluðu üzerine kuran kimse mi hayýrlýdýr, yoksa binasýnýn temelini göçecek bir yarýn kenarýna kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateþi içine yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden bir topluluða hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 109)

* Ey iman edenler, Allah’ýn þiarlarýna, haram olan ay’a, kurbanlýk hayvanlara, (onlardaki) gerdanlýklara ve Rablerinden bir fazl ve hoþnutluk isteyerek Beyt-i Haram’a gelenlere sakýn saygýsýzlýk etmeyin. Ýhramdan çýktýnýz mý artýk avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’dan alýkoyduklarýndan dolayý bir topluluða olan kininiz, sakýn sizi haddi aþmaya sürüklemesin. Ýyilik ve takva konusunda yardýmlaþýn, günah ve haddi aþmada yardýmlaþmayýn ve Allah’tan korkup-sakýnýn. Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandýrmasý pek þiddetli olandýr. (Maide Suresi, 2)

* Allah, rýzasýna uyanlarý bununla kurtuluþ yollarýna ulaþtýrýr ve onlarý kendi izniyle karanlýklardan nura çýkarýr. Onlarý dosdoðru yola yöneltip-iletir. (Maide Suresi, 16)

* Ýnsanlardan öylesi vardýr ki, Allah’ýn rýzasýný ara(yýp kazan)mak amacýyla nefsini satýn alýr. Allah, kullarýna karþý þefkatli olandýr. (Bakara Suresi, 207)

* Onlarýn hidayete ermesi, senin üzerinde (bir yükümlülük) deðildir. Ancak Allah, dilediðini hidayete erdirir. Hayýr olarak her ne infak ederseniz, kendiniz içindir. Zaten siz, ancak Allah’ýn hoþnutluðunu istemekten baþka (bir amaçla) infak etmezsiniz. Hayýrdan her ne infak ederseniz -haksýzlýða (zulme) uðratýlmaksýzýn- size eksiksizce ödenecektir. (Bakara Suresi, 272)

* De ki: “Size bundan daha hayýrlýsýný bildireyim mi? Korkup sakýnanlar için Rablerinin katýnda, içinde temelli kalacaklarý, altýndan ýrmaklar akan cennetler, tertemiz eþler ve Allah’ýn rýzasý vardýr. Allah, kullarý hakkýyla görendir.” (Al-i Ýmran Suresi, 15)

* Yalnýzca Allah’ýn rýzasýný istemek ve kendilerinde olaný kökleþtirip- güçlendirmek için mallarýný infak edenlerin örneði, yüksekçe bir tepede bulunan, saðnak yaðmur aldýðýnda ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneðine benzer ki ona saðnak yaðmur isabet etmese de bir çisintisi (vardýr). Allah, yaptýklarýnýzý görendir. (Bakara Suresi, 265)

* Sabah akþam -O’nun yüzünü (rýzasýný) dileyerek- Rablerine dua edenleri kovma. Onlarýn hesabýndan senin üzerinde birþey (yükümlülük), senin hesabýndan da bir þey (yükümlülük) yoktur ki onlarý kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun. (En’am Suresi, 52)

ALýntý...