My Community

K???SEL GEL???M => Siz ve Geli?iminiz => Geli?tiren Yaz?lar => Topic started by: ,,, on August 23, 2009, 02:12:17 AM

Title: Her Güne Hayat?n?z?n ?lk Günü Gibi Ba?lay?n !
Post by: ,,, on August 23, 2009, 02:12:17 AM
Her Güne Hayat?n?z?n ?lk Günü Gibi Ba?lay?n


(http://www.gencgelisim.com/v2/images/haberresim/0ilkgun.jpg)


Daha mutlu, daha ba?ar?l?, ki?ili?inizin zirvesinde bir ya?am için; beklemeye HAYIR! Hiç zaman kaybetmeden, geri say?m yapmadan, kabu?undan d??ar? ç?k! Çocukken her gün uyand???m?zda yepyeni ?eyler ö?renmek için can atard?k. O günler sorular alt?n de?erindeydi bizim için. Ve evet ö?renirdik, ebeveynlerimiz ve çevremizdeki herkesten ö?renirdik, sonra uygular ve tekrar ederdik. Her geçen gün ö?rendiklerimiz artmakta ve bilgi da?arc???m?z geni?lemekteydi. Fakat ne kadar çok ?ey ö?renirsek ilgimiz o kadar azal?rd?. Hâlâ öyle… Hani nerde bizim ö?renme iste?imiz? Hâlbuki ?u anda ad?n?, anlam?n?, ne oldu?unu bilmedi?imiz milyarlarca kavram, nesne ve olgu var. Ö?renme bitmemeli, buna bir dur deyin… "Her güne hayat?n?zdaki ilk gün gibi ba?lay?n" mant??? budur i?te. Ö?renmeyi al??kanl?k haline getirmek ve önceki günün üzerinizde kalan stresini hayata yeniden ba?larcas?na yok etmek... Bunlar için bence çok önemli bir sebebiniz var: "Hayat, kötü dü?ünceler ile vakit harcanmayacak kadar k?ymetlidir." Her gün yeni ?eyler ö?renerek en iyi olma yolunda en önemli etkeni kontrol alt?na alm?? olacaks?n?z. Her konuda fark?ndal?k kazanman?z, büyük ufuklarda yol alman?z? sa?layacakt?r.
Her Gününüzü Hayat?n?z?n Son Günü Gibi Bitirin
Evet, biraz kötü belki de trajedi ama GERÇEK. Hayat? hangi dinle yorumlarsan?z yorumlay?n, bir canl? bedende ya??yoruz ve bedenimiz belirli süreçler sonunda y?pran?yor ve en normali bu olsa bile fiziksel ölüm gerçekle?iyor. Bu kavram yar?na hiçbir i?i b?rakmamay? anlat?yor. Hani atasözlerimiz dahi vard?r: "Bugünün i?ini yar?na b?rakma." Ya da ?öyle dü?ünün, gelecek sizi bekliyor ve her gün bir önceki günün i?leri ile geçirdi?iniz zaman, i?te o zaman… Sizin yerinizde sayman?za neden oluyor. Oysaki en iyiye ula?mak istiyorsan?z; her gece ba??n?z? yast???n?za koydu?unuzda, akl?n?zda o gün yapman?z gerekip yapmad???n?z, hiçbir ?eyin olmas?na izin vermemelisiniz.
Hayat?n?zda hani hep ertelenmi?likler vard?r, en basitinden en karma????na. Sevdi?iniz ki?iye aç?lmaktan kariyerinizi seçmeye kadar... Hep savunaca??m?z bir taraf? vard?r bu al??kanl???n, "Ya gerçekten ba??m çok a?r?yor", "Aman ya önümde çok gün var", "Hallederiz", "Neyse, bugün olmaz art?k"… Bahaneler konusunda süper üretkeniz. Hiçbir zaman akl?m?za gelmez, ben bugün için ya??yorum ve yar?n için ya?ayaca??m. O halde her zaman?m k?ymetlidir. "Mükemmellik yolunda e?er hayalim varsa her an?m k?ymetlidir." Hata yapmay?, risk almay?, ba?ar?s?zl??? ve korktu?um her ?eyi bugün ya?amal? ve ders almal?y?m. Gelecekte "denemedim" dememek için her gününüzün de?erini bilin. Bunlar?n üstesinden ne kadar erken gelirseniz, hayatta ba?ar?ya olan yolunuzda ad?mlar?n?z? o kadar h?zl? ve sa?lam atm?? olursunuz.
Zaman Planlamas?
Zaman, mükemmelli?i hedefleyenler için en k?ymetli girdidir. E?er sava? an?nda en önemli silah?n?z? bak?ml?, tertipli, düzenli tutmazsan?z kay?p etmek sizin i?inizdir. Zaman? kullanmay?, planl? olmay? hayat?n?zda en iyi ?ekilde uygulamal?s?n?z. Zaman? en iyi kullanmak ile ilgili biraz konu?al?m…
Erken kalk?n: Art?k dünyan?n en temel kurallar?ndan biridir, "erken kalkan yol al?r." Programlar?n?z? yaparken önce erken kalkmay? en ön planda tutman?z gerekmektedir. Vehbi Koç, "Ben i?e giderken en çok kar??la?t???m insanlar, gece e?lencelerinden yeni dönenlerdir." diyor. Gününüze erken kalkarak ba?lamak ve programl? olmak size önünüzde koca bir gün oldu?unu gösterecektir.
Yap?lacak listesi olu?turun: Bunu her zaman uygulamaya çal???yorum. Özellikle yo?un tempolarda kiminle ne görü?ece?im ve ne konu?aca??m, atlamamam gereken hususlar nedir? Yap?lacaklar?n bir listesini olu?turmak size gününüz boyunca kolayl?k sa?layacakt?r. Art?k ne yapmam gerekiyordu sorusuyla vakit harcamay?n.
Ajandan?z olsun: Art?k ö?renme güdüsüne daha yatk?n olmal?s?n?z, mükemmellik yolunda en temel kilometre ta?lar?ndan biri ö?renmek ve ö?rendi?ini korumakt?r. Bunun da en temel yolu not etmektir. Hiç ilginiz olmad??? konuda bilgileri bile not etmeniz size umulmad?k anlarda kar??la?t???n?z sorunlar?n çözümüne ula?man?zda yard?mc? olabilir. Birkaç konu üzerine farkl? ajandalar kullanabilirsiniz, ben buna "ki?isel kurumsalla?ma" diyorum. Örne?in, i? ajandas?, yeni fikirler ajandas?... Ajanda size geni? anlamda çok önemli bir zaman kazand?r?r ve ba?ucu kitab? olur.

Title: Ynt: Her Güne Hayat?n?z?n ?lk Günü Gibi Ba?lay?n !
Post by: HAdeKa on August 23, 2009, 02:14:50 AM
yaa ben bu yaz? tipini okuyam?yorumm gozlerimi yoruyooooorrrrrr :( :(


*her güne hayat?n?z?n SON günü gibi baslay?n..