My Community

hayatĂ˝n anlamĂ˝"ĂťSLAM" => Hz. MUHAMMED (s.a.v) => Hadis bahçesi => Konuyu baţlatan: ...TefekkĂĽr... - Haziran 30, 2009, 06:27:24 ÖS

Baţlýk: Hadis-i Ăžeriflerin YazĂ˝lmasĂ˝....
Gönderen: ...TefekkĂĽr... - Haziran 30, 2009, 06:27:24 ÖS

Sual: Bir genç, (Kütüb-i sitte ve daha bir çok hadis kitaplarý, hadisleri toplamýþlar. Halbuki, Peygamber, (Benim hadislerimi yazmayýn. Kim benden bir hadis yazmýþsa, onu imha etsin) diye bildiriyor. Peki, ''limleriniz ne diye peygamberin bu sözüne uymamýþlar da ciltlerle hadis kitaplarý yazmýþlar?) diyor. Bunlara nasýl cevap vermeli?

CEVAP

Böyle sözler, hadislere inanmayan, “Peygamber postacĂ˝ idi, Kur’anĂ˝ getirmekle vazifesi bitti” diyen din dĂĽĂľmanlarĂ˝nĂ˝n iddiasĂ˝dĂ˝r. O kadar hadis ''limi geldi, fĂ˝kĂ˝h ''limi, tefsir ''limi geldi, hiç birisi bunu bilmiyor muydu? Ăťslam ''limleri din dĂĽĂľmanĂ˝ mĂ˝ idi de, ResulullahĂ˝n sözlerine uymadĂ˝lar? Böyle bir soruyu samimi bir MĂĽslĂĽman soramaz.Bunlar, iþlerine gelince hadisi delil gösterirler, gelmeyince de hepsi uydurma derler. Bunlarýn en bariz hile ve taktiði, olmuþ bir olayý bozarak, Bektaþi gibi bir kýsmýný alýp diðer kýsmýný almayarak yarým anlatýrlar. Olmamýþ bir þeyi, iftira ve yanlýþ olduðu hemen bilineceði için pek anlatmazlar. Ama olmuþ olayý deðiþtirerek, yarýsýný alýp yarýsýný gizleyerek anlatýp, müslümanlarýn þüpheye düþmesine çalýþýrlar. Hainler bu taktikleriyle çok insaný da kandýrmýþlardýr. Bunlarý iyi tanýyýp tuzaklarýna düþmemeli.Þu husus da iyi bilinmeli ki, Peygamber efendimiz bütün hadis-i þeriflerini en son günde, hepsini bir anda söylemedi. 23 sene boyunca söyledi. Çeþitli olaylara göre, þahýslara göre, þartlara göre söyledi. Rahmet olmasý için, ayný hususta farklý söylediði de olurdu. Bu yüzden hadis-i þeriflerin ne zaman ve niçin söylendikleri de önemlidir. Din 23 sene boyunca yaþanarak bildirildi. Bazý emir ve yasaklar zamanla farz veya haram oldu. Bir þey haram olmadan ki durumlarý anlatan hadisleri yazýp, bak Resulullah böyle buyurdu demek dini içten yýkmaya çalýþmaktýr. Veya farz olmadan ki durumlarý anlatýp, bak böyle yapýlýrdý, demek ki sonradan mezhepler bunu haram etmiþ demek hainliktir. Ayrýca, farklý hadis-i þerifleri görünce, birbirine tenakuz zannetmemeli, onlarý bize bildiren ehli sünnet ''limlerine suizan etmemeli. Hadis ''limleri bunlarý h''þ'' bilmiyor muydu?Ýslam ''limlerinin kitaplarýnýn bozuk olduðunu söyleyenin, aklýndan ve dininden þüphe olunur. Çünkü bu kimse, Resulullahý ve Eshab-ý kiramdan hiçbirini görmediðine göre ilmini nereden öðrendi? Bir þeyler öðrendi ise, Ýslam ''limlerinin kitaplarýndan öðrenmiþtir. O ''limlerin kitaplarýna bozuk derse, kendisi doðru yolu nereden bulmuþtur?Ăťlk zamanlarda, ölenlerin çoĂ°u mĂĽĂľrik olduĂ°u için, kabir ziyareti yasak edilmiĂľti. Daha sonra, mĂĽminler de ölĂĽnce, (Daha önce kabir ziyaretini yasaklamýþtĂ˝m, Ăľimdi ziyaret edin) buyuruldu. TesettĂĽr emri sonradan geldi, içki sonradan yasak edildi. Bunun gibi, daha önce Kur’an-Ă˝ kerim yeni inerken, ''yetlerle hadislerin karýþmamasĂ˝ için, hadis-i Ăľeriflerin yazĂ˝lmasĂ˝ yasaklanmýþsa da, daha sonra yazĂ˝lmasĂ˝ emredildi. Bunu istismar ediyorlar.Diyanet Ýþlerinin, (Sahih-i Buhari muhtasarý tecrid sarih) tercümesinin önsözünde özetle deniyor ki:Ăťlmi talep etmek her MĂĽslĂĽman’a farz olduĂ°u gibi, ilmi neĂľretmek de böyledir. Hadis-i Ăľerifte de, hikmetin, mĂĽminin kaybolmuĂľ malĂ˝ olduĂ°u, nerede bulursa, derhal almasĂ˝ gerektiĂ°i bildirilmiĂľtir. AyrĂ˝ca,

(Burada olanlarýnýz, burada olmayanlara teblið etsinler! Belki de, kendilerinden daha anlayýþlý birine teblið etmiþ olabilirler. Sözlerimi iþitip belledikten sonra, baþkalarýna aynen aktaranýn Allah yüzünü aðartsýn) [Ebu Davud, Tirmizi, Ýbni Mace, Darimi, Ý. Ahmed] hadis-i þeriflerine uyan ''limler, dini yaymaya çok gayret göstermiþlerdir.Hz. Ebu Zer-i GĂ˝fari’nin, (KĂ˝lĂ˝cĂ˝ enseme dayasanĂ˝z, Resulullahtan duyduĂ°um bir sözĂĽ, baþým kesilinceye kadar tebliĂ°e vakit bulacaĂ°Ă˝mĂ˝ bilsem, o sözĂĽ muhakkak size yetiĂľtiririm) sözleri hadis ilmine verilen önemi göstermektedir. Kur’an ilk nazil olurken, ''yetlerle karýþmasĂ˝n diye, (Kur’andan baĂľka benden bir Ăľey yazan onu imha etsin) buyurulmuĂľtu. Daha sonra Kur’anĂ˝ ezberleyenler çok olduĂ°u için, hadis-i Ăľeriflerin de yazĂ˝lmasĂ˝ emredildi.Abdullah bin Amr bin As, her hadisi yazar, Resulullah buna mani olmazdĂ˝. Hatta bazĂ˝larĂ˝, (Sen her Ăľeyi yazĂ˝yorsun. Ama Resulullah da insandĂ˝r. Ă–fkeli iken de söz söyler) dediler. Durumu Resulullaha arz edince, mĂĽbarek parmaĂ°Ă˝nĂ˝ aĂ°zĂ˝na götĂĽrĂĽp, (Yaz! Allah’a yemin ederim ki, bu aĂ°Ă˝zdan hak sözden baĂľkasĂ˝ çýkmaz) buyurdu. (Ebu Davud, Hakim)

Ăžu ''yet-i kerime de aynĂ˝ mealdedir:

(O, kendisine vahyedilenden baþkasýný söylemez.) [Necm3,4]Bir sahabi, hadis-i þerifleri ezberleyemediðini arz edince, Resulullah, yazarak muhafaza etmesini isteyip, (Sað elinden yardým iste) buyurdu. (Tirmizi)Rafi bin Hadic hazretleri, (Sözlerinizi yazalým mý ya Resulallah?) diye sorunca, ona da (Evet yazýn) buyurdu. (Rame hürmüzi)Yine hadis-i Ăľeriflerde buyuruldu ki:

(Hadislerimi senedi ile birlikte yazýn. Eðer o hadis doðru ise ecirde ravi ile ortak olursunuz. Eðer yanlýþ ise, onun vebali isnat edilen ravinin üzerine olur.) [Hakim, Ebu Nuaym](Benden hadis yazana, o hadis devam ettikçe, sevap yazýlmaya devam edilir.) [Hakim]

(Benden hadis bildirin. Ama bana yalan isnat eden Cehenneme hazýrlansýn.) [Müslim](Affolmak niyetiyle, 40 hadis yazana, AllahĂĽ te''l'' Ăľehit mertebesi verir.) [Ăťbni Cevzi]

(Geriye kýrk hadis býrakarak ölen, Cennette arkadaþýmdýr.) [Deylemi](Hadisimi dinleyip hĂ˝fz eden ve ona tutunan, mahĂľerde Kur’anla haĂľrolur. Hadisime önem vermeyen de, Kur’anĂ˝ hor görmĂĽĂľ olur. Kur’anĂ˝ hor gören de, dĂĽnya ve ahirette hĂĽsrana uĂ°rar.) [Ebu Nuaym, Hatib](Ăťlmi talep etmeye koĂľun. SadĂ˝k bir kimseden iĂľitilecek bir hadis-i Ăľerif, dĂĽnya ve dĂĽnya hazinelerinin hepsinden daha hayĂ˝rlĂ˝dĂ˝r.) [Ăť. R''fi’Ă®](Kendine fayda veren iki hadis bile öðrenip, onlarý baþkasýna da öðreten ve onlardan faydalanan, altmýþ yýllýk ibadetten daha fazla sevap alýr.) [Deylemi](Allah’Ă˝m, hadislerimi ve sĂĽnnetimi baĂľkalarĂ˝na nakleden ve onlarĂ˝ insanlara öðreten halifelerime rahmet eyle.) [Taberani](Bir sĂĽnneti ayakta tutmak veya bir bid’ati yok etmek için ĂĽmmetime bir hadis nakleden Cennettedir.) [Ebu Nuaym](Size ilim öðrenmek için bazĂ˝ insanlar geldiĂ°i zaman “ResulullahĂ˝n tavsiye ettiĂ°i ilmi öðrenmeye hoĂľ geldiniz” deyin ve sorularĂ˝nĂ˝ cevaplandĂ˝rĂ˝p, problemlerini çözĂĽn.) [Ăťbni Mace](Benden duyduklarĂ˝nĂ˝zĂ˝ tebliĂ° edin. Beni Ăťsrail’den bildirdiklerimi de anlatĂ˝n. YalnĂ˝z bana, bilerek yalan isnat eden kimse Cehennemdeki yerine hazĂ˝rlansĂ˝n.) [Tirmizi](Benim hadisimi duyup da ezberleyene Allah rahmet etsin.) [Taberani]

(Burada olanlar, olmayanlara sözlerimi tebliði etsin, duyursun.) [Buhari]

(Ýlmi yazý ile baðlayýnýz!) [Hakim]