Bilim ve teknoloji => Merak merkezi => AraĂľtĂ˝rma SonuçlarĂ˝ => Konuyu baţlatan: liprade - Mayýs 26, 2009, 02:02:52 ÖS

Baţlýk: SarĂ˝ Rengin ĂťnanĂ˝lmaz EsrarĂ˝...
Gönderen: liprade - Mayýs 26, 2009, 02:02:52 ÖS
Sarý rengin inanýlmaz esrarý..

(http://www.hayatifarket.com/images/haber/1192.jpg)

Avrupa ve Amerika’nĂ˝n çeĂľitli ĂĽniversitelerinde renkler konusunda yapĂ˝lan araĂľtĂ˝rmalarda da, Kur’an’Ă˝n sarĂ˝ renk için kullandýðý ifadeler aynen tasdik ediliyor. Ali ÇankĂ˝rĂ˝'lĂ˝ araĂľtĂ˝rdĂ˝..

Kur’an-Ă˝ Kerim’de (Bakara,69) SARI renk için; ‘bakanlarĂ˝n içini açan’ tabirinin kullanĂ˝lmýþ olmasĂ˝, MĂ˝sĂ˝rlĂ˝ göz uzmanĂ˝ Dr. Mustafa Ahmet Azb’Ă˝n dikkatini çekti ve onun renkler ĂĽzerinde bir dizi araĂľtĂ˝rma yapmasĂ˝na sebep oldu. AraĂľtĂ˝rmalar sĂ˝rasĂ˝nda, insan gözĂĽnĂĽn kĂ˝rmĂ˝zĂ˝ rengi görebilmesi için 50 diametrelik, mavi rengi görebilmesi için 150 diametrelik bir enerji harcarken; sarĂ˝ rengi görebilmesi için enerji sarfetmediĂ°i ortaya çýktĂ˝.

Zaten sarĂ˝ rengin frekans ve dalgaboyu itibarĂ˝ ile hemen beyaz’dan sonra gelmesi bunu gösteriyordu.

Avrupa ve Amerika’nĂ˝n çeĂľitli ĂĽniversitelerinde renkler konusunda yapĂ˝lan araĂľtĂ˝rmalarda da, Kur’an’Ă˝n sarĂ˝ renk için kullandýðý ifadeler aynen tasdik ediliyor.

Kanada’nĂ˝n Alberta Ăśniversitesi’nde gĂĽzel sanatlar profesörĂĽ olan Harry Wohlfarth, renkler ĂĽzerinde bir dizi araĂľtĂ˝rma yaptĂ˝. AraĂľtĂ˝rmasĂ˝nda, eĂ°itim araçlarĂ˝nĂ˝, sĂ˝nĂ˝f ve okul çevresini —belli zaman aralĂ˝klarĂ˝nda—çeĂľitli renklere boyadĂ˝. Her seferinde öðrencilerin tavrĂ˝nĂ˝ ve baĂľarĂ˝ derecelerini ölçtĂĽ ve neticede SarĂ˝ ve sarĂ˝nĂ˝n karýþýmĂ˝ olan açýk renklerde, öðrencilerin daha uyumlu ve daha baĂľarĂ˝lĂ˝ olduĂ°u ortaya çýktĂ˝.

Amerika’daki Biyososyal AraĂľtĂ˝rma EnstitĂĽsĂĽ’nde ise daha deĂ°iĂľik bir araĂľtĂ˝rma yapdĂ˝. EnstitĂĽ MĂĽdĂĽrĂĽ Psikolog Dr. Alexander Schauss, cemiyete uyumda zorluk çeken ve bu yĂĽzden gözetim altĂ˝nda tutulan suçlular ĂĽzerinde renk deneyleri yaptĂ˝. Odalar sarĂ˝ ve sarĂ˝nĂ˝n karýþýmĂ˝ olan Krem, portakal ve pembe gibi açýk renklere boyandýðýnda, suçlularĂ˝n daha az problem çýkardýðý tesbit edildi. Bu araĂľtĂ˝rmanĂ˝n sonuçlarĂ˝nĂ˝, Amerika’da yayĂ˝nlanan Psychomic Society dergisinde yayĂ˝nlandĂ˝.

California’nĂ˝n San Bernardino hastanesinde klinikler Ăľefi olan psikiyatrist Paul Boaumuni, uyuĂľturucuya baĂ°Ă˝mlĂ˝lĂ˝k kazanmýþ ruh hastalarĂ˝ ĂĽzerinde bir renk araĂľtĂ˝rmasĂ˝ gerçekleĂľtirdi. AraĂľtĂ˝rma sonuçlarĂ˝nĂ˝ Ăľu sözlerle ifade eder: Daha önce sakinleĂľmelerini saĂ°lamak için uyuĂľturucu vermek zorunda kaldýðýmĂ˝z hastalar, odalarĂ˝ SARI ve sarĂ˝nĂ˝n karýþýmĂ˝ olan açýk pembe, çaĂ°la yeĂľili gibi renklere boyandĂ˝ktan sonra, daha az uyuĂľturucu talep eder oldular. Birbirlerini yaralamaya kadar varan eski yoĂ°un olaylar, artĂ˝k tek-tĂĽk görĂĽlĂĽyor.

Psikolog Alexander Schauss, Renklerin insan beyni üzerindeki tesirleri adýyla ikinci bir araþtýrma daha yaptý. Araþtýrma sonuçlarýnda SARI rengin, renk algýlama merkezi olan Reticular bölgesindeki sinir uçlarýný çok düþük bir biyoelektrik akýmý ile uyardýðýný ortaya çýkardý. Kýrmýzý, koyu mavi, siyah gibi sýcak renklerin, sinir uçlarýný daha yüksek bir biyoelektrik akýmý ile uyardýðýný da keþfeden araþtýrmacý, yüksek akýmla uyarýlan sinir uçlarýnýn kan basýncýný, ruhsal gerginliði ve kandaki þeker oranýný artýrdýðýný ifade ediyor.

Renkli ýþýðýn çocuk saðlýðý üzerindeki tesirlerini araþtýran çocuk servisi uzmanlarý, sarý ve sarýnýn hâkim olduðu renkli ýþýklarla odalarý aydýnlatýlan bebeklerde, sarýlýk hastalýðýnýn çok daha az görüldüðünü ortaya çýkarmýþlardý.

Renkler konusunda, iĂľ yerleri de kendi çaplarĂ˝nda araĂľtĂ˝rmalar yĂĽrĂĽtmektedir. Hangi renklerin iþçilerin dikkatini taze tutacaĂ°Ă˝nĂ˝, iĂľ kazalarĂ˝nĂ˝ azaltacaĂ°Ă˝nĂ˝ ve dolayĂ˝sĂ˝yle verimi artĂ˝racaĂ°Ă˝nĂ˝ araĂľtĂ˝rĂ˝yorlar. Amerika’nĂ˝n gĂĽney bölgesindeki bir gaz tribĂĽnleri iĂľletmesinde, daha önce gri ve siyah renkte olan tribĂĽnlerin sarĂ˝ ve sarĂ˝nĂ˝n hâkim olduĂ°u açýk renklere boyandýðýnda, iĂľ kazalarĂ˝nĂ˝n azaldýðý gözlenmiĂľtir.

Fransa'da yayĂ˝nlanan; Sciences Selection adlĂ˝ bilimsel dergide, Faber Birren imzasĂ˝ ile yayĂ˝nlanan baĂľka bir makalede, Renklerle Düþünme adĂ˝ndaki bir araĂľtĂ˝rmadan söz ediliyor. Francis Galton’un baĂľlattýðý, davranýþ bilimleriyle uĂ°raĂľan Karmoski ve Odbert’in de desteklediĂ°i bu araĂľtĂ˝rmada, Renklerle gerçekleĂľtirilen beyin faaliyetleri incelenmektedir. Synethesie adĂ˝ verilen bu beyin faaliyetinde her rengin bir harf ve rakam karþýlýðý vardĂ˝r.

ĂťddialarĂ˝nda daha da ileri giden Galton, ‘renklerle iĂľitme’den de bahsediyor. Deneylerini beĂľ duyu ĂĽzerinde devam ettireceĂ°ini söyleyen araĂľtĂ˝rmacĂ˝, notalarĂ˝ dahi renklerle ifade etmenin mĂĽmkĂĽn olacaĂ°Ă˝nĂ˝ ileri sĂĽrĂĽyor.

Bahsi geçen iki davranýþ bilimi uzmaný Karmoski ve Odbert, bazý gönüllüler üzerinde yürüttükleri bir araþtýrmada onlardan renk tercihi yapmalarýný istemiþler ve onlarý renk tercihlerine göre bir sýralamaya tâbi tutmuþlardýr. Araþtýrmacýlar, sarý rengi tercih edenlerin uyumlu ve yumuþak mizaçlý kimseler olduðunu; buna karþýlýk koyu renkleri tercih edenlerin sinirli, kavgaya hazýr, uyumsuz tipler olduðunu görmüþlerdi.

Karakter tahlilinde, renklerden faydalanan bir baĂľka araĂľtĂ˝rmacĂ˝ da psikiyatr Dr. Kurt Goldstain’dir. Goldstain, beyin hastalýðýna mĂĽptelâ bir kadĂ˝n ĂĽzerinde araĂľtĂ˝rma yapar. KadĂ˝na, sĂ˝ra ile çeĂľitli renkten kumaĂľlarla dikilmiĂľ elbiseler giydirir. KĂ˝rmĂ˝zĂ˝, koyu mavi, siyah gibi koyu renkteki kumaĂľlarla dikilen elbiseleri giydiĂ°inde, kadĂ˝n, sarsak adĂ˝mlarla yĂĽrĂĽr; dĂĽĂľmemek için doktorun yardĂ˝mĂ˝na ihtiyaç duyar. SarĂ˝ ve sarĂ˝nĂ˝n hâkim olduĂ°u açýk renk elbiseler giydiĂ°inde, kadĂ˝nĂ˝n yĂĽrĂĽyĂĽĂľleri normale döner. Doktorun yardĂ˝mĂ˝na ihtiyaç duymadýðý gibi, kendisini daha iyi hissettiĂ°ini ifade eder.

Dr. Gilbert Brighouse adýndaki bir araþtýrmacý, daha enteresan bir deney gerçekleþtirir. Renkler ve Aðýrlýk adýný verdiði bu deney, bir spor kompleksinde, halterciler üzerinde yürütülür. Halterciler, kýrmýzýya boyandýðýnda kaldýramadýklarý ayný aðýrlýðý, sarýya boyandýðýnda kaldýrabilmiþlerdir.

Haltercilere, aynĂ˝ aĂ°Ă˝rlýðýn kullanĂ˝ldýðý söylenmemiĂľ ve niçin kĂ˝rmĂ˝zĂ˝ya boyalĂ˝ aĂ°Ă˝rlýðý kaldĂ˝ramadĂ˝klarĂ˝ sorulduĂ°unda; “Daha aĂ°Ă˝r olduĂ°u için” cevabĂ˝nĂ˝ vermiĂľlerdir. AraĂľtĂ˝rmacĂ˝ bu deneyden sonra, haklĂ˝ olarak, koyu renkler için “aĂ°Ă˝r renkler” açýk renkler için de “hafif renkler” tabirlerini kullanmýþtĂ˝r.

Buraya kadar konu edilen renkler ĂĽzerindeki araĂľtĂ˝rmalar Kur’an’Ă˝n bir mucizesini daha ortaya çýkarmýþ bulunuyor. Renkler de kendi dili ile, Kur’an’Ă˝n her yönĂĽ ile mucize olduĂ°u gerçeĂ°ini bir kere daha DĂĽnyaya ilân ediyor.


www.hayatifarket.com (//http://)