hayatýn anlamý"ÝSLAM" => ALLAH (cc.) ve KURAN-I KERÝM => Esmaü-l Hüsna => Konuyu balatan: ...Tefekkür... - Mays 09, 2009, 04:25:20 S

Balk: El-Muðni
Gnderen: ...Tefekkür... - Mays 09, 2009, 04:25:20 S
Muðni
Ýstediðini zengin eden , Dilediðine zenginlik veren, müstaðni kýlan


Ey iman edenler, müþrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu yýllarýndan sonra artýk Mescid-i Haram'a yaklaþmasýnlar. Eðer ihtiyaç içinde kalkmaktan korkarsanýz, Allah dilerse sizi kendi fazlýndan zengin kýlar. Þüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir * Tevbe 9:28


Herþey O'nun emir ve korumasýna baðlýdýr. O'nun emri olmadýkça hiçbir þey olamaz. Ýstemediði þeyin, yani takdir etmediðinin olmasýna imkân yoktur.


Balk: Ynt: El-Muðni
Gnderen: ...Tefekkür... - Mays 12, 2009, 07:51:09 S

Kiminin, doðuþtandýr, dünyadaki serveti,
Kimisi, ömürboyu göremez mürüvveti ,
Bilin ki, bu takdirin, imtihandýr hikmeti,
Ýsterse kulu zengin kýlan EL-MUÐNÎ dir O.

Balk: Ynt: El-Muðni
Gnderen: ...Tefekkür... - Haziran 18, 2009, 05:57:11 S
(http://i9.tinypic.com/470hssg.png)