HaYaT => SaĂ°lĂ˝k => TĂ˝bb-i Nebevi => Konuyu baţlatan: bir garip hafĂ˝z - Kasým 08, 2008, 02:33:09 ÖÖ

Baţlýk: tĂ˝bb-Ă˝ nebevi de koruyucu hekimlik
Gönderen: bir garip hafĂ˝z - Kasým 08, 2008, 02:33:09 ÖÖ
Halk arasĂ˝nda  `saĂ°lýðýmĂ˝zĂ˝ korumak` deyince ilk akla gelen bir doktora gidip muayene olmak ve bir arĂ˝za varsa hemen iĂ°neyle – ilaçla tedavi olmaya baĂľlamak Ăľeklinde anlaþýlĂ˝r ve algĂ˝lanĂ˝r. Ýþin esasĂ˝ ise hastalýða yakalanmamaktĂ˝r. Bu da ancak hijyene, çevre saĂ°lýðýna ve koruyucu hekimliĂ°in ilkelerine uymakla mĂĽmkĂĽn olabilir aziz dostlar!..

Aman, öncelikle canýnýzý doktorlardan koruyun! Hastalarýnýzý ilaçlardan koruyun!

Meslek hayatýmýz boyunca kulaklarýmýza küpe edindiðimiz bu uyarý, merhum hocam Prof. Dr. Ayhan Songar`a ait. Ona göre her hekim farklý bir ekolden gelir ve þifa niyetine yutulan her ilacýn mutlaka baþka bir organý tahrib eden ve fonksiyonunu engelleyen kötü bir yan tesiri vardýr.

Yine halk nazarýnda, toplumda bir Doktor gerçeði var, bir de insanlarda Hastalýk var. Düz mantýkla, bu doktorun vazifesi hastalýðý tedavi etmektir.

Oysa modern týbda doktorun ilk ve esas görevi tedaviden önce `hastalýðý önlemektir`.

Ýþte bunun adĂ˝na biz `Koruyucu Hekimlik` diyoruz. UĂ°runa Ăśniversitelerde kĂĽrsĂĽler kurulmuĂľtur. Halk saĂ°lýðý açýsĂ˝ndan yerel yönetimlerde, belediyelerde ilgili ĂĽniteler kurulmuĂľ, ilçelerde SaĂ°lĂ˝k gurup baĂľkanlĂ˝klarĂ˝ ve illerde SaĂ°lĂ˝k mĂĽdĂĽrlĂĽkleri görevi ĂĽstlenmiĂľtir. TĂĽrkiyede, pratik hayat içinde Koruyucu SaĂ°lĂ˝k hizmetleri genelde saĂ°lĂ˝k ocaklarĂ˝nda çalýþan pratisyen doktorlarĂ˝n omuzlarĂ˝na yĂ˝kĂ˝lmýþtĂ˝r. GeliĂľmiĂľ ĂĽlkelerde Uzman hekimler kendi branĂľlarĂ˝yla ilgili gerek hastalara, gerekse refakatçýlarĂ˝na  en az broþürlerle temel saĂ°lĂ˝k eĂ°itimi ve Koruyucu SaĂ°lĂ˝k hizmeti vermeyi sĂĽrdĂĽrĂĽrler.

Saðlýk hizmetleri bir bütünlük arz eder ve mutlaka iþ birliði gerektirir.

Koruyucu  Hekimlikte gaye, önce insanlarĂ˝ etkili ve doĂ°ru bilgilendirme, sonra da mevcut tĂ˝bbi imkanlarla ve alĂ˝nan tedbirlerle henĂĽz  ortaya çýkmadan ve semptom vermeden  hastalýðý  önlemektir.

Bir hekim isterse en son teknolojiye ve geliĂľmiĂľ  el becerisine-manĂĽplasyona sahip olsun, eĂ°er sadece teĂľhis ve tedaviden ibaret bir yöntemle çalýþýyorsa  çok yetersiz, geleneksel ve çaĂ°dýþý  metotlarla saĂ°lĂ˝k hizmeti sunuyor demektir.

Koruyucu hekimlikte hastalanmayĂ˝ önlemek-engellemek esastĂ˝r ve önceliklidir. HastalandĂ˝ktan sonra mecburen uygulanan klasik tedavi yöntemleriyle para, zaman, ĂĽretim kaybĂ˝, sakatlĂ˝k, psikolojik çökĂĽntĂĽler ve ölĂĽm kaçýnĂ˝lmaz komplikasyonlardandĂ˝r. Ă–zel saĂ°lĂ˝k sigortasĂ˝ veya bol parasĂ˝ olanlar dahi Koruyucu hekimliĂ°in iyi uygulanmadýðý bir ĂĽlkede gĂĽven altĂ˝nda deĂ°ildirler. Ben saĂ°lĂ˝k hizmetlerini satĂ˝n alacak güçteyim düþüncesiyle ilgisiz kalanlar mutlaka bir gĂĽn bulaþýcĂ˝ hastalĂ˝k taþýyĂ˝cĂ˝sĂ˝-portörle çarþýda, otobĂĽste, toplantĂ˝da karþýlaþýr  virĂĽsĂĽ veya bakteriyi  alĂ˝rlar.

Koruyucu hekimlikte prensip toplumu aydýnlatýp bilgilendirmektir. Hijyenik çevre saðlýðý çalýþmalarýyla bulaþýcý hastalýklarýn önlenmesi ve aþýlamalarla bir milletin saðlýðý korunabilir. Halk saðlýðýyla ilgili tedbirler bir devlet geleneði gibi kalýcý olmalý ve süreklilik arz etmelidir. Ne yazýk ki ülkemizde hükümetler deðiþtikçe saðlýk politikasý da deðiþmektedir.

Devletin býraktýðý boþlukta saðlýk personeli sahipsizdir ve vicdanýyla baþ baþa býrakýlmýþtýr.

Türkiyede maalesef hayvanlardan ve hayvandan elde edilen gýdalarla `et, süt, peynir` insana geçen hastalýklardan verem, kuduz, Toksoplazma, Malta hummasý-Brusella ve Hidatik kist gibi hastalýklarla mücadele halk saðlýðý açýsýndan yetersiz kalmaktadýr.

HastalĂ˝k belirti vermeden önce hastalĂ˝ktan korunmak gerekir. Bunun için de Koruyucu Hekimlik ciddiye alĂ˝nmalĂ˝, hastalýðýn bilinen sebepleri, patogenezi ve doĂ°al seyri yani prognozuyla, yazĂ˝lĂ˝ veya sözlĂĽ olarak halk seminerler ve açýklamalarla  aydĂ˝nlatĂ˝lmalĂ˝dĂ˝r.

HatĂ˝rlatmalĂ˝dĂ˝r ki, bir hastayĂ˝ ziyaret edene veya bir hastaya hizmet edene Allah sevgi ve merhametle muamele eder. ĂťnsanlarĂ˝n en hayĂ˝rlĂ˝sĂ˝ insanlara hizmet eden ve faydalĂ˝ olan deĂ°il midir?  Bu ister bireysel, isterse de toplumsal saĂ°lĂ˝k hizmetlerinden olsun...

Bir vesileyle unutulmamalýdýr: beden mülkü Allaha aittir, ancak bizlere onu adam gibi kullanma hakký verilmiþ.

Konuyla ilgili `týbbi nebevi`den hadisler saðlýðýn önemini ve imanýmýzý arttýrmaktadýr.

` ...Her insan kýyamet günü ömrünü nerede ve nasýl tükettiðinden sorgulanacak. Bilgisiyle ve ilmiyle neler yaptýðýndan, malýný nasýl kazanýp, nerede harcadýðýndan sorgulanacak...`

`...Hastalanmadan önce saðlýðýnýzýn, ölüm gelmeden önce de hayatýnýzýn kýymetini bilin.! `

`..Allah`ýn bahþettiði iki nimet vardýr ki, insanlarýn çoðu bunun deðerini takdir edemez: Bu nimetler Saðlýk ve boþ vakittir`

Saðlýk bize Rabbibizin bir ikramýdýr. Bu nedenle `Ýnsanlarýn her eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir... Bu sebeple her tesbih bir sadakadýr. Her hamd, her tehlil, her tekbir ve iyiliði tavsiye ile kötülükten sakýndýrma birer sadakadýr.

Saðlýklý ve bilinci yerindeyken Habibullahýn ebedi saadete davet eden bu formüllerini yüreðine nakþedebilenlere ne mutlu!