My Community

HaYaT => Sa?l?k => T?bb-i Nebevi => Topic started by: bir garip haf?z on November 08, 2008, 02:30:24 AM

Title: güne? çarpmalar?nda peygamber tedavisi
Post by: bir garip haf?z on November 08, 2008, 02:30:24 AM
Yaz mevsimi geldi?inde s?caklar en üst seviyeye ç?kar. Güne?in s?cakl???n?n yan?nda deniz, göl, nehir ve sulak yer ve çevrelerinde rutubet olu?ur. Öyle ki, rutubet harareti güne?in yak?c?l???ndan daha tehlikeli bir hâl al?r. ?nsanlar?n vücut ?s?s? 41 dereceyi a?abilir. Bu s?cakl?k bilhassa beyin hücreleri üzerinde tahribat yapar. Güne? çarpmas? olarak tan?mlanan bu durum hemen tedavi edilmelidir; aksi hâlde mâruz kal?nan durum ölüm ile neticelenebilir.

Tehlike arzeden güne? çarpmalar?n?n öncesinde felâketler ?u belirtilerle geliyorum haberi verir:

* A??r? yorgunluk.

* Bitkinlik.

* Ba?a?r?s?,

* Ba? dönmesi.

* Bulant?

* Ter bo?almas?.

* Sendeleyip dü?mek.

* ?uur bulan?kl???... vesaire gibi belirtiler ortaya ç?kar.

Bu belirtiler nemli mekânlarda 40 derecede kendini gösterir. Vücut ?s?s?n? dü?ürecek özel metodlar uygulanmazsa neticede bu belirtiler h?zla ortaya ç?kar ve hastay? ölüme sürükler.

Böyle durumlarda (güne? çarpmas? hâllerinde) Peygamber(s.a.v.) Efendimiz"in tavsiyeleri vard?r. Birinci derecede bu tavsiyeleri hemen uygulamak sa?l???n yerine gelmesi aç?s?ndan zaruridir. Efendimiz (s.a.v.) buyururlar ki:

* "Vücuda ate? basmas? (humma ate?i) cehennem ate?i gibidir. Onu so?uk su ile söndürünüz. (Buhari-Müslim)

* "S?caklar bast??? zaman vücuttan kan ald?rmakla s?ca??n verece?i zarar? gidermeye çal???n. Zira a??r? s?caktan dolay? sizden birinin kan? hücuma geçerek onu öldürmesin..." (T?bb? Nebevi. E. Nuaym. Hakim. Ramuz, 1. Ukul)

Görülüyor ki, Efendimiz (s.a.v.) güne? çarpmalar?na d??ar?dan müdahale so?uk su ve kan ald?rmakla (hacamatla) gerçekle?mesine dikkat çekmektedir.

Güne? çarpmalar?nda kan bas?nc? artar; böylece beyin kanamalar?, beyin ödemi gibi ciddi durumlar ortaya ç?kar. Bir de atar damar?n bas?nc? yükselirse bu defa, kalbe dönen kan miktar? artar, kalbin erken dönemde yetmezli?ine, dolay?s?yla da da toplar damar bas?nc?nda yükselmeye sebep olur ve toplar damar bas?nc? normalin iki kat?na kadar ç?kabilir. ??te kan ald?rman?n, toplar damar bas?nc?ndaki yükselmeyi önleme aç?s?ndan oldukça yararl? bir koruyucu hekimlik i?i oldu?unu göstermektedir. Damarlardaki kan bas?nc?n? önlemek için kan miktar?n? azaltmak kalbin yükünü hafifletecektir. (T?bb-? Nebevi)

Buraya gelmi?ken ?u noktay? da hat?rlatmakta fayda vard?r:

Beyin kanamalar?n? önlemek için de yüksek tansiyonlu ki?ilerden kan almak lâz?md?r. Çünkü yüksek tansiyonlu hastalar?n burunlar?n?n kanamas?, beyin kanamas?n? önlemek için sigorta vazifesini yap?yorsa, kan ald?rmak da ayr? bir sübab yöntemidir.

Güne? çarpmas? hâlinde T?bb? Nebeviye, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz"in tavsiyelerine uyanlar önemli risklerden kurtulmu? olurlar.

Title: Ynt: güne? çarpmalar?nda peygamber tedavisi
Post by: liprade on January 04, 2009, 05:44:56 PM
Kullanma k?lavuzumuzu vitrinlere koyarsak güne? de çarpar vantilatör de... :)
Title: Ynt: güne? çarpmalar?nda peygamber tedavisi
Post by: samimi on January 04, 2009, 06:25:37 PM
 :)