GENEL KÜLTÜR/EÐLENCE & MÝZAH => Muhabbetgah => Konuyu balatan: DAMRAM - Ekim 30, 2008, 04:45:19 S

Balk: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: DAMRAM - Ekim 30, 2008, 04:45:19 S
Ocak


Hýrslý ve ciddi kiþilik
Öðrenmeyi ve öðretmeyi sever
Ýnsanlarýn zaaflarýný ortaya çýkarmayý sever
Çok eleþtirir
Akýllý ve planlý programlýdýr
Çok çalýþýr ve üretkendir
Duyarlý ve derin hisleri olan biridir
Ýnsani nasýl mutlu edeceðini bilir
Aþýrý dikkatlidir
Bünyesi kuvvetlidir
Zor heyecanlanýr
Romantiktir ama aþkýný ifade etmekte zorlanýr
Çocuklarý sever
Evcil ve sadýk bir eþ olur
Kolayca kýskanýr
Sosyal yönden zayýftýr

Þubat

Somut þeylere önem verir
Deðiþkendir
Sessiz utangaç ve aðýrkanlýdýr
Kendine güveni pek yoktur
Dürüsttür
Özgürlüðüne düþkündür
Bazen saldýrganlaþýr
Kesin olmayan iþlerden hoþlanmaz
Ýnatçýdýr
Hayallerinin peþinden gider
Batýl inançlara eðilimlidir

Mart


Çekici kiþilik
Utangaç ve tutucu
Esrarengiz
Cömert ve sempatik
Rahatýna düþkün
Duyarlý
Hizmet etmekten zevk alýr
Kolay sinirlenmez
Güvenilir
Nezakete önem verir
Ýyi bir gözlemcidir
Ýntikamcýdýr
Seyahat etmeyi sever
Dikkat çekmeyi sever
Dekorasyona meraklýdýr
Tempolu müzikleri sever
Çok deðiþkendir

Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir

Mayýs

Sert yapýlý
Kolay sinirlenir
Kolay ilgi çeker
Fiziksel güzelliðe önem verir
Motivasyona ihtiyacý yoktur
Sistematik çalýþýr
Hayal kurmayý sever
Ýleri görüþlüdür
Kolay sakinleþtirilir
Anlayýþlýdýr
Kulak ve boyun bölgesi hassastýr
Edebiyat ve sanatla ilgilidir
Evde oturmayi sevmez
Çocuklarý pek sevmez

Haziran

Ayný anda birden fazla þey düþünür
Nazik ve tatlý dillidir
Hassastýr
Kararsýzdýr
Komik ve eðlencelidir
Konuþkandýr
Kolay arkadaþ edinir
Kolay incinir
Gribe yatkýn bünyesi vardýr
Çok inatcýdýr

Temmuz

Ýyi bir sýrdaþtýr
Anlaþýlmasý güç biridir
Aþýrý gururlu
Baþkalarýnýn düþüncelerine aþýrý önem verir
Sokulgandýr
Kin tutmaz
Sempatiktir
Yanlýz olmayý sever
Kolay öðrenir
Arkadaþ sýkýntýsý çekmez
Mide sorunlarý olabilir
Zor ikna olur
Aðýr iþleri sever

Aðustos


Þakalaþmayý sever
Duyarlý ve ilgilidir
Korkusuzdur
Liderlik özellikleri vardýr
Ruhbilimle ilgilenir
Kolay provoke edilir
Dikkatli ve tedbirlidir
Baðýmsýzlýðýna düþkündür
Yol göstermeyi sever
Romantiktir

Eylül

Ýnsanlarýn hatalarýný yüzüne vurmayý sever
Detaylarla uðraþýr
Ýyi bir konuþmacýdýr
Sadýk ve güvenilirdir
Sorumluluk almayý sever
Bilgi ve kültüre önem verir
Spor ve seyahati sever
Ýliþkilerinde seçicidir
Hislerini kendine saklar

Ekim

Herkesle sohbet etmeyi sever
Ýlgi odaðý olmak ister
Yalancýlýðý yapmacýklýðý sevmez
Arkadaþlarýna çok önem verir
Çabuk kýrýlýp cabuk toparlanýr
Kararsýzdýr
Duygusaldýr
Kendine kolay güvenmez
Etrafýndan çabuk etkilenir

Kasým

Eðlenceli kiþilik
Ýnsanlarý kolay etkiler
Çalýþkan ve sorumluluk sahibi
Kontrolu ele almayý sever
Enerjik ve çevresini motive eden biridir
Ýyi bir liderdir
Ýçten ve yardýmseverdir
Adil davranýr
Sürprizleri sever
Hatalarý affetmez
Ýradesi güçlüdür
Derin duygularla sever
Herkesi oldugu gibi kabul eder
Sýr saklamayý bilir

Aralýk

Sadýk ve cömert
Sabýrsýz
Birlikte vakit geçirmesi eðlenceli kiþilik
Azimli
Sosyal yönü kuvvetli
Dostlarýný kendinden fazla düþünür
Kýzgýnlýðý uzun sürmez
Sevildiðini hissetmek ister
Espri anlayýþý geliþmiþtir   
   Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: muhammed yusa - Ekim 30, 2008, 05:07:47 S
Haziran

Ayný anda birden fazla þey düþünür
Nazik ve tatlý dillidir
Hassastýr
Kararsýzdýr
Komik ve eðlencelidir
Konuþkandýr
Kolay arkadaþ edinir
Kolay incinir
Gribe yatkýn bünyesi vardýr
Çok inatcýdýr

böyleymiþmiyim acaba???? sanki tersi olur gerçi müminlere karþý þefkatli kafirlere karþý þiddetli müminlerin vasýflarýndan bir tanesidir ama....

Allah razý olsun  ..
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: Resulehasret - Ekim 30, 2008, 05:09:26 S
Aralýk

Sadýk ve cömert
Sabýrsýz
Birlikte vakit geçirmesi eðlenceli kiþilik
Azimli
Sosyal yönü kuvvetli
Dostlarýný kendinden fazla düþünür
Kýzgýnlýðý uzun sürmez
Sevildiðini hissetmek ister
Espri anlayýþý geliþmiþtir   


  Tam beni anlatýyor hatta eksik anlatmýþ desem çokmu mütevazý konuþmuþ olurum acep ;D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: Almina - Ekim 30, 2008, 05:23:11 S
Kasým

Eðlenceli kiþilik
Ýnsanlarý kolay etkiler
Çalýþkan ve sorumluluk sahibi
Kontrolu ele almayý sever
Enerjik ve çevresini motive eden biridir
Ýyi bir liderdir
Ýçten ve yardýmseverdir
Adil davranýr
Sürprizleri sever
Hatalarý affetmez
Ýradesi güçlüdür
Derin duygularla sever
Herkesi oldugu gibi kabul eder
Sýr saklamayý bilir

Çok gaddar deðilim bazý hatalarý affedebilirm  :)
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: DAMRAM - Ekim 30, 2008, 05:49:10 S
Çekici kiþilik  ???
Utangaç ve tutucu  :P
Esrarengiz  8)
Cömert ve sempatik  ;D
Rahatýna düþkün  >:(
Duyarlý  :D
Hizmet etmekten zevk alýr ;)
Kolay sinirlenmez  >:(
Güvenilir  :)
Nezakete önem verir  ;D
Ýyi bir gözlemcidir  8)
Ýntikamcýdýr  8)
Seyahat etmeyi sever  ;)
Dikkat çekmeyi sever  ;)
Dekorasyona meraklýdýr  ;)
Tempolu müzikleri sever  :D
Çok deðiþkendir  :o
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: garip_kul - Ekim 30, 2008, 05:54:26 S
Temmuz

Ýyi bir sýrdaþtýr
Anlaþýlmasý güç biridir
Aþýrý gururlu
Baþkalarýnýn düþüncelerine aþýrý önem verir
Sokulgandýr
Kin tutmaz
Sempatiktir
Yanlýz olmayý sever
Kolay öðrenir
Arkadaþ sýkýntýsý çekmez
Mide sorunlarý olabilir
Zor ikna olur
Aðýr iþleri sever

Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: rusenim - Ekim 30, 2008, 06:16:18 S
Þubat

Somut þeylere önem verir
Deðiþkendir
Sessiz utangaç ve aðýrkanlýdýr
Kendine güveni pek yoktur
Dürüsttür
Özgürlüðüne düþkündür
Bazen saldýrganlaþýr
Kesin olmayan iþlerden hoþlanmaz
Ýnatçýdýr
Hayallerinin peþinden gider
Batýl inançlara eðilimlidir(deðilim)


Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: KARANFÝL - Ekim 30, 2008, 06:53:24 S

Eylül

Ýnsanlarýn hatalarýný yüzüne vurmayý sever
Detaylarla uðraþýr
Ýyi bir konuþmacýdýr
Sadýk ve güvenilirdir
Sorumluluk almayý sever
Bilgi ve kültüre önem verir
Spor ve seyahati sever
Ýliþkilerinde seçicidir
Hislerini kendine saklar


insanlarýn hatalarýný yüzlerine vurmayý asla sevmem..
diðerleri uyuyo gibi :)
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: melekkiz - Ekim 30, 2008, 07:16:38 S
Eylül

Ýnsanlarýn hatalarýný yüzüne vurmayý sever
Detaylarla uðraþýr
Ýyi bir konuþmacýdýr
Sadýk ve güvenilirdir
Sorumluluk almayý sever
Bilgi ve kültüre önem verir
Spor ve seyahati sever
Ýliþkilerinde seçicidir
Hislerini kendine saklar
 
hatalarýný yüze vurmayý sevmem ama hatalarý tekrarlýyorsa sabredemem iþte ozaman yüze vurabilirim..
Spor ve seyahati sevmem
diðerleri uyuyor galiba  :)
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: isozworld - Ekim 30, 2008, 07:24:13 S
MAYIS'ta
bu uydurma birþey deðil mi DAMRAM abla :))))
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: zülüf - Ekim 30, 2008, 09:27:37 S
Mayýs

Sert yapýlý
Kolay sinirlenir
Kolay ilgi çeker
Fiziksel güzelliðe önem verir
Motivasyona ihtiyacý yoktur
Sistematik çalýþýr
Hayal kurmayý sever
Ýleri görüþlüdür
Kolay sakinleþtirilir
Anlayýþlýdýr
Kulak ve boyun bölgesi hassastýr
Edebiyat ve sanatla ilgilidir
Evde oturmayi sevmez
Çocuklarý pek sevmez
hýmmmmmm..bir kaç özellik dýþýnda doðru olanlarda var..çocuklarý çokk seviyom ben......
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: MiM - Ekim 30, 2008, 10:52:39 S
Kasým

Eðlenceli kiþilik
Ýnsanlarý kolay etkiler
Çalýþkan ve sorumluluk sahibi
Kontrolu ele almayý sever
Enerjik ve çevresini motive eden biridir
Ýyi bir liderdir
Ýçten ve yardýmseverdir
Adil davranýr
Sürprizleri sever
Hatalarý affetmez
Ýradesi güçlüdür
Derin duygularla sever
Herkesi oldugu gibi kabul eder
Sýr saklamayý bilireee, kimler var bizim takýmda daha baþka? :))))
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: EsengüL - Ekim 30, 2008, 10:56:15 S
Alnt yaplan: DAMRAM - Ekim 30, 2008, 04:45:19 S
Ocak
Haziran

Ayný anda birden fazla þey düþünür
Nazik ve tatlý dillidir
Hassastýr
Kararsýzdýr
Komik ve eðlencelidir
Konuþkandýr
Kolay arkadaþ edinir
Kolay incinir
Gribe yatkýn bünyesi vardýr
Çok inatcýdýrkonuskandir=geveze evet ;D
inatciyimda dogru :)
hepsi uyuyor gaLiba :)
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: KARTAL - Ekim 30, 2008, 11:19:09 S
Mayýs  

Sert yapýlý
Kolay sinirlenir   ???
Kolay ilgi çeker  :)
Fiziksel güzelliðe önem verir  >:(
Motivasyona ihtiyacý yoktur   :)
Sistematik çalýþýr  ;D
Hayal kurmayý sever  :D
Ýleri görüþlüdür  :)
Kolay sakinleþtirilir  :)
Anlayýþlýdýr  :)
Kulak ve boyun bölgesi hassastýr  >:(
Edebiyat ve sanatla ilgilidir  :D
Evde oturmayi sevmez  :D
Çocuklarý pek sevmez  >:(

zülüf ve isoz kardeþlerle ayný ayda doðmuþuz :)
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: senarist081 - Ekim 30, 2008, 11:55:48 S
Aðustos  


Þakalaþmayý sever  
Duyarlý ve ilgilidir  Korkusuzdur
Liderlik özellikleri vardýr  
Ruhbilimle ilgilenir
Kolay provoke edilir
Dikkatli ve tedbirlidir  
Baðýmsýzlýðýna düþkündür
Yol göstermeyi sever  
Romantiktir  

Ýþaretli olanlar haricindekiler beni yansýtan özellikler deðil maalesef..Tutturamamýþlar.. ;D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: nazlým - Ekim 31, 2008, 03:08:28 S
Aralýk

Sadýk ve cömert
Sabýrsýz
Birlikte vakit geçirmesi eðlenceli kiþilik
Azimli
Sosyal yönü kuvvetli
Dostlarýný kendinden fazla düþünür
Kýzgýnlýðý uzun sürmez
Sevildiðini hissetmek ister
Espri anlayýþý geliþmiþtir


tam beni anlatýyo desem yalan olmaz inþallah:))
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: samimi - Ekim 31, 2008, 04:54:44 S
Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: oski - Ekim 31, 2008, 08:51:23 S
temmuz

ayný ben yaa
tamamen beni açýklamýþ
sanki beni tanýyan biri yazmýþ yahu bu kadar olur ;D ;D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: GRAFÝKER - Ekim 31, 2008, 09:54:31 S
Aðustos


Þakalaþmayý sever:) 
Duyarlý ve ilgilidir :)
Korkusuzdur
Liderlik özellikleri vardýr :)
Ruhbilimle ilgilenir
Kolay provoke edilir :)
Dikkatli ve tedbirlidir :)
Baðýmsýzlýðýna düþkündür
Yol göstermeyi sever :)
Romantiktir :)


yani birkaç seçenek elenince bana uyar.........
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: umitergun - Kasm 04, 2008, 01:22:31 S
Alnt yaplan: DAMRAM - Ekim 30, 2008, 04:45:19 S
Haziran

Ayný anda birden fazla þey düþünür
Nazik ve tatlý dillidir
Hassastýr
Kararsýzdýr
Komik ve eðlencelidir
Konuþkandýr
Kolay arkadaþ edinir
Kolay incinir
Gribe yatkýn bünyesi vardýr
Çok inatcýdýr
Ayný anda birden fazla þey düþünür  ....Eveeet Ayný ben.
Nazik ve tatlý dillidir  ...Ýþte bu tam ben ;)
Hassastýr ...Bu da ben
Kararsýzdýr ..Ve bu da ama fazla deðil..
Komik ve eðlencelidir... Aynen ben hiç susmam.. Hayatý hep Mutluluk olarak görürüm,üzülmeyi sevmem ve hep gülümserim..
Konuþkandýr...  Çok konuþtuðum söylenir ama boþ konuþmam... ;)
Kolay arkadaþ edinir...  kültürlü bana uyan birini bulursam kolay arkadaþ edinirim...
Kolay incinir ..  Yanlýþ Kolay incinmem. Hemen unuturum.. Allah için yaþýyoruz deðil mi??
Gribe yatkýn bünyesi vardýr ..  Buda yanlýþ.. Her türlü hastalýða yatkýným.. ;D
Çok inatcýdýr ...  Ýþte bu bir keçi birde ben.. ;D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: bir garip hafýz - Kasm 07, 2008, 04:17:59 S
temmuz....

hm...3 kiþi olduk bizim grupta..oski..garip_kul...bide ben..... ;D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: cahit - Kasm 07, 2008, 05:10:39 S
Þubat

Somut þeylere önem verir
Deðiþkendir
Sessiz utangaç ve aðýrkanlýdýr
Kendine güveni pek yoktur
Dürüsttür
Özgürlüðüne düþkündür
Bazen saldýrganlaþýr
Kesin olmayan iþlerden hoþlanmaz
Ýnatçýdýr
Hayallerinin peþinden gider
Batýl inançlara eðilimlidir
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: Kumsaati - Kasm 19, 2008, 02:15:34
Ocak


Hýrslý ve ciddi kiþilik
Öðrenmeyi ve öðretmeyi sever
Ýnsanlarýn zaaflarýný ortaya çýkarmayý sever
Çok eleþtirir
Akýllý ve planlý programlýdýr
Çok çalýþýr ve üretkendir
Duyarlý ve derin hisleri olan biridir
Ýnsani nasýl mutlu edeceðini bilir
Aþýrý dikkatlidir
Bünyesi kuvvetlidir
Zor heyecanlanýr
Romantiktir ama aþkýný ifade etmekte zorlanýr
Çocuklarý sever
Evcil ve sadýk bir eþ olur
Kolayca kýskanýr
Sosyal yönden zayýftýrhe valla ne yalan sölim  ;D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: denge - Kasm 19, 2008, 02:22:05
Mayýs

Sert yapýlý
Kolay sinirlenir
Kolay ilgi çeker
Fiziksel güzelliðe önem verir
Motivasyona ihtiyacý yoktur
Sistematik çalýþýr
Hayal kurmayý sever
Ýleri görüþlüdür
Kolay sakinleþtirilir
Anlayýþlýdýr
Kulak ve boyun bölgesi hassastýr
Edebiyat ve sanatla ilgilidir
Evde oturmayi sevmez     hiçte bile severim
Çocuklarý pek sevmez      hiçte bile severim
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: rana_94 - Aralk 22, 2008, 08:08:20 S
NÝSANAktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir

:D EVET HAFIZAM GÜÇLÜDÜR....
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: hediye - Aralk 24, 2008, 08:55:25 S
Ekim

Herkesle sohbet etmeyi sever
Ýlgi odaðý olmak ister
Yalancýlýðý yapmacýklýðý sevmez
Arkadaþlarýna çok önem verir
Çabuk kýrýlýp cabuk toparlanýr
Kararsýzdýr
Duygusaldýr
Kendine kolay güvenmez
Etrafýndan çabuk etkilenir

Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: liprade - Aralk 24, 2008, 09:00:31 S
Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olurÞefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir


Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: nurum - Aralk 24, 2008, 09:04:47 S
Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir


=>bunda ÝNATÇI hatta keçiyle yarýþtadýr eksik  :P :P
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: liprade - Aralk 24, 2008, 09:08:22 S
Alnt yaplan: nurum - Aralk 24, 2008, 09:04:47 S
Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir


=>bunda ÝNATÇI hatta keçiyle yarýþtadýr eksik  :P :PHaklýsýnýz, o özelliði eklememiþler...

Ýnatçýlýk... 8) Azamisinde karþýdaki eleman   >:( :o >:(
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: mis@fir - Aralk 24, 2008, 09:11:08 S
Kasým

Eðlenceli kiþilik ---öle oldugumu derler,olabilir :-\
Ýnsanlarý kolay etkiler--galiba dogru ::)
Çalýþkan ve sorumluluk sahibi---caliskan degil ama sorumluluk sahibi ::)
Kontrolu ele almayý sever---yokya almayi sevsede, :D alamaz kesin
Enerjik ve çevresini motive eden biridir---he duramam yerimde :D
Ýyi bir liderdir--- aman ben kim liderlik kim :o
Ýçten ve yardýmseverdir--cok sukur severim bu huyumu :)
Adil davranýr---Allah´a cok sukur :)
Sürprizleri sever--sevmem merakliyim,supriz degil hemen söylenmeli :D
Hatalarý affetmez--yokya nerden biliyosun afetmedigimi,bu nasil bi iftira ha :D
Ýradesi güçlüdür--pek okadarda degil aslinda :-\
Derin duygularla sever  :-\
Herkesi oldugu gibi kabul eder ---evet, mevlana torunuyuz.. gel ne olursan ol yine gel,felsefesi :)
Sýr saklamayý bilir--ha bak bunu iyi bilirim :D

Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: hediye - Aralk 24, 2008, 09:34:24 S
Alnt yaplan: liprade - Aralk 24, 2008, 09:00:31 S
Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olurÞefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidirvallahi tamda beni anlatmýþlar...
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: hasan_talha - Aralk 24, 2008, 09:44:13 S

Kasým

Eðlenceli kiþilik
Ýnsanlarý kolay etkiler
Çalýþkan ve sorumluluk sahibi
Kontrolu ele almayý sever
Enerjik ve çevresini motive eden biridir
Ýyi bir liderdir
Ýçten ve yardýmseverdir
Adil davranýr
Sürprizleri sever
Hatalarý affetmez
Ýradesi güçlüdür
Derin duygularla sever
Herkesi oldugu gibi kabul eder
Sýr saklamayý bilir
ben kendimi bu kadar anlatamazdým herhal evet beni anlatmýþ vaybe burçlara inansammý napsam  :) :)
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: banabirnickbulun - Aralk 25, 2008, 08:29:58 S
Ekim

Herkesle sohbet etmeyi sever
Ýlgi odaðý olmak ister
Yalancýlýðý yapmacýklýðý sevmez
Arkadaþlarýna çok önem verir
Çabuk kýrýlýp cabuk toparlanýr
Kararsýzdýr
Duygusaldýr
Kendine kolay güvenmez
Etrafýndan çabuk etkilenir


Evet bazýlarý doðru olabilir... ::) 
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: ceren - Ocak 07, 2009, 12:44:59 S
Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir
8)
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: GüL_GüZeLi - Ocak 07, 2009, 12:57:59 S
Aðustos


Þakalaþmayý sever
Duyarlý ve ilgilidir
Korkusuzdur
Liderlik özellikleri vardýr
Ruhbilimle ilgilenir
Kolay provoke edilir
Dikkatli ve tedbirlidir
Baðýmsýzlýðýna düþkündür
Yol göstermeyi sever
Romantiktir
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: Sultaným - Ocak 07, 2009, 04:04:50 S
Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir 
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: ceren - Ocak 08, 2009, 07:53:37 S
Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: Mercan - Ocak 17, 2009, 11:21:33

Aðustos


Þakalaþmayý sever
Duyarlý ve ilgilidir
Korkusuzdur
Liderlik özellikleri vardýr
Ruhbilimle ilgilenir
Kolay provoke edilir 
Dikkatli ve tedbirlidir
Baðýmsýzlýðýna düþkündür
Yol göstermeyi sever
Romantiktir
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: ceren - Ocak 17, 2009, 11:24:43
nisan ayýnda doðdum
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: KUL34 - Ocak 26, 2009, 08:50:31 S
Alnt yaplan: Resulehasret - Ekim 30, 2008, 05:09:26 S
Aralýk

Sadýk ve cömert
Sabýrsýz
Birlikte vakit geçirmesi eðlenceli kiþilik
Azimli
Sosyal yönü kuvvetli
Dostlarýný kendinden fazla düþünür
Kýzgýnlýðý uzun sürmez
Sevildiðini hissetmek ister
Espri anlayýþý geliþmiþtir   


  Tam beni anlatýyor hatta eksik anlatmýþ desem çokmu mütevazý konuþmuþ olurum acep ;D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: lal_u_ebkem - Ocak 26, 2009, 09:11:30 S
Alnt yaplan: MiM - Ekim 30, 2008, 10:52:39 S
Kasým

Eðlenceli kiþilik
Ýnsanlarý kolay etkiler
Çalýþkan ve sorumluluk sahibi
Kontrolu ele almayý sever
Enerjik ve çevresini motive eden biridir
Ýyi bir liderdir
Ýçten ve yardýmseverdir
Adil davranýr
Sürprizleri sever
Hatalarý affetmez
Ýradesi güçlüdür
Derin duygularla sever
Herkesi oldugu gibi kabul eder
Sýr saklamayý bilireee, kimler var bizim takýmda daha baþka? :))))Ben varým hocam :)
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: can rüba - Haziran 01, 2009, 12:24:06
Haziran

Ayný anda birden fazla þey düþünür
Nazik ve tatlý dillidir
Hassastýr
Kararsýzdýr
Komik ve eðlencelidir
Konuþkandýr
Kolay arkadaþ edinir
Kolay incinir
Gribe yatkýn bünyesi vardýr
Çok inatcýdýr

Beni anlatmýþ yahu ;D 8)
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: yeþeren - Haziran 01, 2009, 01:24:32
Haziran

Ayný anda birden fazla þey düþünür
Nazik ve tatlý dillidir
Hassastýr
Kararsýzdýr
Komik ve eðlencelidir
Konuþkandýr
Kolay arkadaþ edinir
Kolay incinir
Gribe yatkýn bünyesi vardýr
Çok inatcýdýr

11 haziran, tebriklerinizi beklerim artýk unutmayýn sakýn ha :)
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: þeyda - Haziran 01, 2009, 02:38:23
Þubat

Somut þeylere önem verir
Deðiþkendir
Sessiz utangaç ve aðýrkanlýdýr
Kendine güveni pek yoktur
Dürüsttür
Özgürlüðüne düþkündür
Bazen saldýrganlaþýr
Kesin olmayan iþlerden hoþlanmaz
Ýnatçýdýr
Hayallerinin peþinden gider
Batýl inançlara eðilimlidir

kendine güveni yok ve inatçý kýsmý yanlýþ diðerleri batýl inanç asla yanlýþ, tmm ;)
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: HAdeKa - Austos 01, 2009, 06:05:58 S
Haziran

Ayný anda birden fazla þey düþünür
Nazik ve tatlý dillidir -- evet tatlý dilli belki bi ihtimal ama nazik deðilim haklýsýn ;) aksine kaba sayýlýrým
Hassastýr
Kararsýzdýr
Komik ve eðlencelidir
Konuþkandýr
Kolay arkadaþ edinir
Kolay incinir
Gribe yatkýn bünyesi vardýr -- bu hariç hepsi doðru hatta tam tersidir kolay kolay grip olmam ;)
Çok inatcýdýr


valla beni anlatýyor ya hu :D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: Þehadete Vurgunum - Austos 01, 2009, 08:33:43 S
Komik ve eðlencelidir

:D

Nazik ve tatlý dillidir
???
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: HAdeKa - Austos 01, 2009, 08:36:33 S
Alnt yaplan: Þehadete Vurgunum - Austos 01, 2009, 08:33:43 S
Komik ve eðlencelidir

:D

Nazik ve tatlý dillidir
???


bana laf mý atýyon simdi sen :D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: Þehadete Vurgunum - Austos 01, 2009, 08:57:05 S
yok sevdiðim için takýlýyom

KAHKAH KAHKAH KAHKHA
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: HAdeKa - Austos 01, 2009, 09:08:15 S
ay ay ayy misilleme mi yapýyon :D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: Þehadete Vurgunum - Austos 01, 2009, 10:51:30 S
yok sadece sohbet muhabbet efendim

muhaha muhaha ::) :D:D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: istigfar - Austos 01, 2009, 11:12:18 S
Alnt yaplan: yeþeren - Haziran 01, 2009, 01:24:32
Haziran

Ayný anda birden fazla þey düþünür
Nazik ve tatlý dillidir
Hassastýr
Kararsýzdýr
Komik ve eðlencelidir
Konuþkandýr
Kolay arkadaþ edinir
Kolay incinir
Gribe yatkýn bünyesi vardýr
Çok inatcýdýr

11 haziran, tebriklerinizi beklerim artýk unutmayýn sakýn ha :)sevgili yeþeren doðum gününü beraber kutlayacaðýz anlaþýlan,ben inatçý olduðumu düþünmüyorum sadece.þimdiden gelecek seneki doðum gününü kutlarým :D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: HAdeKa - Austos 01, 2009, 11:15:08 S
seni gormek mutluluk verici istigfar..

benimki de 20 haziran :P
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: istigfar - Austos 01, 2009, 11:21:23 S
Alnt yaplan: HAdeKa - Austos 01, 2009, 11:15:08 S
seni gormek mutluluk verici istigfar..

benimki de 20 haziran :P


sevgili hadeka senin sýcacýk kalbinle verdiðin mesajlar benim içimi ýsttý. bak ayný ayda doðmuþuz birde. anlaþýrz herlde ne dersin. ;).hani minik kýz bebekler vardýr. zorla sevdiriler kendilerini,ýþýl ýþýl gözleri sýcacýk bakýþlarýyla sevmeden duramazsýn. MiM hocam duymasýn. iþte onlar gibisin.seni görmekle mutlu oluyorum bende güzel kardeþim benim.  
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: HAdeKa - Austos 01, 2009, 11:45:52 S
Alnt yaplan: istigfar - Austos 01, 2009, 11:21:23 S
Alnt yaplan: HAdeKa - Austos 01, 2009, 11:15:08 S
seni gormek mutluluk verici istigfar..

benimki de 20 haziran :P


sevgili hadeka senin sýcacýk kalbinle verdiðin mesajlar benim içimi ýsttý. bak ayný ayda doðmuþuz birde. anlaþýrz herlde ne dersin. ;).hani minik kýz bebekler vardýr. zorla sevdiriler kendilerini,ýþýl ýþýl gözleri sýcacýk bakýþlarýyla sevmeden duramazsýn. MiM hocam duymasýn. iþte onlar gibisin.seni görmekle mutlu oluyorum bende güzel kardeþim benim.  


estagfirullah
bilmukabele düsünceler karþýlýklý,
Allah razý olsun.. düsüncelerin beni ziyadesiyle mutlu etti
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: HAdeKa - Austos 01, 2009, 11:47:04 S
bu samimiyetinden cesaret alarak; bi daha kaybolursan bi yerlere kýrarým bacaklarýný :D
Balk: Ynt: hangý ayda dogdunuz
Gnderen: ((NISAN)) - Austos 09, 2009, 08:59:14
NISAN

Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir

Baþ aðrýsý evet çok doðru bir tesbit miðren var :(