Haziran 19, 2019, 07:44:32 S
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

Bayramda Neler yaptýk ?

Balatan Resulehasret, Eyll 30, 2008, 02:35:35 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

mevhime

Bayramý  sevilmez mi  ya...Hele ki bonker dayýlar anneler babalar ve teyzeler olduðu sürece  daha mutlu oluyor insan  ;D ( hala ve amca hariç  ) 
Bayramýn birinci günü sabah erken saatleri babamý abimi ve kardeþimi camiye gönderdik. Annemle  ve ben evi bi daha elden gecirdik. babamgili bekledik.geldiklerin de ablama kahvaltýya gittik.Ordan da kabristana gectik .Sonra akrabalarýn hepsini gezdik.Birinci gün bitiremedik akrabalarý ikinci gün ,gün batýmýna anca bitirdik.Üçüncü gün ise Herkez de bize geldi .Ýsteðe göre ikramlarýmýzý þekerlerimizi verdik .Yazýyý okudum da  ne kadar da ruhsuz yazmýþým.Ruhsuz yazdýðýma bakmayýn,bayramlar sevilmez mi...

bir garip hafýz

kýzlar bazen akýllarýndan geçirirler bazý durumlarda ahhh þimdi erkek olmak vardý diye.... bende her bayram sabahý aklýmdan,gönlümden bu cümleyi geçiririm....nedendir bilinmez camiide erkekler gibi bayram namazý kýlmak isterim hep...toplu yaþanan sevinçlerde içim kýpýr kýpýr olur hep buda böyle biþey sanýrým....

bayramda neler yaptýðýmýza gelince sadece bir kez oda amcamýn elini öpmek için dýþarý çýktým...ama dýþarý zaten bizdeydi problem yok yaniiii.....biz 7 kýzkardeþiz....ben 6 numara :) ablamlar ve bi dolu yeðen bizde kaldý ve hala kalýyorlar...ev oyun parkýna deðil ama savaþ alanýna döndü :)  annemin kýyamadýðý çiçeklere bahçeye minik canavarlar kýydý..hemde büyük bir zevkle...

hani derler ya eski bayramlar yok artýk diye....ben o kadar eski deðilim,eski bayramlar bana þeker toplama yarýþýný,bi gece önceden ellere yakýlan kýnayý ve aðýr tütün kolonyasýný hatýrlatýr ancak....eski yeni....bayram bayramdýr....bayram paylaþmaktýr..gönül almak,gönül vermektir....sadece kendi ailemle hep gördüðüm insanlarla,baþkalarýnýn monoton diye adlandýracaklarý bi bayram geçirmemem raðmen çok güzeldi bu bayram....herþeye raðmen...kalp huzuru bu olsa gerek.....

SimurG

Alnt yaplan: SeLMa - Ekim 01, 2008, 12:21:21
Bu bayramda digerLerinden farksizdi...!!!
Monoton bi vaziyette geçti....iLk günümüz.!!
DostLara akrabaLara uzak....müsLümanLarin parmakLa gösteriLdigi ve yabanci düsmani doLu bir sehirde yasiyoruz....ne bayram coskusu...ne sokakLarda kosusan çocukLar...ne yasLi dede, ne de pembe yanakLi tombuL teyzeLer vardi !!!
En yakin Camii 25 km evimize...agabeyimizi bekLedik...eL öpmek için :) bir tek onu bekLemenin heyecani vardi beLkide...
Yinede kendi aramizda sessiz bi sekiLde yasadik bayramimizi...
BU bayramda...Türkiyede oLmayi çok istedim...Ama yine bu sene,sagLik sorunLarimdan doLayi oLmadi...Türkiyede hiç bayram yasamadim...hep merak ederim...nasiL oLuyormus,nasiL geçer diye...!!
Eskiden bizim sehirde yasayan yasLi bonbon teyzemiz ve ismaiL amcamiz vardi ....artik onLarda yok..!!
Kimin eLinï öpecegim...kime yedirecegim hevesLe yaptigim tatLiLarimi...neyse...yine duyguLandim..bu basLigi görünce...içimden bunLari yazmak geLdi...
Lütfen herkes Türkiyede...veeeee müsLüman bir üLkede yasamanin degerini kiymetini biLsin !!!
''Allah'ýn sizi, birbirinizden üstün kýldýðý þeyleri (baþkasýnda olup da sizde olmayaný) hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandýklarýndan nasipleri var, kadýnlarýn da kazandýklarýndan nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin; þüphesiz Allah her þeyi bilmektedir.''(nisa,32)

Eskiden Türkiye'mizde,görünüþte daðýnýk ama iç dünyaLarý derLi topLu insanLar vardý..Oysa þimdiLerin dýþ görünüþLeri derLi topLu ama iç dünyaLarý daðýnýk..
Ýnsansýz kaLdýðýmýzda ruhumuzun yýrtýLacaðýný biLiyoruz,''yaLnýz kaLmak istiyorum'' demek için biLe bir insana ihtiyac duyarýz..Ýnsana ihtiyaç duyuLdugundan ortak mekanLar kuruLuyor ve biraraya geLiyoruz..MuhabbetLer ediyoruz,þakaLar yapýyoruz,sýrLarýmýzý anLatýyoruz..Ama birden bir kurt düþüyor içimize,''bir þey eksik ama ne?'' diyoruz..
Herþeyimiz yapmacýk,herþeyimiz sahte..
Yazýný okudugum zaman içim burkuLdu biraz ama inan oL üzüLmedim..Evet,üzüLmedim haLine..
ÞimdiLerde (günümüz Türkiye'sinde) ezana artýk eskisi kadar önem veriLmiyor..Doðarken ezansýz kaLmayaLým diye kuLaðýmýza okunan ezaný artýk kuLakLarýmýz duymaz oLdu..Ezan okunurken uyuLmasý gereken haL ve hareketLeri buLabiLirseniz okuyun internetten ve kendinize birde etrafýnýza bakýn,bakaLým ezana saygýLý bir topLummuyuz?
Ezan okunurken,etraftan geLen müzik sesLeri bastýrýyor sesLeri..Ýçim acýyor..Ezanýn içi acýmýyor mu? Ya BiLaL-i Habeþ'in,ya ResuL'ün..Ezan,namaza çaðrýdýr..Bütün müsLümanLara çaðrýdýr..NormaL bir ikindi vaktinde camiye gittim..Koca camide 10-15 kiþi vardý ve içLerinde en genç oLan bendim..YaþLarý 60 iLe 80 arasýnda deðiþen ihtiyarLar vardý..Sonra dýþarý çýktým,kahveLer,cafeLer,caddeLer,restorantLar ve biLumum yerLer insan kaynýyor..O zaman ezanýn içi sýzLýyor..Ezan hürmet görmezse,saygý görmezse,sevgi görmezse ezanLýðýnýn ne anLamý kaLýr..
Sen ''ezana hasretim'' demiþsin..Ne kadar güzeL,en azýndan ezana hasret duyacak var..BizLerin kuLaðýnýn dibinde okunuyorda ne yapýyoruz? Çoðu zaman ezan okunurken,duydugumuz haLde ezan okunduðunun dahi farkýna varmýyoruz..Artýk sýradan bir ses gibi geLiyor bize..Trafikteki araba kornasý sesi gibi..Ýnan buda benim içimi sýzLatýyor..Yani bizim senden bir farkýmýz yok asLýnda...
Biz ALLAH'a söz vermiþtik..Muhammed'e söz vermiþtik..ama tutamýyoruz..ALLAh sözünü tutamayanLara ne diyor bi bak..


''Allah'a karþý verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle deðiþtirenlere gelince, iþte bunlarýn ahirette bir payý yoktur. Kýyamet günü Allah onlarla konuþmayacak, onlara bakmayacak ve onlarý temize çýkarmayacaktýr. Onlar için acý bir azap vardýr.''

Ýþte bizim haLimiz,Rabb yüzümüze bakmayacaðýný söyLüyor..Bundan acý bir þey varmýdýr..Babam :  ''Sende oLmayandan þikayet etme,oLana þükret..bu þükür sana oLmayanýda verir'' demiþti..Þimdi bu sözü ben sana söyLüyorum SeLma..Orada azýnLýktasýnýz evet,maLum ezandanda uzaksýnýz..Ama sakýn gevþeme,üzüLme zira ALLAH ne diyor :

''Bir toplum diðer bir toplumdan (sayýca ve malca) daha çok olduðu için yeminlerinizi, aranýzda bir fesat aracý edinerek ipliðini saðlamca büktükten sonra, çözüp bozan (kadýn) gibi olmayýn. Allah, bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkýnda ihtilafa düþmekte olduðunuz þeyi kýyamet gününde mutlaka size açýklayacaktýr.''

Sana anLatmak istedikLerimi beLki anLatamýyorum,ama senin anLadýgýnýn farkýndayým..

biLirmisin menekþeLer niçin soLar?
Sarmaþýk niçin bir renkte sabit kaLmaz?
Niçin kayboLur güzeLLikLer..
Ebedi deðiLdir bu aLem ve ebediyet timsaLi oLamaz hiçbir güzeL..
Her kayboLan renk,renkLerin sahibine iþaret eder..SoLan her menekþe ''Hayat veren ve soLduraný''  hatýrLatýr..
Bu yüzden,geçer gider mevsimLer,doðar-büyür çocukLar,öLür yaprakLar,kurur kaynak suLar,döner devran..
Devranýn dönüþüne kapýLmaktadýr sakLý oLan mutLuLuk..
MutLuLuk,menekþenin soLacaðýnýn biLe biLe sevmekte oLmaLý..
AcýLar,baki mutLuLuða götürür insaný..
Unutma,aLemde çektiðin her üzüntü,her acý diðer aLemde sana kapý oLacaktýr..

Ne mutLu sanaki ezaný özLeyebiLiyorsun,ya biz?

SeLMa

DegerLi kardesLerim...bu yaziyi yazdigima çok pisman oLdum ...neden?
çünkü bazi kardesLerimin abiLeriminabLaLarimin istemeden keyfini kaçirdim...üzdüm...hepinizden özür diLiyorum....
Fakat o an için hatirLatmak istedim...eLinizdeki imkanLari...güzeLLikLeri...
MiM Hocamin ve SimurG 'un dedigi gibi...bizLer burada ezan sesine hasretiz...
Namaz saatini ögrenebiLmek için...takvime bakiyoruz...vs
Benimde duyguLarimi payLastiginiz... ortak oLdugunuz için hem kusruma bakmayin...hemde ALLAH sizden razi oLsun....
Kardes sevgisi....payLasma duygusu....bu güzeLLikLer içinizden eksik oLmasin...
SevgiLi Rusenim ve Garip_kuL abLam...Türkiyede çok tanidik ve akrabaLarimiz var...o yönde probLem yok eLh ...
Ama yinede sizLeri rahatsiz etmeye geLirim insaaLLah ;)
SevgiLi ResuLeHasret kardesimede tesekkür ediyorum...her defasinda yeni konuLar ve aktiviteLer sundugu için bizLere ;)
 
GRAFÝKER

bayram gurbette bayramlarý yaþamak...her ne kadar buruk olsa da annem ve babam var oldukça rabbim onlarla bana daima birlikte olmayý nasip ettikçe gönülden bir birliðimiz oldukça bayramlar asla buruk geçemez hayatýmda..ve benim canýmdan parça olan kardeþlerim onlarda vardý bu bayram sevincinde.çünkü onlar daha bir çocuk tebessümünde bir coþkuyla bayramý doya doya yaþadýlar.onlarýn yerinde bir zaman bizlerde vardýk.kýsacasý ben bu bayram ailemle bir arada güzel bir bayram yaþadým.ziyaret ettik büyüklerin elleri öpüldü dualar alýndý.arkadaþlarýmla ve saygý duyduðum hocalarýmla bayramlaþtým..bir müminin en büyük bayramý rabbine kavuþtuðu an olsa bile bu gibi bayramlarda allaha her daim olduðu gibi gönülden dualarda ibadetlerde bulunmak gerek.çünkü manevi huzurun varlýðý bayramlarý bir baþka güzellikte yaþatýr.sevgi anlamý büyüdükçe büyür....inþallah bu bayram herkes için en güzel þekilde özellikle sevdikleriyle birlikte geçmiþtir.daha nice bayramlar diliyorum herkese bir sonraki bayramýn daha büyük mutluluklarla geçmesi ümidiyle:):)

rusenimHADÝ HERKES KENDÝSÝNE ÞEKER ALSIN BAKALIM...BUYRUN ...(1 TANE ALIN DAHA FAZLA ALMAYIN HE :))))  )

liprade

Konu muhabbet alanýna açýlmýþ ama sýradan muhabbetlerin de ötesinde, kiþiyi tefekküre sevk edip kendini sorgulamasýna vesile olan paylaþýmlarla zenginleþtirilmiþ...

Viþneli þekere hayýr diyemem...:)

Bayramýmýz mubarek olsun inþallah...

Rahmana emanet olun...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

vuslat_ebedi82

ne mi yaptýk arkadaþla hasret giderdik nette:))))))

SeLMa

ne kadarda melankolikmisim :) dogru olsada hayat devam ediyor ve Hayatta en güzel $ey gülümsemek :)

liprade

Kasm 27, 2009, 07:29:11 S #39 Last Edit: Kasm 27, 2009, 08:25:40 S by liprade
Neler yapamadýðýmýza da bir örnek verebilirim... Baba elini öptük harçlýk alalým diye... Param yok deyip o da benim elimi öptü ve: "Ödeþtik" dedi...:)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git