Haziran 26, 2019, 08:09:57 ÖS
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymýþlardý; ama benim karþýlýk olarak verdiðim azap nasýl olmuþtu! (Mulk -17)

Göz Zinasý

Baţlatan DAMRAM, Eylül 29, 2008, 09:23:24 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DAMRAM

Göz Zinasý
Allah Teâlâ þöyle buyuruyor:
"(Ey Resûlüm), Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan beri alsýnlar ve ýrzlarýný zinadan korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir. Muhakkak ki Allah, onlarýn bütün yaptýklarýndan haberdardýr. Mü'min kadýnlara da söyle, gözlerini haramdan sakýnsýnlar, ýrzlarýný korusunlar, ziynetlerini (süslerinin takýlý olduðu boðaz, gerdan, baþ, kol, bacak ve kol gibi yerlerini) göstermesinler. Ancak bunlardan görülmesi zaruri olan (yüz, el ve ayaklar) müstesnadýr. Baþ örtülerini yakalarýnýn üstüne koysunlar..."
(Nur Suresi : 31)
Yukarýdaki ayetler erkek olsun kadýn olsun bütün müslümanlara zinanýn haram kýlýndýðýný bildirmektedir. Ayrýca, yine hem erkek hem kadýnlara, kendilerini zinaya götürecek davranýþlardan sakýnmalarý emredilmektedir. Yine bu ayetlerden insaný zinaya sürükleyen en önmeli þeyin þehvetle namahreme bakmak olduðu öðrenilmektedir. Bu nedenle Allah Teâla, erkek kadýn bütün müminlere gözlerini haramdan sakýnmalarýný, yani namahreme bakmamalarýný emir ve tavsiye buyurmuþtur.
Bakýþ zinanýn baþlangýcýdýr. Bunun için gözü korumak mühimdir, "Bakýþtan ne olur" diyerek bu konuda aldýrmazlýk gösterenler sonunda büyük felaketlerle karþýlaþýrlar. Kasdi olmayan ilk bakýþtan, kiþi sorumlu tutulmamýþtýr. Fakat tekrar tekrar bakmak yasaklanmýþtýr.
Bu konuda Hz.Peygamber þöyle buyurmaktadýr: "Birinci bakýþ, sana ama ikincisi aleyhinedir."
Yabancý erkek ve kadýnlarýn birbirine göz kýrpmalarý, kadýnýn gözlerini süzmesi, gözlerin zinasýdýr.
Þurasý unutulmamalýdýr ki; þehvetle bakýþýn "zina" olarak ifadesi hakiki manada cinsi temasla meydana gelen zina olmayýp, belki zinaya götüren en önemli sebeplerden biri olduðunun anlatýlmasý sebebine baðlýdýr. Bunun için "göz ve dil zinasý" olarak bildirilen durumlarýn "hakiki zina" ile bir tutulmasý mümkün deðildir.
Bir göz ki, anýn olmaya ibret nazarýnda
Ol sahibinin düþmanýdýr baþ üzerinde
Kaynak:
1) Ăžamil Ăťslam Ansiklopedisi
2) Ýslam da Kadýn ve Aile, Mehmet emre
Kadýna Arka Organdan Yaklaþmak
Kadýna arka organdan temas ne þekilde olursa olsun kesinlikle haramdýr.
Cenab-Ă˝ Hak buyuruyor:
"Sana kadýnlarýn ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsýzlýktýr. Bu sebeple ay halinde olan kadýnlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaþmayýn. Temizlendikleri vakit, Allah'ýn size emrettiði yerden onlara yaklaþýn. Þunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Kadýnlarýnýz sizin için bir tarladýr. Tarlanýza nasýl dilerseniz öyle varýn. Kendiniz için önceden (uygun davranýþlarla) hazýrlýk yapýn. Allah'tan korkun, biliniz ki siz O'na kavuþacaksýnýz. (Yâ Muhammed!) müminleri müjdele!" (Bakara Suresi : 222- 223)
. Cinsel iliþki çocuðun çýktýðý yerden olmak þartýyla ister kadýnýn yüzü dönük olsun size, isterse arkasý, Cenab-ý Hak (C.C.) helal olan yere ekin tarlasý diyor. Yani çocuk yetiþen doðum olan yer. bunun dýþýnda herhangi bir yerden varmak haramdýr.
Allah Resulu buyuruyor:
"Kadýnlara arkadan varmayýnýz."
"Kadýnlara arkadan yaklaþana lanet edilmiþtir."
"Allah'ýn size emrettiði yerden kadýnlara yanaþýn."
Erkeðin cinsel organýnýn sünnet kýsmý kadýnýn arka organýna sokulmasýyla bu haram iþlenmiþ olur.
Kaynak:
1) Büyük Kadýn Ýlmihali, Rauf Pehlivan
Kur'an Bulunan Odada Cinsel ĂťliĂľkide Bulunmak
Kur'an bulunan odada cinsel iliþkide bulunmanýn bir sakýncasý yoktur. Ancak Kur'an-ý Kerim'e saygý göstermek için onu örtmek icap eder.
Kaynak:
Büyük Kadýn Ýlmihali, Rauf PEHLÝVAN
Lezbiyenlik
Kadýnýn kadýnla seviþmesi, iliþkisi kesinlikle haramdýr. Bu sevicilik veya lezbiyenlik denen cinsel bir sapmadýr. Seviciliðin haram oluþunda, Ýslam'da ittifak vardýr.
Cenab-Ă˝ Hak buyuruyor:
"Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; ancak eþleri ve ellerinin sahip olduðu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla iliþkilerden dolayý) kýnanmýþ deðillerdir. Þu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, iþte bunlar, haddi aþan kimselerdir."
Allah Resulu buyuruyor:
"Kadýnlarýn sürtüþmesi onlar arasýnda zinadýr."
"Bir kadýn diðer bir kadýna çýplak vücudunu deðdirmesin...."
"Erkek erkeðin avretine, kadýn da kadýnýn avretine bakmasýn. Bir erkek ile bir erkek tek yatakta birlikte, bir kadýn da bir kadýnla ayný yatakta beraber yatmasýnlar."
Kaynak:
Büyük Kadýn Ýlmihali, Rauf PEHLÝVAN
Zina
Zina, mecnun olmayan, küçük yaþta bulunmayan, büluð çaðýna ulaþmýþ mükellef bir kimsenin, nikah iliþiði olmaksýzýn bir kadýnýn ön tarafýndan cinsi münasebette bulunmasý olup insan aklýnýn, ahlak ve hukuk düzenlerinin, diðer semavi dinlerin yanlýþ, ayýp ve kötü gördüðü bir fiil olup Ýslam dininde de kesin olarak yasaklanmýþ, iþlenmesi büyük günahlar arasýnda sayýlmýþtýr.
Cenab-Ă˝ Hak buyuruyor:
"Zinaya yaklaþmayýn. Zira o, bir hayâsýzlýktýr ve çok kötü bir yoldur." (Ýsra Suresi : 32)
Allah ResulĂĽ buyuruyor:
"Bir kiþi zina ettiði zaman ondan iman çýkar, sanki bir gölge gibi baþýnýn üstünde durur. Zinadan ayrýldýðý zaman ona geri döner."
"Zina ĂĽzerinde devamlĂ˝ israr eden kimse, puta tapan kiĂľi gibidir."
"Muhakkak ki yedi kat gökler ve yedi kat yerler zina eden yaþlýya lanet ederler. Þüphesiz zina edenlerin avret yerlerinin çirkin kokusu, cehennem halkýný bile rahatsýz eder."
Zina, nesebin karýþmasýna, ailenin daðýlmasýna, hýsýmlýk, komþuluk, arkadaþlýk gibi baðlarýn çözülüp toplumun manevi ve ahlaki deðerlerinin temelden sarsýlmasýna yol açan ve insani bedeni zevklerinin esiri yapýp aþaðýlayan çirkin bir davranýþtýr. Kur'an'da zina eden erkek ve kadýna bedeni ceza da uygulanmasý emredilmiþtir. (Nur Suresi)
Zinada had cezasýnýn uygulanmasý için, erkeðin cinsel organýnýn en az sünnet yerinin kadýnýn cinsel organýna girmiþ olmasý gerekir. Bundan daha azýna mesela; öpmek, sarýlmak veya uyluk arasýna sürtünmek v.b. hareketler haram olmakla birlikte had cezasýný gerektirmez. Küçük çocuk ve akýl hastasý yükümlü olmadýðý için bunlarýn fiilde kendileri bakýmýndan haddi gerektirmez.
Zinaya zorlanan kadýna had cezasý gerekmediði konusunda Ýslam bilginlerinin görüþ birliði vardýr.
Zina cezasýnýn uygulanabilmesi için:
• Zina edenin erginlik çaĂ°Ă˝na ulaĂľmasĂ˝ gerekir.
• AkĂ˝llĂ˝ olmasĂ˝ gerekir
• ZinanĂ˝n istekle yapĂ˝lmasĂ˝ gerekir.
• ZinanĂ˝n insanla yapĂ˝lmasĂ˝ gerekir.
• Zina edilen kadĂ˝nĂ˝n ergin veya kendisine cinsel istek duyulan bir yaĂľta, ergin olmasĂ˝ gerekir.
• ZinanĂ˝n bir þüpheye dayalĂ˝ olmamasĂ˝ gerekir.
• ZinanĂ˝n darul islam'da olmasĂ˝ gerekir
• KadĂ˝nĂ˝n diri olmasĂ˝. Ă–lĂĽ olan kadĂ˝nla cinsel temasta had gerekmez.
• Cinsel temasĂ˝n önden olmasĂ˝ ve sĂĽnnet yerinin girmiĂľ olmasĂ˝. Arkadan iliĂľki, yani livata için yalnĂ˝z azar gerektirir.
Zina, þahitlerle sabit olduðu gibi, ikrarlada sabit olur. Bir erkeðin veya bir kadýnýn zina etmiþ olduðuna, dört erkeðin, hakim huzurunda bir oturuþta þahitlik etmesi gerekir. Þahit olmama durumunda, akýl ve balið olan bir kimsenin bizzat zina ettiðini ayrý ayrý dört oturumda dört defa ikrar etmesi ilede sabit olur. Cezasý kesildikten sonra, hatta ceza tatbiki esnasýnda kabul ettiði zinadan vazgeçerse, ceza tatbik edilmez salýnýr.
Evli veya bekar olmasýna göre farklý cezalar uygulanýr. Cezanýn yerine getirilmesi bakýmýndan kadýn ve erkek arasýnda bir fark yoktur.

kurtlarvadisi

oski

TeĂľekkĂĽrler
Þu zaman gerçekten çok kötü.Millet olarak bu konuda bilinçsiziz..

"GĂĽzele bakmak sevaptĂ˝r"  bu lafĂ˝ bir atasözĂĽ gibi dilimize dolamĂľz Allah bizlere bu iĂľlerde bu konularda yardĂ˝m etsin.

Ă–yle bir hal ki ;
Adama günlük hayatta yaptýðý bazý þeylerin günah olduðunu haram olduðuunu söylüyorsnuz
ve bu kiþi sanki bu kuralý Allah c.c deðilde biz koymuþuz gibi karþý çýkýyor, inkar ediyor
sonuçta bu yüzden dinden çýkýyor.Söylesen bir türlü söylemesen bir türlü.Dua etmek lazým :)

EmirCan

Alýntý yapýlan: oski - Eylül 30, 2008, 12:39:18 ÖÖ
TeĂľekkĂĽrler
Þu zaman gerçekten çok kötü.Millet olarak bu konuda bilinçsiziz..

"GĂĽzele bakmak sevaptĂ˝r"  bu lafĂ˝ bir atasözĂĽ gibi dilimize dolamĂľz Allah bizlere bu iĂľlerde bu konularda yardĂ˝m etsin.

Ă–yle bir hal ki ;
Adama günlük hayatta yaptýðý bazý þeylerin günah olduðunu haram olduðuunu söylüyorsnuz
ve bu kiþi sanki bu kuralý Allah c.c deðilde biz koymuþuz gibi karþý çýkýyor, inkar ediyor
sonuçta bu yüzden dinden çýkýyor.Söylesen bir türlü söylemesen bir türlü.Dua etmek lazým :)


Evet bilincsiz oldugumuzu kabul ediyorum, Ne yazýkký bazý taklit kültürler aldý basþýný gidiyor.
Bu gidiþe duruþ ve duruþun nedeni olmalý Allah hepimizi Ýslah etsin istemeden yapýyoruz tabiki ( Aslýnda istemedende degiltir )

[EmirCan]