Temmuz 17, 2019, 08:35:24
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

alýþmýþtýk sana ama artýk gidiyorsun...

Balatan DAMRAM, Eyll 27, 2008, 08:24:13

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Kim Allahu  Teala yolunda bir gün oruç tutsa,  onunla ateþ arasýna, geniþliði sema ile arz arasýný tutan bir hendek kýlar.'' Peygamber müjdeleriyle sevinmiþtik. Ramazan ayýný Yüce  bize lütfetmiþti,

; Bir daha ki Ramazana kim öle kim kala;

Sevmiþtik seni Ey þehri ramazan. Sefa geldin diye methiyeler okumuþtuk;

; Onbir aylýk yoldan geldin, Müminlere misafir oldun,

Sefa geldin bize geldin, Ey Mübarek Ramazan

Çalýþan kimseler kazanýr, Müminler oruca özenir, Oruç sevmeyenler dert kazanýr,

Sefa Geldin ey Mübarek Ramazan

Evvelin rahmet, evsatýn maðfiret, Ahirin cehennemden azat ettirmek, Buyurmuþ Hazret-i Muhammed
Sefa Geldin ey Mübarek Ramazan; diye.

Ama þimdi gidiyorsun, hem de onbir ay gelmemek üzere;

Alýþmýþtýk sana, sahura kalkýþla baþlayan imsak vaktini aþmak korkusuyla bir yandan yemekle içmekle meþgul olup çocukluðumuzdan alýþtýðýmýz; aðzým burnum arýca, niyet ettim oruca; tekerlemesiyle niyet ediyorduk.

Kaptýk mý Kur; an kitaplarýmýzý, mukabele dinlemeye gidiyorduk. Peygamber ve Cebrail aleyhi selamlarýn sünnetini yerine getirmenin heyecan ve mutluluðunu duyarak dinliyorduk Kur; an bülbülleri hafýzlarý.

Orucumuza zarar gelmesin diye dikkat kesiliyor, Yalandan, gýybetten korunmanýn yollarýný zorlamaya çalýþýyorduk.

Ramazanýn kendine has heyecan ve telaþlarý da var.

Akþam iftarda yenecek þeylerin hazýrlanýþý ayrý bir telaþ,

Ýftar vaktine yetiþmek için gayret etmek ayrý bir telaþ,

Ýftar vaktini beklemek ayrý bir telaþtýr.

Nasýl telaþlanmayalým ki,; Oruçlunun iftar sevincinin Rabbine kavuþma sevinciyle eþ tutulduðu anýn yaþanmasý anýdýr ifrat vakti. Öðle buyurmuþ Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed Efendimiz. 'Oruçlu için iki sevinç vardýr: Biri, orucu açtýðý zamanki sevincidir; diðeri de Rabbine kavuþtuðu zamanki sevincidir;

Yemekler yenince akþam namazý, sonra gelsin çaylar, yine telaþ, çünkü evin ahalisi teravih namazýna gitme hazýrlýðýna baþlamýþtýr.

Böylece devam den tatlý telaþlar bitmek üzeredir, þimdilerde gitmeye hazýrlanýyor Aziz misafir. Gidiyor hem de, onbir ay gelmemek üzere;

; Hüzünle birlikte elveda demek zamaný geldi çattý; Ey Mübarek Kur'an ayý, Saimlere gufran ayý, Müminlere ihsan ayý, Þehri Mübarek elveda!

Gündüzlerin rahmet idi, Gecelerin nimet idi, Âþýklara vuslat idi, Þehri Mübarek elveda!

Hakkýyla kadrin bilmedik, Pek çok kusurlar eyledik, Nâdim olup tövbe ettik, Þehri Mübarek elveda!.

alýntý

kurtlarvadisi

zeliha

Evet, Ramazan'ýn habercisi olan Recep ve Þaban'da dört gözle beklemiþtik on bir ayýn sultanýný. Þimdi de gidiyor. Allah bizi diðer Ramazan'a da eriþtirsin inþallah. Ramazan da yaþadýðýmýz maneviyatý bütün bir sene yaþamayý nasip etsin.

Resulehasret


garip_kul

Alnt yaplan: zeliha - Eyll 28, 2008, 04:17:50 S
Evet, Ramazan'ýn habercisi olan Recep ve Þaban'da dört gözle beklemiþtik on bir ayýn sultanýný. Þimdi de gidiyor. Allah bizi diðer Ramazan'a da eriþtirsin inþallah. Ramazan da yaþadýðýmýz maneviyatý bütün bir sene yaþamayý nasip etsin.


amin

Yukar git