Haziran 17, 2019, 10:49:34 ÖS
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

asýrlar önce müjdesi verilen þifa kaynaðý "çörekotu"

Baţlatan bir garip hafĂ˝z, Eylül 20, 2008, 08:43:00 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bir garip hafýz

ÇÖREKOTU : HER DERDE DEVA

DOÇ. DR. SEFA SAYGILI

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) 14 asĂ˝r önce þöyle buyurmuĂľtu: “Ăžu kara tanede (çörek otu) ölĂĽmden baĂľka her derde deva vardĂ˝r.”

O zamanlardan gĂĽnĂĽmĂĽze kadar geçen asĂ˝rlar boyunca, bu ufak taneli gĂ˝dada her hastalýða ĂľifânĂ˝n olabileceĂ°ine birçok kimse dudak bĂĽkmĂĽĂľtĂĽ. Maren Franz adlĂ˝ bir Alman çörek otunun saĂ°lýðýmĂ˝z ĂĽzerindeki faydalarĂ˝nĂ˝ araĂľtĂ˝rĂ˝p, bu konudaki yayĂ˝nlarĂ˝ bir araya getirdi. Sonuçta:”Tabiattan Gelen Ăžifâ KaynaĂ°Ă˝: ÇÖREKOTU” adĂ˝yla dilimize tercĂĽme edilen 96 sayfalĂ˝k bir kitap ortaya çýktĂ˝. Ăśstelik, Peygamberimizin çörek otuyla ilgili hadisinin kendisini uyardýðýnĂ˝ ve bu sözĂĽ rehber alarak bu kitabĂ˝ hazĂ˝rlamaya giriĂľtiĂ°ini önsözde belirterek...

Bu yazĂ˝mĂ˝zda Maren Franz’Ă˝n kitabĂ˝ndan yola çýkarak, çörek otunun mucizevi tesirlerini tanĂ˝tmaya çalýþacaĂ°Ă˝z.

Çörek otu niçin deðerli?

Çörek otunun tohumunda doymamýþ yað asiti, eterli yað, vitaminler ve organizma için zaruri olan ve çok az miktarda tüketilmesi gereken deðerli maddeler bulunur. Bu maddelerin karýþýmý, hasta kiþinin iyileþmesine vesile olur.

Çörek otu tohumunda bulunan doymamýþ yað asitinin metabolizmaya müsbet yönde tesir ettiði, baðýþýklýðý arttýrdýðý ve allerjiyi durdurduðu ispatlanmýþtýr. Bu sebepten çörek otunun astým, baðýþýklýðýn zayýflýðýndan meydana gelen marazlar ile sinir ve deri hastalýklarýnda baþarýlý sonuçlar vermesine þaþýrmamalýdýr.

Bu iyileĂľtirici tesir, çörek otunu yemeklerde de kullanĂ˝lan ve sevilen bir gĂ˝da haline getirmiĂľtir. ZamanĂ˝mĂ˝zda özellikle ABD ve Avrupa’nĂ˝n bĂĽyĂĽk ĂĽlkelerinde çörek otuna talep çok artmýþ, istekler karþýlanamaz hâle gelmiĂľtir. Almanya’da ise çörek otu tohumu ve yaĂ°Ă˝, saf veya hap Ăľeklinde eczanelerde ve baharatçýlarda yer almaya baĂľlamýþtĂ˝r.

Savunma sistemimiz ve çörek otu:

Saðlam bir savunma sistemine sahip olan kiþi, kendini genelde iyi hisseder ve nâdiren hastalanýr. Çünkü rahatsýzlýklara karþý mukavemeti fazla demektir. Böyle olunca mikrop, virüs ve mantarlarla baþ edebilir.

Savunma sistemi zayýfladýðýnda, þu hastalýklar ortaya çýkabilir:

•Mikroplu hastalĂ˝klar, bilhassa sĂ˝k sĂ˝k grip olma ve mesane iltihabĂ˝.
•Deri, mukoza ve baĂ°Ă˝rsakta mantarlarĂ˝n oluĂľmasĂ˝.
•Ăťnatçý herpes (uçuk).
•Sindirim sistemi bozukluklarĂ˝ndan meydana gelen ishâl ve zayĂ˝flama.
•KaþýntĂ˝lĂ˝ deri hastalĂ˝klarĂ˝.
•Kronik (mĂĽzmin) rahatsĂ˝zlĂ˝klar.
•Kanda dolaþým bozukluĂ°u, yĂĽzde belirli solukluk.
•Kronik yorgunluk.
•CinsĂ® isteksizlik.
•Uyku bozukluklarĂ˝

Saymýþ olduðumuz bu hastalýklara yakalanmamak için savunma (immux) sistemimizin kuvvetli olmasý gerekir. Çörek otunun ise, immun sistemi güçlendirdiði binlerce yýldan beri bilinmektedir. Çörek otu, savunma sistemini dengelemekte ve mümkün olduðu kadar iyi çalýþmasýný saðlamaktadýr.

Çörek otunun bu özelliĂ°i nereden kaynaklanĂ˝r? Bilim adamlarĂ˝, bu sorunun cevabĂ˝nĂ˝ modern teknolojinin yardĂ˝mĂ˝yla bulmuĂľlardĂ˝r. “Çörek otunun tohumunda organizmayĂ˝ destekleyen yĂĽzden fazla madde vardĂ˝r.”

Kara mucizenin muhtevasĂ˝:

Çörek otunun tohumunda takriben %38 oranýnda karbonhidrat, %35 oranýnda çeþitli yaðlar, %21 oranýnda da albumin bulunur. Geri kalan %6 ise, yüzden fazla maddeden oluþur. Bu orana çok deðerli olan doymamýþ yað asitleri de dahildir. Linolen asidi, alfa linolenasidi ve iç yaðý bunlar arasýndadýr. Eterli yaðlar olarak kofur, nigellon, alfa-pinen vb. mevcuttur. Çok az miktarda bazý vitaminler (B1, B2, B6 folasidi niacin), mineraller (demir, kalsiyum, magnezyum, çinko ve selen) ve amino asitleri vardýr.

Doymamýþ yað asitleri ve eterli yað, savunma sisteminde çok yararlýdýr. Vitamin ve mineraller, savunma sisteminin iþlemesinde önemli rol oynar. Çörek otunun tesiri, çok sayýdaki bu maddelerin karýþýmýndan gelmektedir.

Doymamýþ yað asitlerin faydalarý:

Doymamýþ yað asitleri, metabolizmaya yardým eder. Hücrelerin büyümesi, geliþmesi ve yenilenmesinde yine buna ihtiyaç vardýr. Ayrýca vücudun ihtiyacý olan hormonlarýn geliþmesinde yardýmcý olur. Yine alerjik sinyaller gönderen histamin gibi maddelerin artmasýný engeller.
Ýþte doymamýþ yað asitlerin faydalarý:
•HormanlarĂ˝n yapĂ˝mĂ˝na katkĂ˝da bulunduklarĂ˝ndan, saĂ°lĂ˝klĂ˝ bir savunma-hormon ve sinir sisteminin oluĂľumunu saĂ°lar.
•Savunma ablukasĂ˝nĂ˝n kaldĂ˝rĂ˝lmasĂ˝nda yardĂ˝mcĂ˝ olur.
•Savunma hĂĽcrelerinin gereĂ°inden fazla çalýþmasĂ˝nĂ˝ engeller.
•HĂĽcrelerin daĂ°Ă˝lĂ˝mĂ˝, yenilenmesi ve hĂĽcre duvarlarĂ˝nĂ˝n saĂ°lam olmasĂ˝na katkĂ˝da bulunur.
•Kandaki kolesterolĂĽ normale döndĂĽrĂĽr.
•Kan damarlarĂ˝nĂ˝n gerginleĂľmesini ve dolaþým hĂ˝zĂ˝nĂ˝ tanzim ederek tĂ˝kanmayĂ˝ önler.
•Tansiyonu düþürĂĽp damar sertleĂľmesi ve kalp enfarktĂĽsĂĽ riskini azaltĂ˝r.
•YaralarĂ˝n çabuk iyileĂľmesine, derinin pĂĽrĂĽzsĂĽz olmasĂ˝na yardĂ˝m eder.

Ýnsan vücudu, doymamýþ yað asitlerini üretemediði için, dýþarýdan almaya mecburdur. Bir gram çörek otu yaðý, bu açýdan günlük ihtiyacýmýzý karþýlamaktadýr.

Çörek otunun diðer tesirleri

•Ă‡Ă¶rek otundaki nigellon ve alfa-pinen gibi eterli yaĂ°lar, solunum borusunu geniĂľletip kramp gidericidir. AyrĂ˝ca ifrazĂ˝ geliĂľtirip öksĂĽrĂĽĂ°ĂĽ hafifletir. Ăťltihap giderici, aĂ°rĂ˝ dindirici ve idrar söktĂĽrĂĽcĂĽdĂĽr. DevamlĂ˝ kullanĂ˝mda kan Ăľekerini düþürĂĽr.
•Ă‡Ă¶rek otundaki B1, B2 ve B6 vitaminleri, birçok enzimlerin ĂĽretiminde önem taþýr. Zira bunlar, savunma ablukalarĂ˝nĂ˝ yok eder ve boyun altĂ˝ bezini; dolayĂ˝sĂ˝ ile savunma sistemini güçlendirir. Folasidi vitamini ise, kalp ve tansiyon hastalĂ˝klarĂ˝nĂ˝n riskini azaltĂ˝r. Bunun yanĂ˝sĂ˝ra hĂĽcre yenilenmesinde de lĂĽzumlĂ»dur.
• Beta karotin, A, E ve C vitamini, selen gibi antioksitler vĂĽcudun savunma sistemini güçlendirir. Selen, vĂĽcudun zehirli maddeleri atmasĂ˝nda yardĂ˝mcĂ˝ olur.

Çörek otunun faydalarý:

Bu kadar mĂĽkemmel olarak yaratĂ˝lan ve Efendimiz’in (a.s.m.) methine mazhar olan çörek otu, bĂĽtĂĽn bu özellikleri ile:

•Mikrop, virĂĽs ve mantarlara karþý öldĂĽrĂĽcĂĽ tesire sahiptir.
•Ăťfraz boĂľaltĂ˝cĂ˝ ve solunum borusunu geniĂľleticidir.
•Kan Ăľekerini düþürĂĽr.
•Damar hastalĂ˝klarĂ˝nĂ˝ önler.
•HazmĂ˝ kolaylaĂľtĂ˝rĂ˝r.
•VĂĽcuttaki zehirleri sĂĽzerek atar.
•Ăťdrar söktĂĽrĂĽcĂĽ özelliĂ°i ile safraya iyi gelir.
•YaralarĂ˝n çabuk iyileĂľmesini ve hĂĽcrelerin yenilenmesini hĂ˝zlandĂ˝rĂ˝r.
•Alerjiyi önler.
•Savunma sistemini dengeler.
•Hormon sistemini ve ruh hâlini saĂ°lamlaĂľtĂ˝rĂ˝r.

Ă–zel hallerde faydalarĂ˝:

•Ă‡Ă¶rek otu, mĂĽzmin hastalĂ˝klarda ĂľaþýrtĂ˝cĂ˝ iyileĂľmeler saĂ°lar. Çocuklarda özellikle sinir ve deri hastalĂ˝klarĂ˝na, astĂ˝m ile alerjiye iyi gelir.
•Ă‡Ă¶rek otu ĂĽrĂĽnleri (yaĂ° ve ezilmiĂľ bal karýþýmlĂ˝) hamilelik devresindeki Ăľikayetleri azaltĂ˝r. Yan tesiri olmayĂ˝p, bu devredeki hanĂ˝mlara ve bebeklerini ana sĂĽtĂĽyle besleyenler için sĂĽt kalitesinin bebeĂ°e daha yarayýþlĂ˝ olmasĂ˝nĂ˝ saĂ°lar.
•EgzamalĂ˝ deriye sĂ˝k sĂ˝k çörek otu yaĂ°Ă˝ sĂĽrĂĽldĂĽĂ°ĂĽnde deri çabuk iyileĂľir. Yine deri hastalĂ˝klarĂ˝nda mikrop öldĂĽrĂĽcĂĽ tesirinden dolayĂ˝ çok fayda verir.

Bazý Hastalýklarda Çörek Otu:

•HazĂ˝m zorluĂ°u ve mide ĂľiĂľkinliklerinde çörek otu eskiden beri bilinmektedir.
•Hemoroide iyi gelir, çünkĂĽ damarlarĂ˝ güçlendirir ve kan dolaþýmĂ˝nĂ˝ hĂ˝zlandĂ˝rĂ˝r.
•Romatizma, Ăľeker hastalýðý ve kolesterolĂĽn yĂĽkselmesi gibi metabolizma hastalĂ˝klarĂ˝na faydalĂ˝dĂ˝r.
•ĂťktidarsĂ˝zlĂ˝k ve kĂ˝sĂ˝rlĂ˝kta yine yarar verici tesire sahiptir. ÇünkĂĽ çörek otu, cinsĂ® hormanlarĂ˝ tanzim etmekte, bedenĂ® ve ruhĂ® olarak zindelik ve dinçlik vermektedir.
•Ă‡Ă¶rek otu yaĂ°Ă˝ kadĂ˝nlardaki ay hâli sancĂ˝larĂ˝ ve diĂľ aĂ°rĂ˝larĂ˝na karþý yine baĂľarĂ˝yla kullanĂ˝lmaktadĂ˝r.

Saðlýklý olmak için çörek otu kürü:

Tabii muhtevasý ile savunma sistemine, metabolizma ve hormonlara iyi gelen çörek otu, vücudu toksin adý verilen zehirli maddelerden temizler, kan dolaþýmýný güçlendirir ve baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýný saðlar. Cildi parlaklaþtýrýr. Düzgün bir cilde, parlak saç ve gözlere sebep olur. Saðlýklý ve hayat dolu bir görünüm saðlar.

Çörek otu savunma (immun) sistemini güçlendirdiðinden, kanser, AIDS gibi çaðýn hastalýklarýna karþý tavsiye edilmektedir. Yine tansiyon ve ateþ düþürücü ve tabii antibiyotik tesirleriyle yaygýn hastalýklara þifâ olmaktadýr. Baþta astým ve polen alerjisi olmak üzere alerjik hastalýklara, saç dökülmesine ve kepeðe karþý da tesirlidir.

Maren Franz’Ă˝n kitabĂ˝ndan naklettiĂ°imiz bu satĂ˝rlar, çörek otunu “ölĂĽmden baĂľka her derde deva” olarak tarif eden Peygamberimizin(a.s.m.) yĂĽceliĂ°ini gözler önĂĽne sermektedir. ÇünkĂĽ Efendimiz(a.s.m.) çörek otunun daha yeni keĂľfedilen bu mucizevĂ® özelliklerini asĂ˝rlar öncesinden görmĂĽĂľ ve bunu da, kĂ˝yamete kadar gelecek olan insanlarĂ˝n en iyi anlayacaĂ°Ă˝ Ăľekilde ifade etmiĂľtir:

“ÇÖREK OTUNA KIYMET VERĂťN. ZĂťRA O Ă–LĂśMDEN BAĂžKA HER DERDE ÞÝFADIR”