Temmuz 16, 2019, 12:36:48 ÖS
Haberler:

Ama onu (azabý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

sýkýntýnýn hastalýklara sebep olmasý

Baţlatan bir garip hafĂ˝z, Eylül 19, 2008, 06:31:01 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bir garip hafýz

depresyon...

Depresyon, çaðýmýzýn en sýk rastlanan hastalýklarýndandýr. Bu hastalýða neden olan sýkýntý ya da günümüzde sýkça kullanýlan deyimiyle stres pek çok hastalýðý beraberinde getirmekte, kanserden kalp hastalýklarýna kadar pek çok hastalýða neden olabilmektedir. Bunun sebebi incelendiðinde, hücreler arasýndaki hassas dengelerin sýkýntýdan direkt olarak etkilendiði görülmektedir.

Örneðin baðýþýklýk sistemimiz bizi kanser dahil pek çok hastalýða karþý korumaktadýr. Saðlýklý bir baðýþýklýk sistemi ancak stresten uzak bir yaþam tarzý ile mümkündür. Sýkýntý ve kuruntular olmadýðýnda, lenfositlerimiz enfeksiyonlara, romatizmal hastalýklara ve hatta kansere karþý daha etkili bir mücadele vermekte ve baþarý kazanmaktadýrlar.

Bunun için de dua ve tevekkül þarttýr. Kuþkusuz Allaha devamlý dua eden, baþýna gelen her olayýn Allahýn verdiði özel birer imtihan olduðunun farkýnda olan ve tevekkül eden bir mümin sýkýntýdan daha çabuk kurtulacaktýr. Yüce Rabbimizin sýkýntýlarý gideren ve duaya cevap veren sýfatlarý Kuran'da þöyle bildirilmektedir:

Ya da sýkýntý ve ihtiyaç içinde olana, Kendisi'ne dua ettiði zaman icabet eden, kötülüðü açýp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kýlan mý? Allah ile beraber baþka bir Ýlah mý? Ne az öðüt-alýp düþünüyorsunuz. (Neml Suresi, 62)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), sýkýntýnýn hastalýklara yol açtýðýný þu hadisi þeriflerinde buyurmuþlardýr:

Ebû Hüreyre anlatýr: "Peygamber 'aleyhi's-selâm buyurdu ki: "Her kimin huyu kötü olsa, kendi nefsini sýkýntýda tutar ve her kimin kederi çok olsa, kendisini hasta eder." (Önder Çaðýran, Týbbi Nebevi, 1. Baský, Boðaziçi Yayýnlarý, Ýstanbul 1996)

Ýbni Mes'ûd anlatýr: "Peygamber 'aleyhi's-selâm buyurdu ki: "Çok türlü kaygýlanmalar, çok türlü hastalýklar getirir."

Aliyyi Ýbni Ebu Tâlib anlatýr: "Peygamber 'aleyhi's-selâm buyurdu ki: "Hak Te'âlâ'nýn yarattýðý mahlûkta kaygýdan daha kötü ve daha þiddetli birþey yoktur."

umitergun

Allah razĂ˝ olsun.. Depresyonun En bĂĽyĂĽk ilacĂ˝,  Rabbimizin ve habibinin yoluna sĂ˝kĂ˝ca sarĂ˝lmak ve her durumda dua etmek. bunlar kalbi ferahlatĂ˝r,Et parçasĂ˝ndan ibaret olan insana deĂ°er katar ve dua ettikçe,O'nu hatĂ˝rladĂ˝kça deĂ°er kazanĂ˝r.

SeLMa

ALLAH razi oLsun bir garip hafiz....çok güzeL bir dosya hazirLamis sunmussunuz bizLere...sizi bu yönde tebrik ediyorum...çok entereSan biLgiLer var...eLLerinize...gözLerinize sagLik....tesekkürLer efendim

bir garip hafýz