Temmuz 17, 2019, 08:31:34
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Peygamber efendimizin(s.a.v)ruyasý

Balatan busra_72, Eyll 20, 2008, 12:01:11

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

busra_72

(Rüyamda ümmetimden birini azap melekleri yakalamýþtý. Aldýðý abdestler gelip, onu içindeki zor durumdan kurtardý. Birini gördüm, kabri onu sýkýyordu. Kýldýðý namazlar gelip, onu kabir azabýndan kurtardý. Birine þeytanlar musallat olmuþtu. Ettiði zikirler gelip, þeytandan onu kurtardý. Birinin de susuzluktan dili çýkmýþtý. Tuttuðu Ramazan orucu gelip, susuzluðunu giderdi.

Birini zulmet sarmýþtý. Yaptýðý hac gelip karanlýktan çýkardý. Birine ölüm meleði gelmiþti. Ana babasýna yaptýðý iyilikler gelip, ölümüne engel oldu, geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuþturmuyorlardý. Sýla-i rahim gelip, ona þefaat etti, onlarla konuþtu. Peygamberinin yanýna gitmek isteyen birine engel oluyorlardý. Aldýðý gusül, onu alýp yanýma getirdi. Ateþten korunmak isteyen birisine, sadakasý gelip ateþe perde oldu. Birini zebaniler alýp Cehenneme götürürken, yaptýðý emr-i maruf ve nehy-i münker gelip kurtardý. Biri Cehennem ateþine atýlmýþtý. Allah korkusu ile döktüðü gözyaþlarý gelip oradan kurtardý.

Birine amel defteri solundan verilirken, Allah korkusu gelip, defterini saða aldý. Sevaplarý hafif gelen birine, kendinden önce ölen çocuklarý gelip, sevabýný aðýrlaþtýrdý. Cehennemin kenarýnda, korkudan titreyen birine, Allahü teâlâya olan hüsnü zanný gelince, titremesi durdu. Sýrattan zorla geçen biri, Cennete geldi. Fakat kapýlar kapalýydý. Kelime-i þehadeti gelip, onu Cennete koydu.) [Hakîm-i Tirmizi]

               ALINTI

umitergun

Allah razý olsun... Yaptýðýmýz herþey bizim karþýmýza elbet çýkacaktýr. Ýyi þeyler yaptýysak iyi,kötü þeyler yaptýysak kötüleri çýkacaktýr...

MiM

Eyll 20, 2008, 12:15:52 #2 Last Edit: Eyll 20, 2008, 12:19:46 by MiM
helal sana sevgili büþra. eline, yüreðine saðlýk. böylesine umut aþýlayan, salih amele teþvik eden hadis-i þerifleri sürekli nazara verirsek çok büyük bir hayýr iþlemiþ, hizmetlerin en güzelini iþlemiþ oluruz. hizmete devam, Allah razý olsun. dünyanýn dört bi tarafýnda yüzlerce insan bizlerin yazmýþ olduklarý bu güzel yazýlarý okuyor ve istifade ediyorlar. þahsen kendim dahi müstefid oldum ve bu güzel hadis-i þerifi not ettim.

denge

yaptýklarýmýzýn ve yapmamýz gerekirken yapmadýklarýmýzýn hesabýný vereceðiz

Allah razý olsun çok güzel ve insaný rahatlatýcý

busra_72

Ýnsan ne ekerse onu biçiyor neticede..Ahiret hayatýnda Peygamber efendimiz(s.a.v) þefaatçimiz olur inþalah

Resulehasret

AlntÝnsan ne ekerse onu biçiyor neticede..Ahiret hayatýnda Peygamber efendimiz(s.a.v) þefaatçimiz olur inþalah   Tebrik ediyorum büþra kardeþim seni, Bu güzel paylaþýmlarýn için Allah razý olsun senden,Ayrýca paylaþýmlarýnlada senin gibi deðerli bir kardeþimizi kazandýðýmýz için çok mutluyuz.

KUL34

Alnt yaplan: umitergun - Eyll 20, 2008, 12:10:48
ALLAH razý olsun... Yaptýðýmýz herþey bizim karþýmýza elbet çýkacaktýr. Ýyi þeyler yaptýysak iyi,kötü þeyler yaptýysak kötüleri çýkacaktýr...

ahmet24


ahmhst

çok güzel bir paylaþým teþekkürler

Yukar git