Haziran 26, 2019, 10:28:51 S
Haberler:

Ama onu (azabý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

Hiç yüzünü görmeden âþýk oldunuz mu birine?

Balatan melekkiz, Eyll 19, 2008, 07:55:08 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

melekkiz

Hiç yüzünü görmeden âþýk oldunuz mu birine? Ezelde âþýk olmuþum sadece bir isme… ” Bu nasýl iþtir ?! ” demeyin… Ben de bilmiyorum, ama oldu iþte!Her an þaþýlacak iþler olmuyor mu yerde ve gökte?
Bir ismin peþinde koþtum durdum yýllarca ümitsizce…
Acaba kimdir, bilir miyim, yüzünü görür müyüm? diye…
Ansýzýn karþýlaþýverdim O’nunla zamanýn bir yerinde…
Yer ve gökte ararken Öz’de buldum,
Sen’de ararken Ben’de buldum derler ya,
Ýþte öylesine…
Meðer ne de güzelmiþ… Ey benim nazlý yarim, sevda çiçeðim, aþk bahçem… Ne yana dönsem, sadece Sen ! Yalnýz Sen !
Mecnûnum, aþkýndan olmuþum bir divâne…
Bir varmýþ, Bir yokmuþ, evvel zaman içinde, zaman hayal içinde Hani o vakitler çaðýrmýþtýn beni, gönülden sessiz ve gizlice ? ” Çiçeði dalýndan kim kopardý, seni BEN’den kim ayýrdý ? Ben Gül’üm, sen bülbül, dön gel yine BEN’im ol ! ” diye…
Gelmez miyim Yâr, Ýþte o gün bir yemin ettim ilâhi aþkýmýz üstüne…
Sözleþtik O Arþýn altýnda BÝR’leþmek üzere…
Vakit o vakit, bugün neþ’e var, aþk var evimizde…
Düðün dernek kuruldu Gül bahçemizde…
Melekler koþuþuyor bir telaþ, pür telaþ içinde
Bir o yana, bir bu yana, hepsi de delicesine…
En güzel ilâhiler söylenirken o yüksek burçlarýmda…
Güneþ, ay ve yýldýzlar raks eder semalarýmda…
Bir bir çýkarýp attým o eski elbiselerimi de…
Kuðular gibiyim bembeyaz gelinliðimle…
Ýnciler taktýlar sýrma saçýmýn örgüsüne,
Sürmeler çektiler gözümün kýsýrdöngüsüne,
Gül sularý serptiler aþkýnla yanan þu zavallý göðsüme,
Taze gül yapraklarý da dökülmüþ üstüne… Mikâil tatlý bir meltem estiriyor baþýmda yine… Cebrâil hayretten secde etmiþ, çok þaþkýn bu iþe,Ömründe hiç böyle aþk görmemiþ mi ne?! Ýþte duyuyorum defler çalýnýyor bir yerlerde, Sevdiðim sesleniyor, ” Bir AN’da, ansýzýn geliver ! ” diye…
Ne duruyorsun Ýsrâfil, artýk þu Sûr’a üfle!
Varsýn kýyamet kopsun külliyen alemde, bundan kime ne?
Aþk ile BÝR olacaðýz, kâinat duysun ezelden ebede…
Ýþiten, gören, bilen herkes dâvetli bu düðüne…
Selâmun aleykum Azrail !
Çok sevindim seni gördüðüme…
Hazýrým, gidelim…
Örtün artýk þu duvaðý yüzüme
[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

umitergun

Allah razý olsun... Güzel ve dokunaklý bir yazý...


MiM

saðol sevgili melekkýz, yazýnca pir yazýyorsun. güzel ve içten bi yazýydý. sevginin adeta cismaniyete tecessüm etmiþ hali gibi. ben buna yürek yazýlar diyorum. emeðine, yüreðine saðlýk.

smyyes

Allah razý olsun kardeþim.
çok güzel .emeðinize saðlýk.kendinizin mi acaba þiir?

Yara ßenim

smyyes hoþgeldin kardeþim ,melekkýz Allah razý olsun

smyyes

saðolun kardeþim teþekkür ederim.
hayýrlý olur ünþallah.

vuslata hasret


Yukar git