Haziran 25, 2019, 01:48:18
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

peygamber efendimiz(sav)in diþ saðlýðýna verdiði önem

Balatan bir garip hafýz, Eyll 19, 2008, 06:21:40

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

bir garip hafýz

diþ saðlýðýmýz


Mikroplarýn vücuda en kolay ulaþtýðý yer olduðu için aðýz saðlýðý vücut saðlýðý için de oldukça büyük bir önem taþýmaktadýr. Peygamber Efendimiz (sav) de Rabbimizin ilhamý ile diþ bakýmýna çok önem verirdi. Bunun için lifleri uygun olan bir aðacýn dallarýný (misvak) diþ fýrçasý gibi kullanmayý tarihte ilk uygulayan kiþi olmuþtur. Sahabeler, Sevgili Peygamberimiz (sav)i anlatýrken onun diþlerinin inci gibi parladýðýný, tertemiz, bembeyaz ve ýþýl ýþýl olduðunu aktarmaktadýrlar. (http://www.muhammedmustafa.net/yazilar/mehmetpaksu/distemizligi.htm) Peygamberimiz (sav) Ýslamiyet öncesi temizlik konusunda hiçbir bilgisi olmayan bir topluma bu konuda örnek olarak ve Yüce Allahýn ilhamý olan bilgilerini aktararak onlarý en uygun þekilde eðitmiþtir

Câbir anlatýr: "Peygamber salla'llahü 'aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Hilâl eylemek diþleri arýtýr, pâk eyler, diplerini saðlamlaþtýrýr ve aðýz kokusunu güzel eyler." (Önder Çaðýran, Týbbi Nebevi,1. Baský, Boðaziçi Yayýnlarý, Ýstanbul 1996)

Hadis-i þerifte belirtilen bir ayrýntý da diþlerin nasýl fýrçalanacaðýdýr. Hilallemek diye tarif edilen yöntem diþlerin yarým ay þeklinde, dairesel olarak fýrçalanmasýdýr. Bu yöntem diþ minelerine zarar veren ve diþin yýpranmasýna yol açan, saða-sola fýrçalama þeklinden farklýdýr.

Günümüz diþ hekimliðinde de dairesel fýrçalama önerilmekte ve diþ aralarýnda besin artýklarýnýn birikmesinin en iyi bu yöntemle önüne geçilebileceði tarif edilmektedir.

Bilindiði gibi diþleri her yemekten sonra fýrçalamak gerekmektedir. Gün içinde en azýndan 2-3 kez fýrçalamak idealdir. Peygamberimiz (sav) de diþleri sýk fýrçalamayý tavsiye etmiþtir
.


melekkiz

[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

Yukar git