Haziran 27, 2019, 08:15:48
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

uyku düzeninizi yenileyin..!!!

Balatan bir garip hafýz, Eyll 12, 2008, 01:04:02

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

bir garip hafýz

Eyll 12, 2008, 01:04:02 Last Edit: Eyll 12, 2008, 01:43:19 by bir garip hafýz.
Resulullah'ýn Uyku Düzeni Önderliði

Peygamber Efendimiz'in uyku ve uyanýklýðý üzerinde düþünen insan, onun uykusunun en ölçülü, beden, organlar ve akýl için en faydalý bir ölçüde olduðunu anlar.Peygamber efendimiz gecenin baþlangýcýnda uyur, ikinci yarýsýnýn baþýnda uyanýr, kalkar diþlerini misvakla fýrçalar, abdest alýr ve namaz kýlardý.Böylece beden, organlar ve kafa , uyku, istirahat ve beden eðitiminden nasibini hem de bol sevapla birlikte almýþ oluyordu.Ýþte kalb ve beden, dünya ve ahiret huzurunun zirvesi!..
Ýhtiyaç miktarýnýn üzerinde uyku uyumaz, nefsinin ihtiyaç duyduðu kadar uyumasýna da engel olmazdý.Uyku bastýrdýðý zaman sað tarafýna yatarak, gözleri kapanýncaya kadar Allah'ý zikrederek midesi yiyecek ve içecek dolu olmadýðý halde, yan tarafýný yere yapýþtýrmadan, yüksek yataklar edinmeden, en güzel bir þekilde uyurdu.O'nun içi lif dolu deriden bir yastýðý vardý.Yastýða yaslanýr ve zaman zaman elini yanaðýnýn altýna koyardý.
Uykunun en yararlý olaný, midenin sol tarafa biraz fazla eðik olmasý nedeniyle içindeki yiyeceklerin daha iyi yerleþmesi açýsýndan vücudun sað tarafýna yatarak uyumaktýr.Sonra midenin ciðere doðru eðilmesini saðlamak suretiyle, sindirimin hýzlanmasýný saðlamak için kýsa bir zaman sol tarafa döner.En sonunda besinlerin mideden aþaðýya kolaylýkla kaymalarýný saðlamak için de yine sað tarafa döner.Böylece uykunun baþýnda ve sonunda sað tarafa yatýlmýþ olur.
Uykunun en kötüsü; Sýrtüstü uyumaktýr.Uyumadan, dinlenmek için sýrtüstü uzanmak zararlý deðildir.
En zararlý uyuma þekli ise, yüz üstü yatarak uyumaktýr.Müsned'de ve Ýbn-i Mace'nin Sünen'inde Ebi Ümame'nin þöyle dediði rivayet edilir.
Peygamber Efendimiz mescitte yüzüstü yatarak uyuyan bir adama uðradý, adama ayaðýný vurarak: "Kalk veya otur, bu uyku cehennem ehlinin uykusudur" buyurdu.
Hipokrat kitabýnýn sunuþ bölümünde þöyle der: Daha önce adeti deðilken hastanýn yüzüstü yatarak uyumasý, aklýnýn karýþtýðýna ve karnýnýn yan taraflarýnda bir acýnýn olduðuna delalet eder.Kitabýný açýklayanlar, Hipokrat'ýn bu sözünü, görünen ve görünmeyen bir neden olmadan hastanýn, iyi alýþkanlýðýný býrakarak kötü bir pozisyona geçmesi þeklinde izah ederler.
Gündüz uykusu üç tanedir, birinin adý huy, diðerininki bilgisizlik, üçüncününki ise akýlsýzlýktýr.
Birincisi; Gündüzün þiddetli sýcaðýnda uyumaktýr.Bu peygamber efendimizin huyudur.
Ýkincisi; Kuþluk vakti uyumaktýr.Bu uyku insaný dünya ve ahiret iþinden alýkoyar.
Üçüncüsü ise ; Ýkindi vakti uyumaktýr.Eskilerden bazýlarý þöyle derler; Ýkindiden sonra uyuyanýn aklý perdelenir, bundan dolayý kendinden baþka hiç kimseyi kötülemesin.
Sabah uykusu rýzka engel olur, çünki bu vakit, yaratýklarýn nasiplerini aradýklarý vakittir.Ayný zamanda bu vakitte rýzýklar paylaþtýrýlýr.Bu vakitte uyumak haram kýlýnmýþtýr, ancak bir aksaklýk veya yorgunluktan dolayý uyumak, bunun dýþýnda kalýr.Bu vakitte uyumak vücuda son derece zararlýdýr.Çünkü vücudu gevþetir, bedeni hareketlerle ayrýþmasý gereken artýklarýn bozulmasýna neden olur.Sonunda vücutta kýrýklýk, bitkinlik ve zayýflýk meydana getirir.Eðer sabah uykusu, dýþarý çýkmadan, beden hareketi yapmadan, mideye bir þey girmeden uyunmuþsa, bu uyku türlü hastalýklar doðuran müzmin ve çetin bir hastalýktýr.
Ebu Hureyre þöyle rivayet eder; Peygamber efendimiz þöyle buyurdu:
"Sizden biriniz güneþte iken bir kýsmýna gölge geldiði -bir kýsmý güneþte, bir kýsmý da gölgede kaldýðý zaman - derhal kalksýn". [/font]
[/b][/size]

KARTAL

Allah razý olsun güzel bir paylaþým oldu.

samimi

ben gunduz uyuyamam :(
ramazan gireli gece de uyumuyorum
ne yapmali bilmem ki?

umitergun

Allah razý olsun güzel paylaþýmdý...

Yukar git