Haziran 17, 2019, 11:18:29 S
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

efendimizin önderliðinde gýdalar ve saðlýðýmýz...

Balatan bir garip hafýz, Eyll 12, 2008, 12:31:36

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

bir garip hafýzPeygamber Öðütleri Günümüze Iþýk Oluyor

Gýda (besin), sözlüklerde beslenme vasfý olan her türlü madde, azýk, canlýlarýn yaþamasý ve varlýðýný sürdürmesi için gerekli olan þeyler olarak tanýmlanmaktadýr.

Saðlýklý olmak en büyük nimetlerden biridir. Çünkü dünyayý ve ahireti kazanmak ancak saðlýklý olmakla mümkündür. Peygamber (as) saðlýk hakkýnda þöyle buyurmuþlardýr:

“Sizlerden her kim vücutça saðlýklý; canýndan ve malýndan korkusuz ve huzurlu; günlük yiyeceði de yanýnda olarak sabahlarsa, sanki dünyanýn bütün nimetleri kendisinde toplanmýþ gibi olur.”

Bir diðer hadislerinde de:

“Ýnsanlar þu iki þeyde aldanmýþtýr; bunlar saðlýk ve boþ vakittir.” buyuruyor.

Ölçü ve denge dini olan Ýslam, beslenme konusunda da aþýrýya kaçmayý yasaklamýþ, bu konuda itidal üzere olmayý yani yeterli ve dengeli beslenmeyi emretmiþtir.

Nitekim ilgili hadislerde de: “Acýkmadan sofraya oturmayýnýz. Sofradan tam doymadan kalkýnýz.”

“Ýnsanoðlu için týka basa dolu mideden daha zararlýsý yoktur.” buyurmuþlardýr.

Çünkü yetersiz ve dengesiz beslenmek veya mideyi týka basa doldurmak birçok hastalýða davetiye çýkarýr.

Yediðimiz besinlerle saðlýðýmýz arasýnda çok yakýn bir ilgi vardýr. Nitekim Hz. Peygamberimiz’den bu konuda çok sayýda hadis rivayet olunmuþtur. Öyle ki bu hadisler Týbb-ý Nebevî denilen kaynaklarda toplanmýþtýr. Ýþte bu hadislerden bazýlarý:

“Ýnsanoðlu midesinden daha zararlý bir kap doldurmamýþtýr. Ýnsanoðluna belini doðrultacak üç lokma yeterlidir. Eðer ille de fazla yemek isterse karnýnýn üçte birini yemeðe, üçte birini içmeye, üçte birini ise nefes alýp vermeye (havaya) ayýrsýn.”

“Ýçinizde Allah’ýn en nefret ettiði kiþiler: Çok uyuyan, çok yiyen ve çok içen kimselerdir.”

“Birçok hastalýðýn sebebi çok yemedir.”

“Allah’a en sevimliniz az yiyenleriniz, vücutça da hafif olanlarýnýzdýr.”

“Allah’ý zikrederek ve namaz kýlarak yediklerinizi eritiniz. Yemeði yedikten sonra uyumayýnýz. Zira kalbiniz kararýr. Yemekten sonra ise çok hareket etmeyiniz, bunun zararýný görürsünüz.”

Bu hadislerden de anlaþýlacaðý üzere birçok hastalýðýn sebebi olarak fazla yiyip içme gösterilmektedir. Þöyle ki, solunum hastalýklarý, damar týkanýklýðý ve sertliði, safra taþlarý, kalp yetmezliði, horlamalar, varis(damar geniþlemesi) ve varis yaralarý, karýn fýtýklarý, baðýrsak hastalýklarý, âdet bozukluklarý, kýsýrlýk vb. daha pek çok hastalýðýn temel sebebi mideyi týka basa doldurmaktýr.

Gerçekten de mide dolunca, insan vücudundaki kanýn büyük bir kýsmý, diðer organlardan çekilerek, yenilenleri sindirmek için karýn bölgesine pompalanýr, bu durumda mide ve kalp civarýndaki damarlarda kan yoðunlaþýr. Diðer organlardaki kan, belli ölçüde çekilip azalarak gerekli gýda ikmali yapýlmadýðýndan insanda gevþeklik ve uyku durumu hâsýl olur. Çünkü bu durumda beyne de az kan gitmektedir. Beyin fonksiyonlarýný tam olarak yerine getirmez.

Akþam yemeðini az yiyerek boþ mide ile yatmak saðlýk için en uygun olanýdýr. Mide doluyken yatýlýrsa, akþam yenilen bütün yemekler hâlen midededir ve hazmedilip baðýrsaklara geçmiþ deðildir. Böylece mide asidi, yediðimiz gýdalarýn üzerinde biriktiðinden baský yaparak, yukarý yemek borusuna doðru çýkar ve sonuçta mide rahatsýzlýklarýna zemin hazýrlanmýþ olur.

Mideyi týka basa doldurmanýn bir diðer olumsuz yönü ise, kanýn mideye yönelmesi sonucu uykunun tatmin edici olmayýþý ve tam olarak dinlenemememizdir. Bütün bunlar için alýnacak en iyi tedbir Hz. Peygamberimiz (as)’ýn: “Bütün hastalýklarýn baþý çok yemektir. Ýlaçlarýn baþý ise diyettir.” “Oruç tutun ki sýhhat bulasýnýz” vb. daha pek çok mübarek tavsiyeleridir.

Maalesef, bugünkü geleneksel beslenme alýþkanlýðýmýz birçok hastalýðýn temel sebebidir. Bunlardan biri de meyveyi yemekten sonra yememizdir. Meyveler, en kolay ve çabuk sindirilen/hazmedilen yiyeceklerdir. Meyveyi, yemekten önce yersek yaklaþýk 20 dakikada sindiririz. Meyveyi yemekten sonra yersek, diðer gýdalarla karýþtýðý için, hazmý zorlaþýr. Hatta fermante (mayalanma) olup, önce karbonhidrata sonra alkole bile dönüþebilir. O halde meyveyi Hz. Peygamber (as)’ýn sünnetine uygun olarak, yemekten önce yersek saðlýðýmýz açýsýndan çok daha faydalý olur.Kur'an ve Hadislerde Geçen Gýdalarýn Temel Özellikleri:

- Temiz ve helal olmasý (Bakara 216, 172; Maide 5/5, 87-88; Enam 6/118-119, 142; Nahl16/114)

- Ýnsan vücuduna uygun olup sindirimleri kolaydýr.

- Besleyici ve lezzetlidir.

- Saðlýða faydalý ve þifa verici bir özelliðe sahiptirler. Birçok hastalýktan korunmayý saðlar. Yazýmýzýn baþýnda da deðindiðim gibi hangi gýdanýn hangi hastalýða iyi geleceði ile ilgili hadisler, nebevî tavsiyeler, “Týbb-ý Nebevî” kaynaklarýnda toplanmýþtýr. Bugün artýk, modern týpta da Týbb-ý Nebevî’nin önemi anlaþýlmýþtýr.

- Vitamin bakýmýndan zengin ve enerji deposudurlar.

- Dengeli ve saðlýklý beslenmemiz için gerekli olan her þey muhtevasýnda mevcuttur.

Sonuç itibariyle þunlarý söylemek gerekirse: Allah (cc), insanoðlunu kendisine halife yapmýþ, baþta gýdalar olmak üzere her þeyi insanýn hizmetine ve emrine sunmuþtur. Bizlere düþen bu gýdalarýn helal ve temiz olanlarýndan afiyetle yemek, sonrasýnda bunlarý yaratan ve rýzýk olarak veren (El Rezzak) Hak Teâla’ya þükretmektir

Yukar git