Haziran 27, 2019, 08:57:18 ÖÖ
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

74 - 蓋 被 的 人 // 奉至仁至慈的真主之名

Başlatan MiM, Eylül 10, 2008, 04:01:59 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

1.     蓋被的人啊!     
2.    你應當起來,你應當警告,    
3.    你應當頌揮A的主宰,    
4.    你應當洗滌你的衣服,    
5.    你應當遠離污穢,    
6.    你不n施恩而求厚報,    
7.    你應當為你的主而堅忍。    
8.    當號角被吹嚮的時唌A    
9.    在那時,將有一蚆}難的日子。    
10.    那茪擗l對不信道的人怴A是不容易渡過的。    
11.    你讓我獨自處治我所創造的那茪H吧!    
12.    我賞賜他豐富的財產,    
13.    和在跟前的子嗣,    
14.    我提高了他的聲望,    
15.    而他還冀望我再多加賞賜。    
16.    絕不然,他確實是反對我的跡象的,    
17.    我將使他遭受W難。    
18.    他碓已思考,確已p劃。    
19.    但無論他怎樣p劃,他是被棄絕的。    
20.    無論他怎樣p劃,他終是被棄絕的。    
21.    他看一看,    
22.    然後皺眉蹙額,    
23.    然後高傲地轉過言h,    
24.    而且說:「這只是傳習的魔術,    
25.    這只是凡人的言辭。」    
26.    我將使他墮入火獄,    
27.    你怎能知道火獄是什麼    
28.    它不讓任何物存在,不許任何物留下,    
29.    它燒灼肌膚。    
30.    管理它的,共p十九名。    
31.    我只將管理火獄的成天神,我只以他怐獐堙A考驗不信道的人怴A以便曾受天經    的人抳{清,而信道的人怬韞[篤信;以免曾受天經的人怍M信道的人斻h疑;以    便心中有病者和不信道者說:「真主設這蚅斑諻竣偵礡v真主這樣使他所意欲的    人誤入迷途,使他所意欲的人遵循正路。只有你的主,能知道他的x隊,這只是人    類的教訓。    
32.    真的,以月亮盟誓,    
33.    以逝去的黑夜盟誓,    
34.    以顯照的黎明盟誓,    
35.    火獄確是一茪j難,    
36.    可以警告人類,    
37.    警告你怳仃e進者或欲後退者;    
38.    各人將因自己的營謀而作抵押,    
39.    惟幸福的人怜ㄔ~。    
40.    他怞b樂園中互相詢問,    
41.    問犯罪人怐滷〞活A    
42.    「你怓陘偵羆Z入火獄呢」    
43.    他抳﹛G「我怢S有禮拜,    
44.    也沒有濟貧,    
45.    我抳P妄言的人怳@道妄言,    
46.    我怬_認報應日,    
47.    一直到死亡偭{了我怴C」    
48.    說情者的說情,將無益於他怴C    
49.    他怮蝏繵h避這教訓呢    
50.    他怞n像一群驚慌的驢子,    
51.    靚k避了一隻獅子一樣。    
52.    不然,他怳云漕C茪H都希望獲得一些展開的天經。    
53.    絕不然,他怳ㄛ葖嵽@!    
54.    真的,這《古蘭經》確是一荓郅ㄐI    
55.    誰願意,誰記憶它,    
56.    他怚u因真主的意欲而記憶它。他是應受敬畏的,他是宜於赦宥的。