Haziran 25, 2019, 09:42:19
Haberler:

Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atýlsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiþ miydi? diye sorarlar. (Mulk -8)

Fidye,Kaza ve Keffaret Nedir?

Balatan umitergun, Eyll 08, 2008, 03:08:20

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

umitergun


FÝDYE, KAZA VE KEFFARET NEDÝR?


FÝDYE: Oruç tutmaya gücü yetmeyen düþkün ve yaþlý kimseler ile iyileþme ümidi olmayan hastalar, Ramazan ayýnýn her günü için birer fidye verirler. Fidyenin tutarý aynen fitre kadardýr. Bu fidyeler Ramazan'ýn baþlangýcýnda verilebileceði gibi, Ramazan ayý içinde veya sonunda da verilebilir.

Fidyenin hepsi bir fakire topluca verilebileceði gibi, ayrý ayrý fakirlere de daðýtýlabilir.

Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye gücü yetmiyorsa Allah'tan baðýþlanmalarýný isterler.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaþlýlar ile iyileþme ümidi olmayan hastalar eðer ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadýklarý oruçlarý kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile baðýþ sayýlýr.

KAZA: Kaza, bozulan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktýr. KEFFARET: Keffaret, Ramazanda bile bile bozulan bir gün orucun yerine iki kameri ay veya altmýþ gün peþpeþe oruç tutmak demektir.

Ayrýca bozulan orucun da kaza edilmesi gerekir. Keffaret, sadece Ramazan ayýnda tutulan orucun bile bile bozulmasýnýn cezasýdýr. Diðer oruçlarýn bozulmasý halinde yalnýz kaza, yani gününe gün oruç tutmak yeterli olur.

Ramazan orucu öbür aylarda kaza edilirken bilerek bozulsa yine kaza lâzým gelir, keffaret gerekmez.

Keffaret orucu, ara verilmeden peþpeþe tutulacaðý için Ramazan ayýna ve oruç tutulmasý haram olan günlere rastlamamasý lâzýmdýr.

Keffaret orucuna kameri aylardan birinin ilk gününde baþlanýrsa iki ay ara vermeden oruç tutulur.

Bu aylardan ikisi de yirmidokuz gün çekse bile iki tam ay oruç tutulduðu için keffaret tamamlanmýþ olur.

Ayýn ilk günü deðil de diðer günlerde baþlanýrsa hiç ara vermeden 60 gün oruç tutularak keffaret tamamlanýr. Herhangi bir sebeple keffaret orucuna ara verilir veya eksik tutulursa yeniden baþlayýp altmýþ günü kesintisiz tamamlamak lâzýmdýr.b
Kadýnlar keffaret orucu tutarken araya giren ayhali günlerini tutmazlar, ayhali yani âdet halleri bitince ara vermeden oruca devam ederek 60 günü tamamlarlar.

Kadýn, adet hali bittiði halde oruç tutmayarak keffaret orucuna ara verirse, keffarete yeniden baþlamasý gerekir.

Birkaç defa keffareti gerektirecek þekilde orucunu bozan kimseye bunlarýn hepsi için bir keffaret orucu yeterli olur. Ancak keffareti yerine getirdikten sonra yine kasten orucunu bozarsa bundan dolayý da ayrýca keffaret icab eder.

Yaþlý veya hasta olup keffaret orucu tutmaya gücü yetmeyen kimse keffaret olarak altmýþ fakiri sabah ve akþam yedirip doyurur. Veya yemek parasýný fakirin eline verir. Her günlük yiyecek bir fitre miktarýdýr.

Fitre miktarý bu parayý ayrý ayrý altmýþ fakire verebileceði gibi, hergün bir fitre miktarý olmak üzere altmýþ günde bir fakire de verebilir.

Altmýþ günlük yiyeceði veya fitre miktarý olan deðerini bir günde bir fakire verirse sadece bir günlük yerine geçer.

Yukar git