Haziran 26, 2019, 10:08:32 ÖS
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

Oruç Nimetlerin Kýymetini Öðretir

Baţlatan umitergun, Eylül 08, 2008, 02:59:41 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

umitergun


Oruç Nimetlerin Kýymetini Öðretir

Nimet elde iken deðeri gereði gibi bilinemez. Ýnsan sahip olduðu nimetlerin deðerini ancak bunlar elden çýktýktan sonra anlayabilir. Fakat iþ iþten geçtiði için artýk bunun yararý olmaz.
Oruç tutmakla bir süre nimetlerden uzak kalan kimse bunlarýn deðerini daha iyi anlar. Sahip olduðu nimetlerden bir süre uzak kalmak insana, onlarý daha iyi korumasýný, israf etmemesini ve nimetleri kendisine veren Allah'a daha çok þükretmesini öðretir. Nimetlere þükür ise onlarýn çoðalmasýna vesile olur.
Allah Tealâ þöyle buyuruyor:
"Andolsun, þükrederseniz elbette (nimetimi) artýrýrým." 32

Oruçlu Sabýrlý Olmayý Öðrenir
Sabýr, baþarýya ulaþmanýn en önemli þartlarýndan biridir. Sahip olduðu helâl þeylere oruçlu olduðu için el sürmeyen kimse; iradesine hakim olmuþ, nefsini zorluklara alýþtýrarak terbiye etmiþ ve üstün bir meziyet kazanmýþ olur. Böyle bir insan hayatta karþýsýna çýkabilecek sýkýntýlar karþýsýnda sarsýlmaz, bunlara kolaylýkla sabreder ve güçlükleri yenerek baþarýya ulaþýr. Acýlý ve üzüntülü durumlar karþýsýnda sabýr ve tahammül göstererek soðukkanlýlýðýný korur. Orucun askerlik ve yurt savunmasý bakýmýndan da ayrý bir önemi vardýr. Savaþ zamanlarýnda cephedeki asker, yiyecek ve içecek bulamadýðý zaman açlýða ve susuzluða katlanmak zorunda kalabilir. oruç tutmaya alýþmýþ olanlar, böyle zorluklara daha kolay dayanýrlar.