Haziran 25, 2019, 05:37:00
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

oruç ve açlýkda on güzel haslet vardýr

Balatan umitergun, Eyll 08, 2008, 02:50:10

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

umitergun


Alimler demiþl erdir ki: oruç ve açlýkda on güzel haslet vardýr:
l. Açlýkta kalb safasý, gönlün hakka inkýyadý, göz keskinliði vardýr.
Tokluk ise aptallýk ve tenbellik verir, basireti kör eder. Dimaðda buharý fazlalaþdýrýr, bu sebeble kalbde bir aðýrlýk olur. Söylenen fikirlere intikal ve intibak edemez, esrarý anlayamaz.
2. Açlýkta rikkat-i kalb olur. Kalb safasý da insaný münacatýn lezzetini idrak etmeye hazýrlar, zikrinin ve sair ibadetlerinin te'sirini görür.
3. Kalbde züll ü inkisar olur, þýmarýklýk gider. Cenab-ý Hakk da hadîsi kudside: "Ben, benim rýzam için kalbi münkesir olanlarla beraberim", buyurmuþtur. Lüzumsuz ferah ve tuðyanýn baþlangýcý olan, ayný zamanda büyük mahrumiyetlerin sebebi olan iftihar ve böbürlenme duygusu gider. Nefis açlýkla kýrýldýðý kadar hiç bir þeyle kýrýlmaz.
4. Ýnsan açlýkda belalarý unutmaz, zararlara ve afetlere duçar olanlarý unutmaz. Tok olan açlarý unutur, aç olanlar ise açlýðýn ve belalarýn elemlerini bilirler. Elemli fakirleri ve zayýflarý unutmazlar.
5. Açlýk bütün ma'siyet arzularýný kýrar, devamlý kötülüðü emreden nefsin (nefs-i emmarenin) üzerine basar.
6. Açlýk, insana betaet ve hamakat veren fazla uykuyu defeder. Çok yiyen ise çok içer, çok içen çok uyur, çok uyuyanýn gafleti artar. Kimin gafleti artarsa hüsrana uðrar ve nedameti artar.
Bu sebeble meþayih-i kiram müridi ere: "Çok yemeyiniz, çok içmeyiniz, bu sebeble çok uyursunuz ve hüsrana uðrarsýnýz" diye buyurmuþlardýr.
7. Açlýkta ibadete devam kolaylaþýr. Toklukta ise ibadet zorlaþýr, ibadete devam ise daha güçleþir.
8. Açlýkta bedenler ve uzuvlar sýhhatli olur, hastalýklar def olur. Çünkü umumiyetle hastalýklarýn sebebi çok yemek, çok içmek, çok uyumak, kan fazlalýðýdýr. Hastalýk ibadetlere mani olur, kalbi huzursuz eder, ibadet þevkini kýrar.
9. Gayet sade bir hayat sürer, sýkýntýsý olmaz. Az yemeði itiyad edinen az mala kanaat eder. Bu sebeble Rasûlullah -sallallalahü aleyhi ve sellem-: "Ýktisada riayet eden fakra duçar olmaz." yani maîþetinde orta yolu tutan fakir olmaz buyurmuþlardýr.
10. Açlýkta sadakasýný gönül huzuru ile verebilir, yemeðinin fazlasýný yetimlere, miskinlere daðýtýr, kýyamette de sadakasý altýnda gölgelenir.

TAKVA ÝÇÝN ORUÇ

Cenabý Hakk Azze ve Celle ayeti kerimede: "Orucun farzýyyeti sizin ittikanýz için" buyurmuþtur. Çünkü oruç insanýn kuvvei þehvaniyyesini kýrdýðý gibi nefsin heva ve hevesini kýrarak bütün azalan günahdan, isyandan ictinab ile zühd ü takvaya sebeb olacaðý beyan buyurulmuþtur. Çünkü insanlarýn dünyevî mesaisi iki þeye münhasýrdýr: Biri tatlý tatlý yiyip içmek arzusudur. Diðeri de kuvve-i þehvaniyyedir. Bu iki arzu da ancak oruç ile men'edilmiþ olduðu gibi tasfiye-i cesed ve bazý emraz-ý kalbiyyenin tathirine de oruç vesile olur. Ve týbben de midenin tashîhine vesile olduðu malum, bir hakikattir.
Muhammed bin el-Haris -radýyallahu ahn- der ki: Beþ zümreye beþ þeyi sordum, hepsi de ayný cevabý verdiler:
1. Tabiblere devalarýn en þifalýsýný sual ettim: "Açlýktýr ve az yemekdir," dediler.
2. Hikmet ehillerine: "Allah'a ibadete en fazla yardýmcý olan nedir?" diye sual ettim. "Açlýktýr ve az yemektir" dediler.
3. Zahidlere, "Zühde en fazla kuvvet kazandýran nedir?" diye sual ettim. "Açlýktýr ve az yemektir" dediler.
4. Alimlere, "Ýlim hýfzýnda en fazla yardýmcý þey nedir?" diye sual ettim, "Açlýktýr ve az yemektir" dediler.
5. Sultanlara, "Her vakit dikkatli bulunmanýn çaresi ve en güzel, en lezzetli taam nedir?" diye sual ettim, "Açlýktýr ve az yemektir" dediler.

Yukar git