Haziran 26, 2019, 08:11:58 S
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Oruçtaki Güzellikler

Balatan umitergun, Eyll 08, 2008, 02:37:43

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

umitergun


Oruçtaki Güzellikler
Alimler demiþlerdir ki: oruç ve açlýkda on güzel haslet vardýr:
l. Açlýkta kalb safasý, gönlün hakka inkýyadý, göz keskinliði vardýr.
Tokluk ise aptallýk ve tenbellik verir, basireti kör eder. Dimaðda buharý fazlalaþdýrýr, bu sebeble kalbde bir aðýrlýk olur. Söylenen fikirlere intikal ve intibak edemez, esrarý anlayamaz.
2. Açlýkta rikkat-i kalb olur. Kalb safasý da insaný münacatýn lezzetini idrak etmeye hazýrlar, zikrinin ve sair ibadetlerinin te'sirini görür.
3. Kalbde züll ü inkisar olur, þýmarýklýk gider. Cenab-ý Hakk da hadîsi kudside: "Ben, benim rýzam için kalbi münkesir olanlarla beraberim", buyurmuþtur. Lüzumsuz ferah ve tuðyanýn baþlangýcý olan, ayný zamanda büyük mahrumiyetlerin sebebi olan iftihar ve böbürlenme duygusu gider. Nefis açlýkla kýrýldýðý kadar hiç bir þeyle kýrýlmaz.
4. Ýnsan açlýkda belalarý unutmaz, zararlara ve afetlere duçar olanlarý unutmaz. Tok olan açlarý unutur, aç olanlar ise açlýðýn ve belalarýn elemlerini bilirler. Elemli fakirleri ve zayýflarý unutmazlar.
5. Açlýk bütün ma'siyet arzularýný kýrar, devamlý kötülüðü emreden nefsin (nefs-i emmarenin) üzerine basar.
6. Açlýk, insana betaet ve hamakat veren fazla uykuyu defeder. Çok yiyen ise çok içer, çok içen çok uyur, çok uyuyanýn gafleti artar. Kimin gafleti artarsa hüsrana uðrar ve nedameti artar.
Bu sebeble meþayih-i kiram müridi ere: "Çok yemeyiniz, çok içmeyiniz, bu sebeble çok uyursunuz ve hüsrana uðrarsýnýz" diye buyurmuþlardýr.
7. Açlýkta ibadete devam kolaylaþýr. Toklukta ise ibadet zorlaþýr, ibadete devam ise daha güçleþir.
8. Açlýkta bedenler ve uzuvlar sýhhatli olur, hastalýklar def olur. Çünkü umumiyetle hastalýklarýn sebebi çok yemek, çok içmek, çok uyumak, kan fazlalýðýdýr. Hastalýk ibadetlere mani olur, kalbi huzursuz eder, ibadet þevkini kýrar.
9. Gayet sade bir hayat sürer, sýkýntýsý olmaz. Az yemeði itiyad edinen az mala kanaat eder. Bu sebeble Rasûlullah -sallallalahü aleyhi ve sellem-: "Ýktisada riayet eden fakra duçar olmaz." yani maîþetinde orta yolu tutan fakir olmaz buyurmuþlardýr.
10. Açlýkta sadakasýný gönül huzuru ile verebilir, yemeðinin fazlasýný yetimlere, miskinlere daðýtýr, kýyamette de sadakasý altýnda gölgelenir.

Yukar git