Temmuz 18, 2019, 12:57:02 S
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

>>>Týlsýmlý dua<<<

Balatan yalan dünya, Eyll 08, 2008, 02:04:08

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

yalan dünya


yalan dünya

Sekîne duâsý nelerden bahseder? Bu duâyý on dokuz defa okumamýzýn sýrrý ve hikmeti nedir? Bu duâyý nerede ve ne zaman okumalýyýz?”

Aslý vahye dayanan yüksek, sýrlý, týlsýmlý, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de Sekîne’dir. Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ýn altý ismi yazýlý bulunan bu esrarlý ve týlsýmlý duâ sayfasý Hazret-i Ali’ye (ra) teblið ediliyor. Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi þöyle anlatýyor: “Ben Cebrâil’i gökkuþaðý gibi semâyý kuþatmýþ olarak gördüm. Sesini iþittim. Sayfayý aldým. Sayfada Allah’ýn Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazýlý buldum.”1

Sekîne ile bildirilen ve Allah’ýn Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altý ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdýr. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri Ýmam-ý Azam için ism-i azamdýr. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdýr. Kayyûm ismi, Ýmam-ý Rabbânî için ism-i azamdýr.2 Kezâ bu isimlerin tamamýnýn asrýmýzda bir meyvesi zuhur etmiþtir: Risâle-i Nûr.3

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altý ismin mazhariyetinde telif etmiþ, Otuzuncu Lem’ayý da özel olarak bu altý ismin izah ve tefsîrine ayýrmýþtýr.

Bu isimlerin mânâlarý kýsaca þöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklal ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Herþeye hayatý veren, herþeyi dirilten O’dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadýr, yarattýðý herþeye hâkimdir, varlýklarý dilediði gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir, her þey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ý ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlýðýný sürdürür ve ayakta kalýr.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattýðý herþeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasýz ve boþu boþuna bir þeyi yaratmaz. Yarattýklarýný gözetler ve denetler. Kullarýndan haklýyý ve haksýzý ayýrýr, aralarýnda hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adâlet sahibidir, her yarattýðýna hakký olan herþeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksýzlýk yapmaz, mahþerde adâletle hükmeder, cezasý zulüm veya haksýzlýk deðil, adaletten ibarettir. Allah kendisi adaet sahibi olduðu gibi, kullarýna da her iþlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktýr, temizdir, noksanlýklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düþündüðü her türlü eksik sýfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sýfatlar sahibidir. O’nun her sýfatý, her ismi, her iþi, her fiili mükemmeldir. Varlýklarý mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratýr. Temizliði sever, temizliði emreder, iþlediklerinden piþman olan ve tövbe eden kullarýný günahlarýndan arýndýrýr ve temiz kýlar.

Sekîne’de bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sýðýnýlýr, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sýkýntýmýzý aþmamýz için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.


yalan dünya

Kýsaca arz edelim:
1- Allah her sýkýntýdan sonra kolaylýk lütfedecektir.4
2- Yüzlerin sýkýntýsý Hayy-ý Kayyûm içindir.5
3- Allah size karþý çok þefkatli, çok merhametlidir.6
4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarýna çok merhamet edicidir.7
5- Muhakkak ki, Allah çok baðýþlayýcý ve çok merhamet edicidir.8
6- Muhakkak ki, Allah herþeye gücü yettiði halde çok baðýþlayýcýdýr.9
7- Þüphesiz Allah herþeyi hakkýyla iþitir, ve herþeyi hakkýyla görür.10
8- Þüphesiz Allah herþeyi hakkýyla bilir ve her iþi hikmetle yerine getirir.11
9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.12
10- Biz sana apaçýk bir fetih yolu açtýk.13
11- Ve Allah sana pek þerefli bir zaferle yardým etsin.14
12- Þüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.15
13- Muhakkak ki Allah azabýnda pek kuvvetlidir ve kudreti her þeye galip olandýr.16
14- Muhakkak ki hiçbir þeye ihtiyacý olmayan ve her türlü övgüye lâyýk olan ancak Allah’týr.17
15- Allah bana yeter. O’ndan baþka ibâdete lâyýk hiçbir ilah yoktur.18
16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.19
17- En büyük korku olan kýyâmetin dehþeti onlara üzüntü vermez.20
18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardým isteriz.21
19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.22

Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alýnan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasýný tavsiye etmiþtir.23 On dokuz rakamý Kur’ân’dan alýnan bir þifredir. Bilindiði gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.24

Seksen yýlý aþkýn hayatý boyunca karþýlaþtýðý dehþetli fitnelerden hârika bir sûrette korunmuþ olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, Ýmam-ý Gazalî yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldýðý Sekîne gibi yüksek esrarlý evradý kendisine dâimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuþ olmasý25, bize, her sýkýntý ve fitne ânýnda sýðýnacaðýmýz açýk ve koruyucu bir kapý olduðunu göstermeye yeterlidir.

Dipnotlar:
1- Lem’alar, Ýstanbul, 2001, s. 193;
2- Lem’alar, Ýstanbul, 2001, s. 520;
3- Lem’alar, Ýstanbul, 2001, s. 198;
4- Ýnþirah Sûresi, 5 ve 6. âyetten alýnmýþtýr.;
5- Kýsmen Bakara Sûresi, 255. âyetten iktibastýr.
6- Hadîd Sûresi, 9. âyetinden alýnmýþtýr.
7- Nisâ Sûresi, 16. âyetten alýnmýþtýr.
8- Nisâ Sûresi: 23. âyetten alýnmýþtýr.
9- Nisâ Sûresi: 149. âyetten alýnmýþtýr.
10- Nisâ Sûresi: 58. âyetten alýnmýþtýr.
11- Nisâ Sûresi: 11. âyetten alýnmýþtýr.
12- Nisâ Sûresi: 1. âyetten alýnmýþtýr.
13- Fetih Sûresi: 1. âyettir.
14- Fetih Sûresi: 3. âyettir.
15- Mâide Sûresi: 56. âyetten alýnmýþtýr.
16- Hûd Sûresi: 66. âyetten alýnmýþtýr.
17- Hac Sûresi: 64. âyetten alýnmýþtýr.
18- Tevbe Sûresi: 129. âyetten alýnmýþtýr.
19- Âl-i Ýmrân Sûresi: 173. âyetten alýnmýþtýr.
20- Enbiyâ Sûresi Sûresi: 103. âyetten alýnmýþtýr.
21- Fâtihâ Sûresi: 5. âyettir.
22- Fâtiha Sûresi: 1. âyetten alýnmýþtýr.
23- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâiký’n-Nûriye, s. 119
24- Bakýnýz: Müddessir Sûresi: 30.
25- Lem’alar, Ýstanbul, 2001, 197.


Týlsým-ý Muðlak


Bevadih

"sesli" mi düþündünüz doktor?

Týlsým-ý Muðlak

konuyu açtýnda boþa gitmediðini bilesin ey paylaþýmcý demenin :)
diðer ismi :)
ALLAH razý olsun :)

Bevadih


Yukar git