Haziran 17, 2019, 11:32:48 S
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

Marstan Ýlginç bir resim

Balatan umitergun, Eyll 06, 2008, 05:00:41

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

umitergun

ABD Havacýlýk ve Uzay Dairesi NASA’nýn uzaya gönderdiði bir robotun Mars’ta çektiði bu resim "Acaba Mars’ta yaþayanlar var mý" sorusunu bir kez daha getirdi akýllara.


Uzaya 2004 yýlýnda gönderilen ve o günden beri Mars’ta hayat alameti arayan robotun geçen yýlýn sonlarýnda çektiði resimde görülen cismin "çýplak bir Marslý" mý yoksa bir kaya parçasý mý olduðu tartýþýlýyor. Mars’tan daha önce de benzer resimlerin geldiðini ama daha sonra onlarýn gezegenin yüzey þekillerine ait olduðunun anlaþýldýðýný belirten uzmanlar temkinli olmak gerektiðini söylüyorlar.

liprade

Bütün bu geliþmelerden sonra Konya'ya hayli hayli deniz getirilir... Hatta okyanus ayaklar altýnda...biz sörfte... :D
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

toqraq

Konya hep gitmek istediðim þehirlerin baþýnda yer almýþtýr.. Konya'ya özel buyrun :


Bevadih

 :D :D

nerelere gýdecen Can Hasan:))

umit


serdengecti

kaya veya çýplak marslý?

arkadaþ niye çýplak olsun belki adamlar öyle giyiniyordur.giyinmiþ halini gördün mü de çýplak olduðuna hükmediyorsun.bu arada topraq kardeþe" benim site için headere ihtiyacým var.yardýmcý olurmusun"

HAdeKa

umitergun senin haber yalan olmuþ :D

topraq harikasýn :D bi tane de palmiye deniz falan koysana :D bi tane kervan :D


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git