Haziran 24, 2019, 07:54:39 S
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

GÜZEL SÖZLER

Balatan KARTAL, Ocak 28, 2008, 06:04:10

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

KARTAL

Delilik gençliðin dostu, akýllýk yaþlýlýðýn süsü.

KARTAL

Hayatta yapýlabilecek öyle güzel þeyler vardýr ki; faydasýz þeylerle vakit öldürenlere çok yazýk.

*PINAR*

Allah c.c razý olsun emeðinize yüreðinize saðlýk

selam ve dua ile...

KARTAL

Dostluðun kollarý birbirimizi dünyanýn bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur.

KARTAL

Sevmek birbirine deðil, birlikte ayný noktaya bakmaktýr.

KARTAL

Para her seyi yapar diyen adam, para için her seyi göze alan adamdir.

KARTAL

Ýçinde aþk olmayan bir hikaye, hardalsýz bifteðe benzer, lezzetsiz olur.

KARTAL

Her zaman neþenin öbür ucu ýstýraptýr.

KARTAL

Çalýþarak ün kazananlar, doðuþtan ünlü olanlardan daha fazladýr.

KARTAL

Af dileyen, kendi kendini itham eder.

nazlým

Affetmek,zaferin zekatýdýr.(Hadis-i Þerif)

KARTAL

Bir kiþiyi tanýmak istiyorsan, düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak...

nazlým

Dünyada körleþenin ahirette vay haline!

KARTAL

Cimri, burç para isteyecek olan kiþinin geldiðini bir fersah uzaktan görür.

nazlým

Ölümü istemek güzel deðildir. Ölüme hazýrlýklý olmak güzeldir.

Yukar git