Haziran 26, 2019, 10:15:29 S
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

Bölüm Ýndeksi

Balatan umitergun, Eyll 05, 2008, 03:48:04

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

umitergun

Eyll 05, 2008, 03:48:04 Last Edit: Mart 10, 2009, 03:36:42 S by umitergun
Tarihin 'SIR' Köþesi Bölüm Ýndeksi1. Piramitlerin Sýrrý
2. Mýsýr Hakkýnda Ýlginç Bilgiler
3. Piramitlerin Bekçisi Kaç Yaþýnda
4. Yapýlan Kazýlarda Bulunan Ýnanýlmaz þeyler (Resimli
5. Mu Uygarlýðý ve Anadolu
6. Kayýp Ülke Þamballa
7. Kayýp Ülke Atlantis
8. Etrüskler
9. Kimmerler
10. Agharta Uygarlýðý
11. Efes (Ephesos) ile ilgili herþey
12. Tarihin ibret müzesi "Pompei"
13. Hermesçilik ve kökeni
14. Osirian Medeniyeti
15. Kayýp Hint Batýk þerhilere bir yenisi
16. Eski Mýsýr Ýnançlarýnda Osiris kültü
17. Nostradamus
18. 2.Dünya savaþýnýn sýrlarý
19. Olmekler
20. Harran'ýn Uygarlýk Mirasý
21. Mayalar
22. Resimlerle Mýsýr Piramitleri
23. Mumya Nedir. Mumyalama Nasýl Yapýlýr ?
24. Sfenks Muammasý
25. Kayda Geçen Ölüler
26. Firavunlar
27. Einstain'ýn Son Sözleri
28. Kendilerini Uzaylýlarýn Kaçýrdýðýný Ýddaa Edenlerin Hikayeleri
29. 17 Aðustos Depremi ve Gizlenen Gerçekler
30. Atlantis Nerede
31. Titanic'in Sýrrý
32. Ay'a Gerçekten Gidildi Mi 2
33. Çanakkalede Kaybolan Alay
34. Bermuda Þeytan Üçgenin Sýrrý Çözüldü
35. Hz.Mevlananýn Mezar Odasýna Girmeye Çalýþanlarýn Baþlarýna Gelenler
36. Gizlenen Amerikan Rezaleti
37. Siyah Giyen Adamlar
38. Dünyamýzdaki Hassas Dengelere Birkaç Örnek
39. Mars'ýn Gizemi
40. Ýdam Mahkumunun Üzeirnde Yapýlan Deney
41. Mezarýný Açan kiþiyi Lanetleyen Mumya
42. "Ölü" Vadinin Yürüyen Kayalarý
43. Ruslar Su Diye Yalvaran Mehmetçiði Kurþuna Dizdi
44. Zamanda Yolculuk Gerçek Oluyor
45. 12,300 Yýl Öncede Bir Ay Daha Vardý
46. Orion Gizemi Ve Piramitler
47. Evrenin %90'ý Nerde
48. Antartikada BuzulunAltýnda bir Göl Var
49. Kurban edilmesinin üstünden 500 yýl geçmiþ olmasýna raðmen yüz ifadesi ayný
50. Yýlýn En Ýyi Görsel Ýlizyonu
51. 11 Sayýsýnýn Gizemi
52. Ýnsansýz Bir Dünya Nasýl Olurdu
53. 10 Bin Yýllýk Japon Piramidi
54. Çemberlitaþ Gizemini Koruyor
55. "Hey" Gidi Ýsmet Paþa "Hey" (Ýsmet Paþanýn Ýngilizlere Cevabý
56. Zemzem Suyunun Esrarý
57. Kim Bu Gözcüler
58. Aya Gerçekten Gidildi Mi 1
59. 51.Bölge (Amerikanýn Gizli Askeri Üssü
60. Roswell Vakasý 1 (Ýlgili Herþey "Belgeler,Tanýklar")
61. Roswell Vakasý 2 ve Uzaylý Otopsisi
62. Yahudiler Bizi Çanakkalede Arkadan Vurdular!
63. Saddam Hitlerin Oðlu Mu ?
64. Nemrut Daðý ve Tarihçesi
65. Kapadokya Yer Altý Þehirleri ve Diðerleri
66. 1 Dolarýn Sýrrý
67. Ölü Deniz Yazmalarý
68. Zeus Heykeli
69. Pigmeler
70. Ýnkalar
71. Machu Picchu (Ýnka Yerleþim Yeri)
72. Ufoloji ve Vimanalar (Hint Efsanesi)
73. Marstan Ýlginç Bir resim
74. 16 Milyon Torunu Var
75. Firavun'un Resmi
76. Yer Altýndan Gelen Sesler
77. Nazi Almanyasýnýn Teknik Sýrlarý Ve Ufolar
78. Normandiya Çýkarmasý
79. Ürperten Bir Kent: Ölüler Þehri
80. Mýsýr Piramitleri ve Özellikleri
81. Kuzey Kutbu: Araþtýrmalar ve Ufolar
82. Ay Olmasaydý Ne Olurdu?
83. Bilimin Açýklayamadýðý 36 Keþif
84. Perudaki Esrarengiz Ýca Taþlarý
85. Baalbek Alaný (Lübnan)
86. 120 Milyon Yýllýk Harita
87. Hz.Nuh'un Gemisi
88. Esrarengiz Labirent
89. Tarým Mumyalarý (+13)
90. Kral Arthur ve Kutsal Kase
91. Pasteure Yardým Eden Halife
92. Gazzeyi Nasýl Ve Kimin Yüzünden Kaybettik?
93. Abdulhamit'i Tahttan Siyonistler Ýndirdi...!
94. 2. Abdulhamit'in Tarihe Kazýnýnan Cümlesi
95. Ýlk Kadýn Pilot Osmanlýydý... (Resimli)
96. Abdulhamit Hakkýnda Bilinen 10 Yanlýþ
97. Abdulhamit'in Siyonizm'le Dansý
98. Piramitlerde 4500 Yýllýk Heykel Bulundu..!
99. Tarihten Alýnacak Dersler.

Yukar git