Haziran 27, 2019, 04:13:03
Haberler:

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azaptan kurtaracak kimdir? (Mulk -27)

Resimlerle Mýsýr Piramitleri

Balatan umitergun, Eyll 03, 2008, 09:21:34 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

umitergun

Eyll 03, 2008, 09:21:34 S Last Edit: Eyll 03, 2008, 09:34:34 S by umitergun


MISIR PÝRAMÝTLERÝMýsýr' da Giza' da ki bu üç piramit bugün de görülebilecek durumdadýr. Bunlar, ÝÖ yaklaþýk 2613-2494 yýllarý arasýnda Mýsýr krallarý için mezar olarak yapýlmýþtý.

Dünyanýn yedi harikasý arasýnda günümüze kadar gelebileni Mýsýr piramitleridir. Mýsýrýn çeþitli bölgelerinde onlarca piramit vardýr. Piramitlerin nasýl ve niye yapýldýðý hakkýnda çeþitli görüþler olmasýna raðmen bu sorulara kesin cevaplar verilememiþtir. Ama en akla yatkýný piramitlerin Mýsýr'da tanrýsal bir anlam taþýyan firavunlarýn mezarý olmasýdýr. Ýçindeki gizli dehlizler, kapýlar, salonlar hep yabancýlara karþý firavunun hazinelerini ve mumyalanmýþ bedenini korumak için yapýlmýþtýr. Bu piramitlerin en büyüðü Firavun Keops'a ait olan 146 metre yüksekliðindeki piramittir.

Dünyanýn yedi harikasýndan günümüze kadar ulaþan tek eser, Mýsýr'daki Keops Piramididir. Mýsýr'ýn baþkenti Kahire yakýnýndaki Nil Nehrinin batýsýnda bulunan Giza Yaylasýnda bulunmaktadýr.

Keops Piramidinin yanýnda biraz daha küçük olan Kefren ve Mikorinos piramitleri bulunmaktadýr. Ayrýca, içlerinde prenseslere ve firavunun en yakýn yardýmcýlarýna ait mumyalarýn bulunduðu beþ piramit daha vardýr.

Büyük Piramit de denen Keops Piramidi, M.Ö. 2800 yýllarýna doðru hüküm süren Mýsýr'ýn 4. Sülale devri hükümdarlarýndan Keops'un mezarýdýr. Ýkinci büyük piramit, Keops'un kardeþi olan ve O öldükten sonra firavun olan Kefren'e aittir. Küçük piramit ise M.Ö. 2500'lü yýllarda hüküm süren Mikerinos'a aittir.

Mýsýr piramitleri yeryüzündeki anýt-kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir. Bunlarýn en haþmetlisi olan Keops Piramidi dýþ görünüþü ile de "Dünyanýn Birinci Harikasý" olma niteliðine hak kazanmýþtýr.

Piramitler, firavunun mumyasý ile hepsi birbirinden deðerli eþsiz nitelikteki sanat eserlerini; kral, kraliçe, prens heykellerini de içlerinde saklýyordu ve bu eþsiz hazineleri saklamak için yapýlmýþlardýr.

Keops Piramidinin yüksekliði 138 metredir. Tepeden 10 metre kadar aþýnmýþtýr. Bazýlarý 10-15 ton aðýrlýðýnda olan 2.300.000 adet blok taþýn üst üste yýðýlmasýyla oluþturulmuþtur. Bir kenarý 227 metre olan dörtgen tabaný 50.524 metrekarelik bir alaný kaplar. Piramidin iç ortasýnda, tepeden 100 metre kadar aþaðýda ve tabandan 40 metre kadar yukarýda firavunun odasý vardýr. Firavunun mumyasý, hazinesi ve özel eþyasý bu odaya konmuþtur. Oda 10,5 metre uzunlukta, 5 metre geniþlikte ve 6 metre yüksekliktedir. Buraya 50 metrelik bir dehlizden girilir. Biri kraliçeye ait olan iki oda daha vardýr.

Tarihçi Herodot'a göre, aðýr granit bloklarý, piramidin üst bölümlerine çýkarmak için 925 metre boyunda, 19 metre geniþlikte bir rampa yapýlmýþtýr. Sadece bu rampanýn yapýlmasý bile 10 yýl sürmüþtür. Bu muazzam mezar, üç ayda bir toplanan 100.000 esirin çalýþmasýyla 30 yýlda tamamlanmýþtýr. Daha sonra da Keops'un ve eþinin mumyalanmýþ cesetleri bu mezara yerleþtirilmiþtir.

umitergun

Eyll 03, 2008, 09:23:47 S #3 Last Edit: Eyll 03, 2008, 09:31:29 S by umitergun


Bevadih

Yeryüzünü gezin dolaþýn...

Size büyük ibretler vardý...

Kayalarý oyarlar ,ölmeyecek gibi hüküm süreceklerini sanarlar..

Dönüþleri banadýr idrak edemezler....

Bakýn ve ibret alýn...

Yukar git