July 20, 2019, 02:43:46 AM

News:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)


Yapýlan kazýlarda bulunan inanýlmaz þeyler (resimli)

Started by umitergun, September 03, 2008, 06:56:15 AM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

umitergun

September 03, 2008, 06:56:15 AM Last Edit: September 06, 2008, 05:29:17 AM by umitergun

Geleceði Gören Harita
Coðrafya ve harita uzmaný ünlü Türk denizci Piri Reis'in 1513'te çizdiði Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu gösteren harita, ortaya çýkarýldýðý 1929 yýlýnda ortalýðý karýþtýrdý. Çünkü Güney Kutbu'nun keþfi, haritanýn çizilmesinden çok sonra, yani 1818'de gerçekleþmiþti. Dahasý, Piri Reis'in haritasý, kýtanýn buz altýnda kalmýþ sahil kesimlerini de gösteriyordu. Ancak kýta üzerindeki buzlar, haritanýn çizilmesinden tam 6 bin yýl önce erimiþti.

2 Bin Yýllýk Pil
Alman arkeolog Wilhelm König tarafýndan 1938'de Irak’ýn baþkenti Baðdat’ýn yakýnlarýnda bulunan 2 bin yýllýk pil, bilim adamlarýný þaþkýna düþürdü. Konig, 13 santimetre boyundaki toprak bir kabin içine monte edilmiþ bir bakir silindir, onun etrafýndaki demir çubuk ve testinin aðzýný kapatan asfalttan oluþan bu nesneyi "dünyanýn en eski pili" olarak tanýmladý. Pilin 2 volt enerji ürettiði saptanýrken, 1800'lü yularda modern pili icat eden Alessandro Volta adli Ýtalyan kontunun da þöhretine gölge düþtü.

Bir Nevi Bilgisayar
1900 yýlýnda Girit açýklarýndaki bir batýkta araþtýrma yapan bilim adamlarý ilginç bir cisme rastladý. Tahta bir muhafazanýn içine yerleþtirilmiþ bir dizi bronz diþliden oluþan bu garip nesnenin kasasý, yüzeye çýkarýldýðý anda daðýldý ve cihazýn içindeki karmaþýk yapý ortaya çýktý. Yapýlan çalýþmalarýn ardýndan, bu aygýtýn Ay, Güneþ ve diðer gezegenlerin konumlarýný hesaplamak ve istendiði anda bunlarýn pozisyonlarýna yönelik tahminlerde bulunmak için geliþtirildiði anlaþýldý.

Gizemli Kuru Kafa
Maya dönemine ait 1000 yýllýk bu kristal kuru kafa, tek bir blok kristal üzerine oyma olarak yapýlmýþ. Nasýl yapýldýðý hala anlaþýlamayan kuru kafanýn altýndan tutulan ýþýk, doðrudan göz çukurundan yansýyor. Bu teknolojinin bugün bile mümkün olmadýðý söyleniyor.


Alüminyumdan Kemer Tokasý
M.S. 300'lü yýllarda ölen Çinli general Çou Çou'nun mezarýnda 1956 yýlýnda bulunan kemerin tokasý, yüzde 85 oranýnda alüminyumdan yapýlmýþ. Ama doðada sadece bileþik olarak bulunan alüminyumun diðer maddelerden ayrýþtýrýlarak tek bir madde olarak kullanýlabilmesi ilk kez 19. yüzyýlda mümkün olmuþtu.

1000 Yýlda Yapýlan Kent
Pasifik Okyanusu'ndaki Mikronezya adasý yakýnlarýna kurulu antik Nan Madol kentinin inþasý, M.Ö 200'de baþladý ve 1000 yýl sürdü. 250 milyon tonluk dev bazalt bloklar kullanýlarak yapýlan bu kent, 100 yapay adayý kanallarla birbirine baðlýyor. Bu kadar bazaltýn bölgeye nasýl getirildiði ise hâlâ sýr.Uzaylýlara Ýniþ Pisti
Peru'nun Pampa sahilindeki 450 kilometrekarelik alan üzerine çizili motifler, M.O. 300 üe M.S. 600 arasýndaki dönemi kapsayan hayvan ve bitki þekillerini resmediyor. Nazca medeniyeti tarafýndan yapýldýðý düþünülen bu garip motiflerin, uzaylýlar için bir iniþ pisti vazifesi gördüðü öne sürülüyor.

Bu Konu ile ilgili diðer resimler Aþaðýdadýr

Concorde'un Atasý
M.Ö 200'de yapýldýðý sanýlan bu nesne, 1898 yýlýnda Mýsýr’da bir lahitte bulundu. Ancak gerçek uçaklar icat edilene kadar ne olduðu konusunda kimse bir fikir beyan edememiþti. 1972'de arkeolog Halil Mesiha bunun bir model uçak olduðunu, mükemmel bir aerodinamiðinin bulunduðunu ve kanatlarýnýn Concorde'u andýrdýðýný iddia etti.

Çekicin Sýrrý

Tahta sap ve demir tokmaktan oluþan bu çekiç, 1936'da Teksas'ta 400-500 milyon yýllýk bir kayanýn içine gömülü olarak bulundu. Modern bir aletin tarih öncesi bir kaya kütlesinin içine nasýl girdiði bir yana, çekiçte kullanýlan demirin günümüz demirlerinden bile saf olmasý bilim adamlarýný hayrete düþürdü.


Harçsýz Taþ Set
Peru'nun Cusco bölgesindeki bir Inka kalesinin etrafýný 360 metre boyunca zikzak yaparak saran 9 metrelik setlerin yapýmýnda, tanesi 300 tona varan kireçtaþý bloklarý kullanýlmýþ. Ancak hiç harç kullanýlmamasýna raðmen bu kayalar, arasýna býçak bile sokulamayacak kadar mükemmel yerleþtirilmiþ

samimi

darvinciler ne der simdi?? eski insanlar ha yontma tas devri haa hey gidi hey...
teknoloji eskiden de kullaniliyordu...

umitergunUzaylýlara Ýniþ Pisti ile ilgili konun resimleri


Bu da þekillerin nerde bulunduðu


1. Katil balina
2. Kanat
3. Yavru akbaba
4. Kuþ
5. Bir hayvan
6. Spiral
7. Kertenkele
8. Aðaç
9. Eller
10. Spiral
11. Örümcek
12. Çiçek
13. Köpek
14. Astronot (!)
15. Üçgen
16. Balina
17. Ýkizkenar üçgenler
18. Yýldýz
19. Pelikan
20. Kuþ
21. Ýkizkenar üçgenler
22. Sinekkuþu
23. Ýkizkenar üçgen
24. Maymun
25. Lama
26. Ýkizkenar üçgenler

Bevadih

Arkeoloji...Müthiþ bir alan...

Çok ilgniç paylaþýnlanlar...

CandanSoft INC

Tarih Öncesi Bizim Þuan Bile Elde Edemediðimiz Teknolojinin Var Olduðu ve Kullanýlmýþ Olduðuna Ýnanmýyor'da Deðilim Hani :)

Bevadih

Himm...Teknoloji deðil belki ama acaip teknikler olduðu kesin...

Büyük camileri gezdiðimde "uzaða gitmeye bile gerek yok" o muhteþem sutunlarý nasýl bir araya getirmþler yapmýþlar hayranlýk uyandýrýyor...

Go Up