Temmuz 18, 2019, 03:45:19 ÖS
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

Osmanlý 1299'da Kurulmamýþ...

Baţlatan liprade, Mayýs 24, 2009, 05:46:20 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Osmanlý 1299'da Kurulmamýþ

Osmanlý ne 1299'da kurulmuþ, ne de kuruluþ yeri Söðüt'müþ. Tarihçi Ýnalcýk Osmanlý'nýn kurulduðu yeri ve tarihi açýkladý.

Türkiye'nin yaþayan en büyük tarihçisi Prof. Dr. Halil Ýnalcýk'ýn, Osmanlý Devleti'nin 1299'da Söðüt'te deðil 1302'de Yalova'da kurulduðunu söylemesi gündem oluþturdu. Türk tarihçileri harekete geçti..


1302 TARĂťHĂť NETLĂťK KAZANIYOR

Bizans sýnýrýnda küçük bir beylik olarak ortaya çýkan ve kýsa zamanda bölgenin en büyük gücü haline gelen Osmanlý Devleti'nin kuruluþu hala tam olarak aydýnlatýlamadý. Ýnalcýk'ýn Osmanlý'nýn Yalova'da kurulduðu iddiasýna Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu da destek verdi. Eruslu Osmanlý'nýn kuruluþ tarihinin kayýtlara 1299 olarak geçtiðini, ancak yapýlan bilimsel çalýþmalarýn 1302 yýlýný ve Yalova'yý gösterdiðini söyledi.


TARĂťHCĂťLER MASAYA YATIRACAK

Tarih alanýnda Türkiye'nin en önemli isimleri olan kiþilerin de bu savý desteklediklerini ifade eden Prof. Dr. Eruslu, Bilkent Üniversitesi Osmanlý Tarihi Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Halil Ýnalcýk, Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ýpþirli ve Yalova Üniversitesi'nden bir öðretim üyesinin bu sempozyuma konuþmacý olarak katýlarak, yapýlan bilimsel çalýþmalarý ortaya koyacaklarýný dile getirdi.


"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"

MiM

evet, halil inalcýk hoca türkiye'nin yetiþtirdiði en güvenilir tarihçilerinin baþýnda gelir...
iddiasýna inanýrým!

liprade

Madem ortaya bir iddia atýlmýþ, konunun masadan kalkýþýný merak ediyorum...
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"

liprade

OsmanlĂ˝ Devleti 1302'de kuruldu
   

Osmanlý Devleti'nin ilk yýllarýnda Osman Gazi'yi ön plana çýkaran en önemli olay, 27 Temmuz 1302'deki Koyunhisar Savaþý'dýr. Bu yüzden bu savaþ Osmanlý Devleti'nin kuruluþ tarihidir.

Son günlerde Osmanlý Devleti'nin 1299'da mý yoksa 1302'de mi kurulduðu; Söðüt'te mi yoksa Yalova'da mý kurulduðu tartýþýlýp, duruyor. Bunun en önemli sebebi de okumayýþýmýzdýr. Halil Ýnalcýk Hocamýz son 20 yýldýr Osmanlý'nýn nasýl kurulduðunu yazýp duruyor. Osman Gazi ve dönemi yakýn zamana kadar sisler içerisindeydi. Halil Ýnalcýk Hocamýz'ýn çalýþmalarýyla yepyeni bir Osman Gazi portresi ortaya çýktý. Ancak birkaç kiþi haricinde bu konularý layýkýyla anlayan yok. Bu yüzden geçtiðimiz günlerde Yalova'da yapýlan toplantýyý medya tartýþmalý bir þekilde ön plana çýkarýnca ortalýk karýþtý.

Osmanlý'nýn kurulduðu coðrafya Söðüt ve çevresidir ancak Osmanlý Devleti'ni tarih sahnesine çýkaran olay 1302'de Yalova'da cereyan eden savaþtýr.

1299 nereden çýktý?

Geleneksel Osmanlý tarih yazýcýlýðý, 1299 yýlýnda Selçuklu hâkimiyetinin sona erdiðini ve Osman Gazi'nin bu tarihte ba­ðýmsýz olduðunu kabul eder. Ýlk büyük Osmanlý tarihini yazan Hammer de Türkiye Selçuklu Devleti'nin yýkýlýþ tarihi ola­rak 1299 yýlýný esas alýr.

Türkiye Selçuklularý'nýn yýkýlmasýyla Osmanlý Beyliði'nin baðýmsýz kaldýðýný ileri sürerek, 1299'u imparatorluðun kuruluþ tarihi olarak belirtir. Ancak Türkiye Selçuklu tarihi üzerine yapýlan araþtýrmalar bu devletin 1318'e kadar de­vam ettiðini ortaya çýkarmýþtýr.
Aþýkpaþazâde Tarihi'ne göre 1299'da Yarhisar, Bilecik, Ýne­göl ve Yeniþehir fethedilmiþti. Rivayete göre o zaman Osman Gazi kendi adýna hutbe okutarak, baðýmsýzlýk iddiasýnda bu­lunmuþtu. Bu þehirlerin fethi Osmanlý tarihi açýsýndan önemli­dir. Ancak fetih tarihleri tam olarak belli deðildir.

Osmanlý ta­rih­leri, bu aþamada Osman Bey'i, Anadolu'daki diðer Türkmen beyleri gibi baðýmsýzlýða hak kazanmýþ, kendi adýna hutbe oku­tabilecek bir Ýslam hükümdarý gibi göstermeye çalýþýrlar. Araþtýrmacýlar da Osmanlý tarih yazýcýlýðýndaki bu geleneði izle­yerek, imparatorluðun kuruluþ tarihi olarak 1299'u kabul etmiþ­lerdir.

Yalova 1302

Hepimizin kuruluþ tarihi olarak ezberlediði 1299'da Osmanlý tarihi için çok önemli bir hadise yoktur. Alternatif olarak Osman Gazi'nin beyliðin baþýna geç­tiði 1281 yýlýnýn veya beyliðin ilk merkezi olan Karacahisar'ýn fethedildiði 1288 yýlýnýn kuruluþ tarihi olarak kabul edilebile­ceði iddia­larý vardýr.

Halil Ýnalcýk Hocamýz, Osmanlý tarihinin ilk devirle­rindeki dönüm noktasýný, 27 Temmuz 1302'de Bizans'la, Osman Gazi komutasýndaki Türkmenler arasýnda meydana gelen Bapheus (Koyunhisar) Savaþý olarak kabul eder. Bu savaþtan önce Os­man Bey, Bursa ve Kocaeli bölgesindeki Türkmen beyleri ara­sýnda primus inter pares (benzerleri arasýnda birinci) konu­mundaydý. Ancak Koyun­hisar Savaþý'nda Bizans kuvvetlerine karþý kazandýðý zafer, Osman Gazi'yi bölgede karizmatik bir bey durumuna getirip, ona hanedan ku­rucusu karizmasý kazandýrdý.

Bu yüzden 27 Temmuz 1302 ta­rihini Osmanlý hanedanýnýn, dolayýsýyla Osmanlý Ýmparatorlu­ðu'nun kesin kuruluþ tarihi olarak kabul etmek, 1299'a göre çok daha doðru olacaktýr.

Ýmparatorluða giden yolda dönüm noktasý

Osman Gazi 1302'de Anadolu'daki Türkler arasýnda çok önem verilen Ýznik üzerine sefere çýktý. Ýznik yakýnlarýna bir havale kulesi yaptýrttý. Ýznik çevresi suyla dolu surlarla korunuyordu. Osman Gazi, bu yüzden uzun süreli bir kuþatma ile þehirdekilerin açlýktan teslim olmalarýný saðlamayý düþünmüþtü. Draz (Uzun) Ali isimli bir komutaný ile bir miktar askeri kuleye býrakarak, Ýznik'e giriþ çýkýþý engelledi. Ýznikliler, bu durum üzerine Ýstanbul'dan yardým istediler.

Bizans kuvvetlerinin harekete geçtiðini haber alan Osman Gazi de çevredeki Türkmenleri toplayarak düþmaný karþýlamak üzere hareket etti. Bizans ordusu, Mouzalon'un komutasýnda Ýstanbul'dan gelen askerler, bölgedeki Bizans tekfurlarýnýn birlikleri ve paralý askerler olan Alanlar'dan meydana geliyordu. Ordunun mevcudu iki bin kiþiydi ve çoðunluðu piyade idi.

Bu muharebenin meydana geldiði yer Halil Ýnalcýk'ýn araþtýrmalarýna kadar karýþtýrýlmýþtýr. Koyunhisar, Yalova'ya gelmeden önceki tepede bulunan bir kaledir. Bursa'ya yakýn Dimbos üzerinde bir baþka Koyunhisar daha vardýr ve bu ikisi karýþtýrýlmaktadýr. Osman Gazi'nin öncü kuvvetleriyle Bizans ordusu önce Koyunhisar'da çatýþmýþlar ardýndan asýl muharebe Yalova'da meydana gelmiþtir.

Osman Gazi, Yalova'da karaya çýkan düþmaný önce bir gece baskýnýyla yýprattý. Ertesi gün ovada meydana gelen muharebede Bizans ordusunda bulunan Rum ve Alanlar arasýndaki çekiþme ve kýskançlýk Osmanlýlar'ýn zaferinde önemli rol oynadý. Muharebede ilk olarak Rumlar aceleyle saldýrýya geçmiþ fakat Alanlar'a verilen ayrýcalýklardan dolayý gevþek davranýnca Osman Gazi'nin kuvvetleri karþý saldýrýya geçerek Bizans kuvvetlerini maðlup etmiþti.


Erhan AFYONCU / BugĂĽn
eafyoncu@bugun.com.tr
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"