Temmuz 18, 2019, 02:55:23 S
Haberler:

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azaptan kurtaracak kimdir? (Mulk -27)

Hüdayi yolu

Balatan senarist081, Haziran 09, 2009, 05:36:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081

“1860’tan beri hayal edilen tünelin son tüpleri de birleþti. Baþbakan 60 metre derinde Boðaz altýndan yürüdü.” Bunlarý okurken gazetelerde dedik ki; “Hüdayi yolundan tekrar bahsetmenin zamanýdýr!”
“Okuyacaðýnýz yazýdaki konu, acaba Hüdâyî hazretlerinin bir kerametinin günümüzde ortaya çýkmasý mý?” Sorusuyla baþlayan ilk yazýmýzý 27.07.2006 günü yayýnlamýþtýk.

“Hüdayi yolu” ve ismimizi yazarsanýz, destek verenlerle birlikte o yazýlarý internetten okuyabilirsiniz... Ki özeti þudur:

.........

Ahmed Han, yaptýrmak istediði büyük caminin temel atýlmasýna hocasýný da davet etti. Böylece temele ilk kazmayý Aziz Mahmud Hüdâyî hazretleri vurdu ve padiþahýn kendisi de yoruluncaya kadar temel kazdý...
Sultanahmet Camiinin açýlýþý ve ilk cuma hutbesini okumak için de yine büyük veli davet edildi. Fakat o sabah bastýran saðanaðýn ardýndan öyle bir fýrtýna patladý ki; Üsküdar’dan Sarayburnu’na geçmek imkânsýz oldu... Hüdayi hazretleri ise söz vermiþti; kimsenin denize açýlamadýðý o havada kiraladýðý kayýða besmeleyle bindi. Yanýna atlayan sadýk talebeleriyle birlikte Sarayburnu’na doðru açýldýlar...
Ýþte o zaman beklenmedik bir þey daha oldu: Allahü tealanýn izniyle Hüdâyî hazretlerinin kerameti zuhur etti: Azgýn deniz her yönden kayýða bir boy mesafe kala duruluyor, fýrtýnanýn korkunç dalgalarý kayýða hiç tesir etmiyordu!.. Böylece o gün Aziz Mahmud hazretleri ve yanýndakiler sanki bir tünel içinden geçer gibi karþýya geçip, endiþeyle kendilerini bekleyen Sultan Ahmed Han ile buluþtular.
Üsküdar ile Sarayburnu arasýndaki bu yola “Hüdayi Yolu” dendi ve bazý kayýkçýlar yýllarca, fýrtýnalý havalarda bu yolu kullandýlar.
*
Bu yol... Yani Aziz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin geçip gittiði o dualý yol; Üsküdar ile Eminönü-Sarayburnu arasýnda; köpürse kudursa bile denizin tesir etmediði bir geçittir... Ýþte bu yüzden, þu anda, tam da ayný çizgiye... Yani Üsküdar ile Eminönü-Sarayburnu arasýna, suyun altýna döþenecek tüplerle yapýlmakta olan geçidin ismine de; “HÜDÂYÎ YOLU” denmesi, en münasiptir!..
“Tüp geçitten geçtim” demek yerine; Aziz Mahmud hazretlerinin sandalýyla çizerek, bugünler için iþaret ettiði “HÜDAYÝ YOLU”ndan geçmek isteyenler; bu ismin yayýlmasýna çaba göstermelidirler...Muammer Erkul


Yukar git