Haziran 27, 2019, 04:35:40
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Aman Ýmsakiyelere dikkat

Balatan Resulehasret, Eyll 02, 2008, 11:50:01 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Resulehasret

Bugün ülkemizde, iki çeþit imsakiye daðýtýlmaktadýr. Bir kýsmý, yüz senedir kullanýlmakta olup, doðruluðunda en ufak bir þüphe, tereddüt hasýl olmamýþ namaz vakitleri cetvelini aynen muhafaza eden takvimler; bir kýsmý da, 1983’ten sonra, çok oruç tutuyoruz diyenleri susturmak gayesiyle, imsak vaktini uzatan takvimlerdir.

1983 yýlýndan önce bütün takvimler ayný idi. Fakat 1983’ten itibaren Diyanet Ýþleri temkin vakitlerini kaldýrdýðýndan, böyle farklý iki durum ortaya çýkmýþtýr. 1983 tarihinden önceki takvimlerin yanlýþ olmadýðýný herkes kabul etmektedir. Bu hususta bir ihtilaf yoktur. Nitekim, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn 30 Mart 1988 tarih ve 234-497 sayýlý müftülüklere gönderdiði tamimde þöyle denilmektedir:

“1983 öncesi takvim ile yeni uygulama arasýnda sadece temkin farký bulunmaktadýr. Buna göre 1983 öncesindeki uygulama yanlýþ deðildir.”

Türkiye Takvimi ve Fazilet takvimi ile diðer bazý takvimler, doðruluðunda ittifak olan 1983 öncesine göre hazýrlanmaktadýr. Diyanetin tamiminde bildirdiði gibi, 1983 yýlýndan önceki uygulamaya göre hazýrlanan takvimler ile bu takvimlere dayanýlarak hazýrlanan “Ramazan imsakiyeleri” yanlýþ deðil, sadece temkinlidir. Temkin nedir, âlimler, bu temkini niçin koymuþtur? Kýsaca bunu da izah edelim:

Bir namaz vakti hesaplanýrken, hesabý yapýlan þehrin arazisinin yükseklik ve alçaklýk, doðu-batý, kuzey-güney, geniþlik gibi durumlarýnýn göz önüne alýnmasý gereklidir.

Ayrýca vakte tesir edecek atmosfer þartlarýnýn da en anormal hali düþünülerek, bütün bu þartlarýn hepsini karþýlayarak, vakti emniyet altýnda tutacak zamana, vaktin temkini denir. Bu vakit, ibadet vaktinin emniyeti bakýmýndan zaruri olarak konulmasý þart olan bir zamandýr. Temkinsiz yapýlan ibadet, vaktin dýþýna taþmýþ olabilir.
Bilindiði gibi, namazlarý vaktinde kýlmak þarttýr. Birkaç dakika önce kýlýnsa namaz sahih olmaz. Oruç da böyledir. Güneþ batmadan önce yiyip içilince, oruç sahih olmaz. Namazlarý vakit girdikten üç-beþ dakika sonra kýlmakta hiç mahzur yoktur. Güneþ battýktan 5-10 dakika sonra orucu açmakta da mahzur yoktur. Hatta yýldýzlar görülünceye kadar geciktirmek caizdir. Nur-ül izâh þerhinde; “Bulutlu gecelerde, orucun bozulmasýndan korunmak için, ihtiyatlý davranarak oruç açmayý biraz geciktirmelidir. Yýldýzlar görülmeden önce iftar eden acele etmiþ olur” buyuruluyor.
Yeni takvimlerde, imsak vakti 10-15 dakika geciktirilmektedir. Böyle olunca, oruç tehlikeye sokulmaktadýr. Ýmsak vaktinde eski cetvelleri esas alýp, yeni takvimlerden 10-15 dakika önce yiyip içmeyi kesmekte hiç mahzur yoktur. Hatta çok iyi olur, tedbirli ve temkinli hareket edilmiþ olur. Tedbirsizlik ve temkinsizlik sebebiyle namaz ve oruçlarý ifsat etmemek gerekir. Ýki takvim arasýnda fark, biri temkinli, öteki temkinsizdir.

Türkiye Takvimi, ehil kimseler tarafýndan, çok hassas bir þekilde hazýrlanmýþtýr. Bu hususta takvimimizde her ay, “Mühim Tenbih” baþlýðý altýnda ikaz yapýlmaktadýr.

Mevcut takvimler içinde, Türkiye Takvimi ve bu takvim esas alýnarak hazýrlanan “Ramazan imsakiyeleri” temkinli olup, en uygun olanýdýr.

Ýl ve ilçlere ait doðru namaz vakitlerine burdan ulaþabilirsiniz:

www.namazvakti.com

www.turktakvim.com

umitergun

Allah razý olsun kardeþim ben yýllardan beri bu yanlýþý biliyor ve temkin vakitleri kaldýrýlmamýþ takvimlerden faydalanýyorum,Ayný sorun Namaz vakitleri içinde geçerli

MiM

türkiye gazetesi ve takvimi...

benim nezih dinimin "ihlas"ýný çamurlara beleyen, ve bu nezih ismi kullanarak bu müslüman milletin milyarlarýný dansöz ve þarapçýlarýn ayaklarýna sererek heder eden... cürm-ü meþhut olunca da bi daha sesi soluðu çýkmayan kiþilerin holding'i.

ve bu ülkenin en üst dini kurumu olan... bütün baský ve zorlamalara raðmen kur'ana ve sünnete mugayir tek bir fetva dahi vermeyen... bu ceberrut rejimin içinde yer almasýna raðmen kelle koltukta bütün zorluklara göðüs germe pahasýna teslim bayraðý çekmeyen... ülkenin akademik kariyer sahibi gerçek ulemasýnýn en üst düzeydeki gözbebeklerinin yer aldýðý saygýn bir kurum. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý...

birincisi dinini kurtaran kahraman... ikincisi ise, fasýklarýn, facirlerin "oruç çok uzun oluyor" diye sýzlanmalarýna dayanamayýp onlarýn arzu ve isteklerine uyup insanlarýn ibadetlerini tehlikeye atan hain bir kurum öyle mi?

üzüldüm sevgili Resulehasret... hem de çok üzüldüm. bu kurum bunu haketmemiþti doðrusu.

bu reklamýný yaptýðýn nifakçýlardan çektiðini, rejimin ceberrut idarecilerinden çekmedi bu kurum.

benim dinimi bu adamlarýn yazdýklarýndan öðretmeyin de bana... nerden öðretirseniz öðretin güzel kardeþim.

yýllardýr ehl-i sünnet maskesi takarak bu ülke müslümanlarýnýn tesanüdünü yerle bir eden bu adamlardýr.

islamýn kutup yýldýzlarý olan, imam-ý Rabbani, Ýmam-ý Gazali vb alimlerin eserlerini kendi görüþlerine uygun kýsýmlarýný týrtýklayarak yapmýþlardýr bu ve benzer ihanetlerini.

yanlýþ anlaþýlmasýn (Süleyman efendi cemaatinden bahsetmiyorum)... bu ihlas'sýz adamlardan ve onlarýn din konusundaki diðer hiçbir cemaat, grup, hizip ve ekol'un paylaþmadýðý görüþlerinden bahsediyorum.

samimi

hocam aynen katýlý yorum
Diyanetten sasmayacaksin...

Resulehasret

Hocam vallahi bu adamlarla benim ilgi alakam hatta bunlar hakkýnda hiçbir bilgim yoktur,Ben bu yazýyý okumadan ekledim hatta:) iþte en büyük yanlýþýda burada yaptým galiba.Neyse Özür dilerim hocam bundan sonra paylaþýmlarýmý süzgeçten geçirip ekleyeceðim.

Resulehasret

Yav aslýnda bir bilgim olmadýgý için bu yazýyý süzgeçtende geçirmiþ olsaydým yine eklerdim , Yani tamamiyle bu konudaki bilgisizliðimden kaynaklanýyor, sizi üzdüðüm için özür diler ellerinizden öperim hocam.

samimi

yillardan beri Avrupada yasayan kardeslerimizin parasini toplayip sonra da onlari
somuren bir zihniyet... niceleri cok zarar etti aile facialari oldu buralarda...

umitergun

Eyll 03, 2008, 02:08:32 #7 Last Edit: Eyll 03, 2008, 02:10:23 by umitergun
Evet Hocalarým ve kardeþlerim doðru söylüyorsunuz düþündüklerineze saygý duyuyor ve katýlýyorum. Fakat Genede Oruç kesme ve açma döneminde biraz ihtiyatlý davranmak,acele etmemek önemli olur.Dakikasý dakikasýnda oruç açýlmazki bunun hesabý var öbür tarafta ne olurki 5 dakika geç açsak Önerilen Takvimlerin içeriði güzel insanlarý sömürüp sömürmediklerini bilmem ama en güzel nokta ise ihtiyatlý davranýlmasý için uyguladýklarý sistem.

Temkin vakitlerine uyarak namazýmýza ve orucumuza bir zarar getirmeyelim diyorum.Yoksa 1-2 dakikanýn hesabý bir güne mal olur veya bir vakit namaza mal olur.Bilmeden yanlýþa düþmüþ oluruz.

samimi

ummetim iftarda acele sahurda gec davrandikca istikamette olur... (hadis)

umitergun

Amma önce vakit te acele etmemek lazým kabul olmama,bilmeden erken açma durumu var.

samimi

peki sence mantikli mi milyonlarca kisi Diyanetin imsakiyesini kullaniyor
birtakim insanlar da farkli imsakiye kullaniyor sence bu bencillik olmaz mi?
Allah muslumanlarin ittifak ettigi bir konuda bazilarinin orucunu kabul edip
bir kac dakika icin milyonlarca muslumanin orucunu kabul etmez mi? ya da sahih olmaz mi?
kaldi ki Diyanet bu isi cok titiz ve ciddiyetle yapiyor diye dusunuyorum
bir kac dakika icin kimse vebal altina girmez... vs vs

umitergun

Alnt yaplan: samimi - Eyll 03, 2008, 06:26:10
peki sence mantikli mi milyonlarca kisi Diyanetin imsakiyesini kullaniyor
birtakim insanlar da farkli imsakiye kullaniyor sence bu bencillik olmaz mi?
Allah muslumanlarin ittifak ettigi bir konuda bazilarinin orucunu kabul edip
bir kac dakika icin milyonlarca muslumanin orucunu kabul etmez mi? ya da sahih olmaz mi?
kaldi ki Diyanet bu isi cok titiz ve ciddiyetle yapiyor diye dusunuyorum
bir kac dakika icin kimse vebal altina girmez... vs vs


Bilmiyorum hocam hüküm verecek kadar bilgili deðilim ama islamiyetin kurallarýda ne kadar katýdýr bilirsiniz.

MiM

Alnt yaplan: samimi - Eyll 03, 2008, 06:26:10
peki sence mantikli mi milyonlarca kisi Diyanetin imsakiyesini kullaniyor
birtakim insanlar da farkli imsakiye kullaniyor sence bu bencillik olmaz mi?
Allah muslumanlarin ittifak ettigi bir konuda bazilarinin orucunu kabul edip
bir kac dakika icin milyonlarca muslumanin orucunu kabul etmez mi? ya da sahih olmaz mi?
kaldi ki Diyanet bu isi cok titiz ve ciddiyetle yapiyor diye dusunuyorum
bir kac dakika icin kimse vebal altina girmez... vs vs


evet samimi hocamýz doðru söylüyor. ne yani.. en az yarým asýrdýr diyanet iþleri baþkanlýðý bu takvimi kullanýyor ve onca alim ulema gelmiþ geçmiþ bu teþkilattan ve bu insanlar milletin orucunu hiç vicdanlarý sýzlamadan tehlikeye atmýþ, milyonlarca insanýn günahýna bile bile girmiþ ama... 'ihlas'(sýz)  holding'in maaþlý elemanlarý kurtarmýþ bunca insanýn orucunu, namazýný ve ibadetini öyle mi ümit ergün?

hele düþün biraz bu iþleri olmaz mý abisi... :)

samimi

kolaylastirin zorlastirmayin... (hadis)
ince eleyip cok zora kosanlar helak oldular...(hadis)
din kolayliktir kendinizi zora kosmayin...(hadis)...
ve daha bir cok hadis , kendimizi yorarak dini zorlastirmazsak daha guzel olur...

umitergun

Alnt yaplan: samimi - Eyll 03, 2008, 06:41:37
kolaylastirin zorlastirmayin... (hadis)
ince eleyip cok zora kosanlar helak oldular...(hadis)
din kolayliktir kendinizi zora kosmayin...(hadis)...
ve daha bir cok hadis , kendimizi yorarak dini zorlastirmazsak daha guzel olur...

Haklýsýnýz hocam ben sadece fikirlerimi beyan ediyorum

Yukar git