Haziran 26, 2019, 09:11:02 S
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

Günün Sözü

Balatan senarist081, Austos 22, 2008, 11:39:52

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Lebbeyk

Sizi diðerlerinden farksýz yapmaya bütün gücüyle çalýþan bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyanýn en büyük savaþýný vermek demektir. Ve bu savaþ baþladý mý bir daha hiç bitmez...
e.e. cummings

gül-i ruhsar

Ayaðýnýn altýndaki atomlarla, bedenindeki hücreler ve gökteki yýldýzlar arasýndaki baðlantýyý gör. Kâinatta (evrende)ki denge, düzen, uyum, disiplin ve birliðe bak. Bir tek zerre, bir tek madde ve bir tek kürre kâinattan kopuk yaþayamaz. Sen de kâinatýn bir parçasýsýn ve sen de kâinattan kopamazsýn. Havasýz, susuz, gýdasýz ve güneþsiz yaþayamazsýn. Bütün âlemlerin Rabbi olan Allah senin de Rabbindir.Ýnansan da, inanmasan da sen O'nun kulusun

denge

Hüzün dalgasý çarptýysa bir insanýn yüreðine ya MEVLA'sýný özlemiþtir ya da MEVLASI onu, MEVLA'yý özleyen gönül ya hüznü bekler ya da hüzündedir.Bela gam ve keder MEVLA'nýn sevdiklerine gösterdiði kamçýdýr vurdukça KENDÝNE çeker...

HAdeKa

Düþün mü, konuþ mu, SUS mu ,unut mu?
Buradan insan mi cikar, TABUT mu?


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

gül-i ruhsar

Güzeller padiþahý için, âþýklara vefa etmek vacip deðil; ey yüzü sapsarý kesilmiþ âþýk, sen sabredegör, sen vefâkar ol.
Bir dert var ki ölümden baþka çaresi yok; artýk ben, nasýl olur da bu derde çare bul diyebilirim?

MEVLANA --- DÝVAN-I KEBÝR[/b]

vuslat_ebedi82

Þu zaman içinde kaybolan BEN                                                                                                                                                                  BEN'den de öte bana hükmeden SEN                                                                                                                                                             Bir savaþ ki; içimde kaybolmuþ ah eden BEN                                                                                                                                                                Kurtar YA RAB þu hiç olaný BEN'den

gül-i ruhsar

Allah rýzasý için söylenmeyen bir sözde hayýr yoktur.Allah yolunda harcanmayan bir malda hayýr yoktur. Hz.Ebubekir

,,,

Derinin rengi insanlarý farklý kýlmaz. Ýyi iyidir, kötü kötüdür. Büyük      yaratýcý hepimizi kardeþ olarak yaratmýþtýr.(Kýzýldereli Sözleri)

gül-i ruhsar

Ey gül sen, gül bahçesinin güzelliðine hayran oldun da, onun için mi gülüyorsun? Veya aþk bülbüllerinin ötüþleri mi seni güldürüyor? Yâhut gizli sevgilimin baðýndaki gül gibi mi açýlýyor ve gülüyorsun? Gâliba, sende ona benzer bir þey var. Bu yüzden neþeleniyor, gülüyorsun…

♥ HZ.MEVLÂNÂ (K.S) ♥ - DÝVAN-I KEBÎR

h@yr@

Þeytanýn dürtülerinden ancak  "aklýmýz midemize,kalbimiz nefsimize ruhumuz cesedimize hakim olursa korunabilir
ve ruh ile beden temiz kaýr

Yara ßenim

Allah(cc) razý olsun
Allah’ým! Her zaman lütfunun aydýnlýðýný bana yol gösterici et!

Ucu Sana ulaþmayan yolu bana gösterme(Amin)

Yukar git