Haziran 26, 2019, 10:50:00 S
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

MOTÝVASYON VE BAÞARI ÝÇÝN ÝÇÝN TAM 50 TAKTÝK!

Balatan MiM, Austos 21, 2008, 06:48:20 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

MOTÝVASYON VE BAÞARI ÝÇÝN ÝÇÝN TAM 50 TAKTÝK!Motivasyon, mutlu ve baþarýlý olmak için hayati önem taþýr. Aþaðýdaki ipuçlarý, kendi kendinizi motive etmenize ve bunu sürdürebilmenize yardýmcý olacaktýr. Bunlar, pratik ve sonuca yönelik tavsiyelerdir. Uygulamadýðýnýz sürece, genel kültürden öteye geçmeyeceklerdir.1. HÝKAYENÝZÝ YAZIN

Temiz bir kaðýda bir iki paragraf olacak þekilde arzu ettiðiniz geleceðin hikayesini yazýn. Gelecekte yapmakta olduðunuz þeyi, yaþadýðýnýz yeri ve sahip olduklarýnýzý yazýn. Bu sizi, hem þimdi hem de gelecekte motive edecektir.2. GELECEÐÝ GÖZÜNÜZDE CANLANDIRIN

Gözlerinizi kapatýn ve kendinizi gelecekte ne yapýyor olarak görmek istiyorsanýz, onu yaparken canlandýrýn. Saðlýklý bir þekilde koþuyorsunuz, bahçenizdeki çiçekler ile ilgileniyorsunuz ya da çalýþýyorsunuz. Örneðin, hayaliniz küçük bir iþyeri açmaksa, kendinizi açýlýþ gününde, müþterileriniz ve çalýþanlarýnýz ile selamlaþýrken hayal edin. Böylece, hayallerinizi somutlaþtýrabilirsiniz.3. GEÇMÝÞÝ GÖZÜNÜZDE CANLANDIRIN

Geçmiþi gözünüzde canlandýrdýðýnýzda, daha önce nerede olduðunuzu ve ne kadar yol kat ettiðinizi görürsünüz. Planlý hedeflerinize ne kadar ulaþtýðýnýzý ve nerelerde hata yaptýðýnýzý anlarsýnýz. Bu sizin doðru yolda ilerlemenizi saðlayacaktýr. Bir þoförü düþünün, yalnýzca önüne baksa ve dikiz aynasýndan yararlanmasa nelere maruz kalabilir. Zaman zaman geçmiþe bakmak, en az þoförün dikiz aynasýna bakmasý kadar yararlýdýr.


4. BÜYÜK DÜÞÜNÜN

Geleceðiniz ile ilgili büyük düþünmekten korkmayýn. Bu, kýsa süreli baþarýsýzlýklarýnýza katlanmanýzý kolaylaþtýracaktýr. Engeller, sizi durduramayacaktýr. Çünkü, sizin gözleriniz büyük hedefe kilitlenmiþ olacaktýr. Uzun bir zamandan sonra sevdiðinize kavuþacaðýnýzý düþünün, onu tren garýndan almaya giderken, bardaktan boþanýrcasýna yaðan, sizi sýrýlsýklam eden yaðmur, rahatsýz eder mi?

5. KENDÝNÝZÝ EÐÝTÝN

Hedef ya da hayaliniz ile ilgili her þeyi öðrenin, okuyun, konuþun, dinleyin ve deneyin. Eðer bir yazar olmak istiyorsanýz, ders alýn, kitaplar okuyun, yazýn, diðer yazarlar ile konuþun, atölye çalýþmalarýna katýlýn.

MiM

6. DÜZENLÝ OLUN

Temiz, düzenli ve iyi organize edilmiþ bir ev, ofis ve hayat, motive edilmiþ akýl için olmazsa olmaz niteliði taþýmaktadýr. Fiziksel daðýnýklýk, zihinsel daðýnýklýða neden olur. Düzenli bir hayatýnýz olsun, böylece kendinizi her gün daha da zinde hissedeceksiniz. Örneðin, gece yatma, sabah kalkma saatiniz düzenli olsun. Mutlaka kahvaltý edin ve sabah en az yarým saat yürüyüþ yapýn.7. EVÝNÝZDE VE OFÝSÝNÝZDE MOTÝVATÖRLERE YER VERÝN

Evinizde, ofisinizde, arabanýzda, cüzdanýnýzda size hedef ve hayallerinizi hatýrlatacak sembollere, iþaretlere, notlara ya da objelere yer verin. Bu hatýrlatýcýlar, sizin motivasyonunuzun devamýnýn garantisi olacaklar. Son model bir araba sahibi olmayý mý istiyorsunuz? O halde hayalinizdeki arabanýn resimlerini odanýzýn duvarýna asýn, cüzdanýnýzda saklayýn ve ihtiyaç duyduðunuz an bakýp, hedefinizi hatýrlayýn.


8. GÖNÜLLÜ ÇALIÞMALARA KATILIN

Gönüllü olarak baþka insanlara yardým edin. Bunu yaptýðýnýzda, diðer insanlarý mutlu etmenin ne kadar tatmin edici bir þey olduðunu fark edeceksiniz. Haftasonlarý, eþinizle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu’na gitmek iyi bir fikir olabilir.

9. KENDÝ MOTÝVASYONUNUZ ÝLE BAÞKALARINI MOTÝVE EDÝN

En iyi öðrenme yöntemi, öðretmektir. Çocuklarýnýzýn motive olmalarýna, arkadaþlarýnýzýn daha etkili hedefler belirlemelerine, eþinizin kiþisel hayallerine ulaþmasýna yardýmcý olun. Onlara yardýmcý olduðunuz zamanlarda, aslýnda kendinize de yardým ediyor olacaksýnýz.

10. ÇOCUKLAR ÝLE ZAMAN GEÇÝRÝN
Çocuklar ile zaman geçirmek size perspektif kazandýracaktýr. Ýþteki yada özel hayatýnýzdaki sýkýntý yada endiþeler, çocuklarýnýz ile oynadýðýnýzda eriyip gider. Çocuklar her þeye basit yollu bakarlar ve bunu öðrenmek bile bizim için kar sayýlýr.


MiM

11. BADÝLÝK SÝSTEMÝ KURUN

Eþinizin kendi geliþimine yönelik hedefleri yada bir þeyleri baþarmak isteyen yakýn bir arkadaþýnýz var mý? Eðer varsa, onlar ile ‘badilik sistemi’ kurun. Birbirinizi motive edin, uyarýn, cesaretlendirin ve hedeflerinizde yardýmcý olun.

12. KENDÝNÝZE BÝR MODEL BULUN

Kendisinden bir þeyler öðrenebileceðiniz rol model seçin. Bu kiþi, sizin saygý duyduðunuz ve kendisi gibi olmak istediðiniz birisi olmalýdýr. Saygý duyduðunuz bir insaný örnek aldýðýnýzsa, tekerleði yeniden icat etmeniz gerekmeyecektir.

Eðer çevrenizde böyle bir kiþi yoksa, ünlü bir lideri, sanatçýyý yada bilim adamýný da rol model olarak alabilirsiniz. Kendisi ve yaptýklarý hakkýnda tüm bilgileri edinerek, hedeflerinize ulaþmak için kullanabilirsiniz.

13. YÜRÜYÜÞ YAPIN VE ARABA KULLANIN

Þöyle bir etrafý gezin yada bulunduðunuz semtte arabanýzla dolaþarak, rahatlayýn, serbest zaman geçirin. Hepimizin rahatlamaya ihtiyacý var ve aslýnda hýzlý yürüyüþler yapmak, araba kullanmak, gerçekten iyi birer çözüm. Bu þekilde yaptýðýnýz mekan deðiþikliði, üzerinizdeki olumsuz havayý daðýtacaktýr.


14. BAÞARI HÝKAYELERÝNÝ OKUYUN
Etrafýnýzdaki insanlarýn baþarý hikayelerini okuyun. Günlük gazetelerde bile size ilham verebilecek, motive edecek ve harekete geçirecek düzinelerce küçük baþarý hikayeleri var. Kütüphaneler, sýradan insanlarýn sýra dýþý hikayelerini anlatan biyografi ve otobiyografileri ile dolu. Hepsi, sizi baþarýya ulaþtýrmak için raflarda heyecanla bekliyorlar.


15. MÜZÝK DÝNLEYÝN

Müzik sakinleþtirir, heyecanlandýrýr, hüzünlendirir ve hatta motive edebilir. Koþu yaparken Rocky’nin film müziðini dinlemek, müziði motivatör olarak kullanmaya en güzel örnektir. Sizi motive edecek þarkýlarý belirleyin ve ihtiyacýnýz olduðu durumlarda onlardan yararlanýn.

Mesela, sabahlarý ofisime yada eðitim vereceðim þirkete giderken, ‘türkü’ dinlemekten çok zevk alýyorum ve bu beni motive ediyor.


MiM

16. MOTÝVE EDÝCÝ FÝLMLER ÝZLEYÝN

Sizi motive eden filmlerin listesini yapýn ve küçük bir arþiv oluþturun. Örneðin; Forrest Gump filmini izlemek pek çok kiþiyi motive edebilir. Biliyorsunuz bu filmde, IQ’su normal insanlardan çok daha düþük bir kiþi, büyük baþarýlara imza atýyordu.

17. MOTÝVE EDÝCÝ ALINTILARI OKUYUN

Gerek internette, gerekse kitaplarda size ilham verecek ve motive edecek binlerce alýntý bulunuyor. Ýnternette dolaþýn ve aranýn çiçeklerden bal topladýðý gibi bilgileri toplayýn.

Bunlar iþinize çok yaracaktýr, çünkü hepimizin hayatý yorumlama þeklimiz farklýdýr. Hayata farklý açýlardan bakmanýzý saðlayacak hikayeler bile çok iþinizi görecektir.

Bu konuda http://www.motivasyoncu.com adresinden de yararlanabilirsiniz.

18. SAÐLIKLI BESLENÝN
Mutlu bir yaþam için, saðlýklý beslenme çok önemlidir. Ýyi bir diyet, sizin vücut sisteminiz için gerekli olacak tüm besin, vitamin ve mineralleri içerir. Fazlasý zaten zararlý olacaktýr. Ne demiþler, "saðlam kafa, saðlam vücutta bulunur". Vücudunuz ve motivasyonunuz için saðlýklý beslenin. Sigara ve alkolden uzak durun.

19. YETERÝNCE UYUYUN

Bazý insanlara 6 saat uyku yeterken, bazýlarý için 8 saat gerekli olabilir. Yeterince uyuduðunuza emin oluncaya kadar uyuyun. Ancak, 8 saatten fazla olmamasýna da dikkat edin. Düzenli ve yeterli bir uykuya sahip olmanýn, hem vücudunuz hem de zihniniz açýsýndan ne kadar yararlý olduðunuz göreceksiniz.

20. SÜREKLÝ ÖÐRENÝN

En önemli ders bu. Etrafýnýzdaki dünya hakkýnda sürekli öðrenmeye devam edin ve asla durmayýn. Sizi ilgilendiren þeyler hakkýnda okuyun, dinleyin ve öðrenin. Mesela, sorulan bir soruya "bilmiyorum" demenin tadýný çýkarýn, sonra hemen öðrenin. Meraklý olun. Biliyorsunuz, merak ilmin hocasýdýr.

- - -

Hedefler olmadan, hayatýnýzda kalýcý deðiþiklikler yapmanýz oldukça zordur. Aþaðýdaki ipuçlarýný kullanarak etkili ve verimli hedefler belirleyebilirsiniz.

MiM

21. HEDEFLERLE ÇALIÞIN

Hedefler ile ilgili en önemli ipucu bu. Hedeflerle çalýþ..!

Hedefler, hayatýnýzýn tüm alanlarýndaki geliþiminiz için önemlidir, eðer hedefsiz çalýþýrsanýz, geliþiminizde güçlükler ile karþýlaþýrsýnýz.

Ýstediðinizi elde etmek için, iþinizi þansa býrakmanýz hiç de iyi bir yol deðildir.

Earl Wilson’un güzel bir sözü var. Diyor ki : “Baþarý mý? Baþarý tamamen þansa baðlýdýr. Ýnanmazsanýz baþarýsýz insanlara sorun..!”

Hedeflerle çalýþýn, onlar size baþarýyý ve yanýnda meyvesi olan mutluluðu getireceklerdir.22. BEYÝN FIRTINASI YAPIN

Temiz bir kaðýt ve kalem alýn. Uygun bir ortama geçin. Kimsenin sizi rahatsýz etmeyeceði, telefondan uzak.

Sonra, düþünün, düþünün ve tekrar düþünün. Aklýnýza gelen her düþünceyi yazýn. Parasal hedefler, kiþisel hedefler, Ýliþkisel hedefler, saðlýðýnýz ile ilgili olanlar vs. Tüm fikirleri yazýn.

Bitirdiðinizde, üzerinde çalýþmak için gereðin fazla hedefiniz olacak. Bunlar arasýndan sizin için önemli olanlarý seçin.


23. HEDEFÝNÝZÝ KAÐIDA YAZIN

Üzerinde çalýþacaðýnýz hedefi seçmeden önce, onu bir kaðýda yazýn, hedefinizin somutlaþmasýný saðlayýn. Böylece, sizin için gerekli olup olmadýðýna daha kolay karar verebilirsiniz.24. HEDEFÝ SEÇME NEDENLERÝNÝZÝ YAZIN

Neden bu hedefi seçtiniz? Hedeflerinizin her biri için, ”Bunun bana ne yararý var” sorusunu sorun. Hedefi seçme nedenlerinizi kolaylýkla açýklayabiliyor olmalýsýnýz. Eðer açýklayamýyorsanýz, bu hedefi listeden silin ve diðerine geçin.

25. HEDEFÝNÝZÝN SPESÝFÝK OLMASINI SAÐLAYIN

Hedefinizin etkili olabilmesi için, onu spesifik olarak ele alýn.

“Çocuklarýnýz ile iliþkilerinizi geliþtirmek” çok önemli ve yapmaya deðer olabilir, ancak hedefiniz adýna çok geniþ bir tanýmlama olacaktýr. Bunun yerine, daha spesifik bir hedef belirleyin. Mesela, Pazar günleri beraber pikniðe çýkmak, akþam yemeklerinizi saat 19:00-20:00 arasýnda birlikte yemek, yada gece yatmadan önce onlarla 1 saat sohbet ederek bilgi ve deneyimlerinizi aktarmak gibi.

Bu sizi hedefinize daha kolay ulaþtýrabilir.

MiM

26. TERMÝNLER KULLANIN

Hedeflerinizin gerçekleþmesini engelleyecek en ölümcül þey, ertelemektir. Bu problemin üstesinden gelmenin en iyi yolu termin kullanmaktýr.

Hedeflerinizde yaptýðýnýz gibi, terminlerinizi de spesifikleþtirin. Elimdeki projeyi 5 Ocak 2004’e kadar bitireceðim gibi...27. BAÞLAMA TARÝHÝ KULLANIN

Termin önemli, ancak onun kadar önemli olan baþka bir konu daha var ki, bu da baþlama zamanýnýn net olmasýdýr. Hedefiniz için yola çýkarken, baþlama tarihini ertelemeye yönelik pek çok nedeniniz olacaktýr.

Bunun üstesinden gelmek için, baþlama tarihi belirleyin ve o tarihe sadýk kalýn.28. BÜYÜK HEDEFLER SEÇÝN

Hedeflerinizin etkili olabilmesi için, ulaþýlabilir-zor olmalýdýr. Eðer hedefiniz baþarýlmasý kolay ise, motivasyonunuz düþer.

Hedefleriniz ulaþýlabilir olmalý, ancak ayný zamanda sizin mevcut yetenek ve becerilerinizi geliþtirmenizi gerektirecek kadar da zor olmalýdýr.


29. ULAÞILABÝLÝR HEDEFLER BELÝRLEYÝN

Ulaþamayacaðýnýz hedefler belirlemek, sununda, sizde hayal kýrýklýðý, kýzgýnlýk ve özgüven sarsýlmasý yaratýr. Hedefleriniz ulaþýlabilir-zor ve mantýklý olmalýdýr.

30. DETAYLI AKSÝYON PLANI HAZIRLAYIN

Hedeflerinizin her bölümü için, adým adým detaylý aksiyon planý hazýrlayýn. Pek çok hedef, ne zaman ne yapýlacaðý planlanmadýðý için baþarýsýzlýða uðrar. Yapacaðýnýzý planlayýn ve planladýðýnýzý yapýn.


MiM

31. ABARTMAYIN ( GEREÐÝNDEN FAZLA HEDEF ÝLE ÇALIÞMAYIN)

Ayný anda çok fazla hedef üzerinde çalýþmayýn. Baþlamak için bir ila üç arasý hedef uygun olacaktýr.

32. ÝLERLEMENÝZÝ ÖLÇÜN

Çalýþmalarýnýzdaki ilerlemenizi ölçün. 300 sayfalýk bir roman yazmak istiyor olabilirsiniz. 300 sayfayý birden hedeflemeyin. 25 ila 50 sayfalýk artýþlar þeklinde düþünün ve tamamladýðýnýz sayfalarýn günlük çetelesini tutun. Ýlerlemenizi ölçmek, hedefiniz gerçekleþinceye kadar motivasyonunuz en üst seviyede tutacaktýr.


33. ÝSTEK LÝSTESÝ HAZIRLAYIN

Kendinizi yapmak zorunda hissettiðiniz yada yapmayý gönülden istediðiniz 10 þeyin listesini yapýn. Bir iþ kurmak, maratonda koþmak, Avrupa’yý ziyaret etmek, Japonca öðrenmek vs.

Bu listeyi ofisinizde ve/veya evinizdeki panoya yapýþtýn.34. HATIRLATICILAR KULLANIN

Post-it’ler günlük görevlerinizi ve hedeflerini hatýrlamanýz için mükemmel araçlardýr. Tabii, abartmamak kaydýyla.

Birbiri üstüne geçmiþ, ne olduðu okunmayan onlarca not, size hiçbir yarar saðlamayacaktýr.

35. KENDÝNÝZÝ ÖDÜLLENDÝRÝN

Kendiniz için ödüller belirleyin. Hedefinize ulaþtýðýnýzda yada küçük de olsa bir adým attýðýnýzda kendinizi ödüllendirin ve bunu kutlayýn. Çok çalýþtýnýz ve bunu hak ettiniz. Ailenizle dýþarýda yemek yiyin, kýsa bir seyahate çýkýn yada sizi mutlu edecek baþka þeyler yapýn.
- - -

Davranýþ her þeydir. Aþaðýdaki ipuçlarý, kazanan davranýþlara sahip olmanýza yardýmcý olacaktýr.


MiM

36. DOÐRU KELÝMELERÝ KULLANIN

Günlük konuþmalarýnýzda, ‘Bunu baþarabilirim’ yada ‘Bir çözüm buluruz’ gibi olumlu cümleler kullanmaya dikkat edin.

Kurduðunuz, cümlelerin sizin psikolojiniz ve davranýþlarýnýz üzerinde son derece önemli etkileri olduðunu unutmayýn.


37. ÝYÝMSER OLMAK ÝÇÝN ÇABA HARCAYIN

Ýnsanlarýn ne kadar baþarýlý olduklarý, iyimser yada kötümser olmalarýna göre deðiþir. Pozitif davranýþlara sahip olmak, üzerinde uðraþmanýz gereken bir þeydir. Önemli olan, ne olduðunuz yada olmadýðýnýz deðil, ne olabileceðinizdir.


38. ARKADAÞLARINIZI SEÇÝN

Arkadaþlarýnýzýn negatif davranýþlarý mý var? Bu sizi etkiliyor mu?

Birlikte zaman geçirdiðimiz insanlar, çoðu zaman bizim tutumumuzu etkileyebilir. Eðer ofisinizdeki yada evinizdeki bireyler sizi negatif yönde etkiliyorsa, bu durumu deðiþtirecek gerekli adýmlarý atýn.39. DEÐÝÞÝME ÝHTÝYACINIZ OLDUÐUNU NASIL ANLAYACAKSINIZ?

Mutsuz olduðunuzu anladýðýnýzda, bunu kendinize itiraf edin ve kendinizi korumaya alýn. Bu yapýlmasý çok zor olan bir þey, özellikle bir þeyleri kendinize itiraf edecek durumda deðilseniz. Yapýlmasý zor, ancak deðerli. Karamsarlýða düþmeye baþladýðýnýzda, farkýna varýn ve bu durumu deðiþtirin.


40. DÝÐERLERÝNÝN NE DEDÝÐÝNÝ DÝNLEYÝN

Kendimize pozitif bir insan olduðumuzu söylemekten hoþlanýyor olabiliriz, fakat bu her zaman doðru deðildir. Arkadaþlarýnýzýn ve ailenizin sizin davranýþlarýnýz ile ilgili söylediklerine kulak verin, duymak istemeyeceðiniz þeyler söyleyebilirler. Fakat, unutmamak gerekir ki; hayattaki en iyi deðiþimler, yapýcý eleþtirilerden gelir.

MiM

41. SÝZÝ NELERÝN HUZURSUZ ETTÝÐÝNÝ ÖÐRENÝN

Sizi nelerin huzursuz ettiðini bildiðinizde, içinde bulunduðunuz olumsuz durumdan uzaklaþabilir ve bunun sonucu ortaya çýkan gerilim ve hayal kýrýklýklarýndan korunabilirsiniz.

Eðer kaçamayacaðýnýz bir durum söz konusu ise, onu daha iyi bir hale getirmek için neler yapabileceðinizi düþünün.

42. SÝZÝ NELER MUTLU EDER?
Bu sizin psikolojiniz ve tutumunuz için hayati önem taþýr. Sizin ‘mutluluk’ tuþunuz tutum ve davranýþlarýnýzý tekrar ve tekrar geliþtirmek için gereklidir. Mesela ben, kötü bir ruh hali içerisindeysem, sabah kahvaltý yapýp yapmadýðýmý kontrol ederim. Eðer yemediysem, sistemime besin aldýktan sonra 180 derecelik bir dönüþ yaþarým. Ruh halim düzeliverir.


43. ARA VERMESÝNÝ BÝLÝN

Þimdi dýþarýya çýkýn ve açýk havada kýsa bir yürüyüþ yapýn.

Sýkýntý duyduðunuz durumlarda, ara vermesini bilin. Bu sizin olaylara farklý bir perspektiften bakmanýzý saðlayacaktýr. Mesela, eþinizle problem mi yaþadýnýz yada amiriniz sizi demoralize edecek þeyler mi söyledi, ani tepkilerden kaçýnýn, bir ara verin, etraflýca düþünün ve öyle harekete geçin.

Bununla birlikte, sürekli çalýþmayýn, ara vermesini bilin. Baltanýzý bilemeden yeni odunlar kesmeye kalkmayýn. Aþaðýdaki *hikaye size yardýmcý olacaktýr.*BALTAYI BÝLEMEK

"Çalýþacaðým ve kendimi hazýrlayacaðým. Ve bir gün þans kapýmý çalacak."

                                                                                         Abraham LINCOLN


Bir ormanda iki kiþi aðaç kesiyormuþ. Birinci adam sabahlarý erkenden kalkýyor, aðaç kesmeye baþlýyormuþ, bir aðaç devrilirken hemen diðerine geçiyormuþ. Gün boyu ne dinleniyor ne öðle yemeði için kendine vakit ayýrýyormuþ. Akþamlarý da arkadaþýndan bir kaç saat sonra aðaç kesmeyi býrakýyormuþ. Ýkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya baþladýðýnda eve dönüyormuþ. Bir hafta boyunca bu tempoda çalýþtýktan sonra ne kadar aðaç kestiklerini saymaya baþlamýþlar. Sonuç: Ýkinci adam çok daha fazla aðaç kesmiþ. Birinci adam öfkelenmiþ :· "Bu nasýl olabilir? Ben daha çok çalýþtým. Senden daha erken iþe baþladým, senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla aðaç kestin. Bu iþin sýrrý ne?" Ýkinci adam yüzünde tebessümle yanýt vermiþ :

· "Ortada bir sýr yok. Sen durmaksýzýn çalýþýrken ben arada bir dinlenip baltamý biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok aðaç kesilir."


Kendimizi geliþtirmek, baltamýzý bilemektir. Kendimize zaman ayýrýp,yaþamýmýzý objektif bir bakýþla gözden geçirmektir. Zayýf bulduðumuz alanlarýmýzý geliþtirmek için çaba göstermektir. Bu zihnimizin, ruhumuzun karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir koþuldur.

Delfi’deki ünlü tapýnakta Sokrates’in þu sözü yer alýr: "Ýnsan Kendini Taný" Kendini tanýmak, þu anda olduðumuz noktayla olmak istediðimiz nokta arasýndaki yoldur. Kendini tanýmak, kendimizi nasýl gördüðümüz ile baþkalarýnýn bizi nasýl gördüðü arasýnda açý olmamasý anlamýna gelir. Bireysel ve iþ yaþamýmýzda baþarýlý, mutlu ve doyumlu olmak istiyorsak, baltamýzý bilemek için kendimize zaman ayýrmalýyýz...


44. HAREKETE GEÇMEDEN ÖNCE ÝKÝ KERE DÜÞÜNÜN

Harekete geçmeden önce, nedeniyle birlikte hareketiniz hakkýnda düþünün. Eðer bir çalýþanýnýz, sizi de etkileyebilecek bir yanlýþ yaptýysa, hemen baðýrýp çaðýrmayýn. En iyi karþýlýk (yanýt) üzerinde düþünün. Bunu iki kere yaptýktan sonra harekete geçin.

Ýki kez dinleyip, bir kez konuþmamýz için, iki kulaðýmýz ve bir aðzýmýz olduðunu unutmayýn.


45. TEPKÝ&YANIT (REACT VS. RESPOND)

Bu iki kelime, mutlu, istekli, pozitif insan ile üzgün, bitkin ve negatif insan arasýndaki farktýr.

Hayatýnýzda sizi direk yada dolaylý olarak etkileyecek þeyler olduðunda, buna yanýt verin. Yani, üzerinde düþünün, çözüme odaklanýn.

Eðer tepki verirseniz, nedenleri atlamýþ ve o andaki duruma odaklanmýþ olursunuz. Sonuçta, daha fazla sýkýntý ve hayal kýrýklýðý dýþýnda elinize bir þey geçmez.

Tepki deðil, yanýt verin.

MiM

46. SAHÝP OLDUÐUNUZ ÞEYLERÝN DEÐERÝNÝ BÝLÝN

Etrafýnýza bakýn ve sahip olduðunuz þeylerin deðerlerinin farkýna varýn. Arkadaþlarýnýz, aileniz, kariyeriniz, eviniz yada baþka herhangi bir þey. Bu bile baþlý baþýna bir mutluluk kaynaðýdýr. Kötü þeylerin hayatýmýza nasýl girdiðinin önemi yok, biz sahip þeyler için þükretmeliyiz.

Farklý bir bakýþ açýsýyla bakýn ve hayatýnýzdaki güzel þeylerin tadýný çýkarýn.47. HER ZAMAN MUTLU OLMAK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ

Bazen, kendinizi kötü hissetmenizin hiçbir kötü yaný yok. Her zaman, dýþadönük, heyecanlý, enerji dolu olmak zorunda deðilsiniz.

Bir þeylerin yolunda gitmediði, kendinizi iyi hissetmediðiniz günler olacaktýr. Dert etmeyin, problemler geçer.

48. MANTIÐINIZLA HAREKET EDÝN

Sorunlara mantýðýnýzla yaklaþýn. Duygularýnýzla hareket ederseniz, sonuçlarýna katlanmak zorunda kalýrsýnýz.

49. DEDÝKODUCULARDAN UZAK DURUN

Etrafýnýzdaki negatif konuþmalara katýlmayýn. Eðer, konuþmanýn bu yönde ilerlediðini görürseniz, özür dileyerek kibarca oradan uzaklaþýn.50. GÜNE ÝYÝ BAÞLAYIN

Güne gülümseyerek baþlayýn. Bugün, baþarýlacak ve hoþlanýlacak pek çok þeye sahip olacaksýnýz. Hayat kýsa..! Ancak, bugün geriye kalan hayatýnýzýn ilk günü. Bunu asla unutmayýn.


MiM

MOTÝVASYON MASALLARI

Pekçok insanýn kafasýnda bir hedef vardýr, fakat ona ulaþmak için adým bile atmazlar. Neden? Zihinlerindeki yanlýþ inançlar, masallar yüzünden. Aþaðýdaki bölümde, baþlýca yanlýþ inançlar ve neden onlardan sakýnmanýz gerektiðini bulacaksýnýz.


Beceremem, onu yapamam
Evet, yapabilirsin! Diðerleri ne yapabiliyorsa, sen de yapabilirsin. Ayný büyüklükte beyin, ayný iki kol ve bacak, her gün ayný zaman diliminde yaþayan kadýn yada erkek tarafýndan yapýlmýþ olan tüm olaðanüstü þeyleri, sen de yapabilirsin.


Yarýn baþlarým
Belki, yapamazsýn. Bugün yapabileceðin þeyleri asla erteleme. Yarýn garanti deðil ve geleceðin ne getireceðini kimse bilmiyor. Yalnýzca þu andan eminsin. Buradasýn ve hedeflerine ulaþabilirisin.


Bu benim için doðru olmayabilir
Uðraþtýðýnýz þeyin sizin için en iyisi olduðundan hiçbir zaman %100 emin olamazsýnýz. Çünkü sürekli yenilenir ve deðiþir. Hedefe yürürken pek çok kere yol deðiþtirirsiniz. Mükemmel fýrsatlar kapýnýzý çalana kadar beklemeyin. Harekete geçin.

Çeviri ve adaptasyon Ergün GÜLER tarafýndan yapýlmýþtýr.
Kaynak : Büyük oranda http://www.motivation123.com/free-kit.html adresinden yararlanýlmýþtýr.
Yazan : Ergün GÜLER

DAMRAM

SAHÝP OLDUÐUNUZ ÞEYLERÝN DEÐERÝNÝ BÝLÝN

Etrafýnýza bakýn ve sahip olduðunuz þeylerin deðerlerinin farkýna varýn. Arkadaþlarýnýz, aileniz, kariyeriniz, eviniz yada baþka herhangi bir þey. Bu bile baþlý baþýna bir mutluluk kaynaðýdýr. Kötü þeylerin hayatýmýza nasýl girdiðinin önemi yok, biz sahip þeyler için þükretmeliyiz.

Farklý bir bakýþ açýsýyla bakýn ve hayatýnýzdaki güzel þeylerin tadýný çýkarýn.

SAGOL MIM HOCAM BEN BUNLARI DAHA YENI GÖRÜYORUM EMEGINE SAGLIK

kurtlarvadisi

Yukar git