Temmuz 17, 2019, 04:57:29 S
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

HAFTANIN KONUSU EVLIYKEN ASIK OLMAK

Balatan DAMRAM, Austos 20, 2008, 09:03:50

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Evet arkadaþalr bu haftanýn konusu evli iken aþýk olmakdýr ...
Buyrun bütün ayetleri hadisleri ve görüþlerinizi burada paylaþým ..
ben bir kac yaþanmýþ olay anlatacaðým sizilere onlardan ders cýkaran
olur imþaallah ..


hepimize bu olay uçuk gelecek ama. urfada böyle bir olay yaþanmýþ .hem erkek hem kadýn evli ve her ikiside çocuk sahibi
pamuk toplamada aþýk olmuþlar vede herþeyi çoluk çocuðu býrakýp kaçmýþlar.kadýn aþireti kadýn sonunda zorlada olsa yakalayýp
öldürdülmüþ vede bilinmesi için hastanenin bahçesine attýlmýþ .
erkek tarafý ise erkeði hala yakalayamamýþlar.tabi kadýnýn aþireti
ya ölüsü gelir yada yada kan akar diye tehdit etmektelermiþ .

son duydugum olay beni içdenlikle yýkmýþdýr ,
bir arkadaþýn baþýna geldý  tevafukl msn de çocukluk aþký ile konuþmaya baþlamýþlar . tamamý ile dostça bi konuþma olmuþ ilk baþlarda . sonra camdan birbirlerini görüp hayret etmiþlert.
tabiki kýz evli erkek bekar.vede öylece kavrulup duruyorlarmýþ .
ben kendisine þiddetinde bi fýrça attým .evbli bi kadýnla nasýl olur diye..
allem kallem sonunda býrakacaðýný söledi. gerçi kýzda neyapacaðýný bilmiyor hem evli hem çocuk var. hemde aþýk..
vel hasýl kendi adýma Allah hiç bir kardeþime böyle bir imtihan nasip etmesin diyorum.Boyle birsey olmamali, zaten eger  rizasi icin yasiyorsan, Her daim 'i zikrediyorsan boyle seyleri dusunmemeli. Tamam bizlerde aciz birer insaniz ve seytana uyabiliyoruz zaman zaman, ama bunu farkedip hemen töwbe edip durmak en mantiklisidir.
u Teala kimseyi böyle bir þekilde imtahan etmesin...


( Not:Arkadaþalar bu yokardaki yazý net alemýnde dolaþýyor ..fakat gercekdende beným arkadaþýmýn baþýna aynýsý geldi ve bir kaç gündür
bu durumun ona yanlýþlýðýný anlatmaya calýþýyorum ...kednisi islami yaþayan bir insandýr )


Efendimiz(s.a.v)sokakta baþýný önüne eðip yürümez mi (sünnet)boþuna mý bir bay ile bayanýn gözgöze gelmesi haramdýr...dinimiz öyle güzel ahlaklý bir dinki her türlü incelikler vardýr..bu msn de yapýlan yazýþmalar çok kötü kiþi evli olsun bekar olsun bilmediði kiþiler ile konuþup resim yolluyorlar... Rabbim ýslah eylesin...

haberlerde izlemiþtim bir bay ile bayan msn de tanýþýyor kýsa bir süreden sonra bayan baya fotoðrafýný yolluyor...bunlar evlenmeye karar veriyorlar evliliklerinin 18. gününde erkek bayana çirkin olduðunu söylüyor ve boþanýyorlar...

evli kiþiler asla böðle bir þey yakýþmýyor ,eðer bakýyorlarsa da Rabbim hidayet versin..
Eðer gerçekten Ýslamýn getirdiklerine uyarak yaþarsa kiþi istem dýþý aþýk olmak gibi biþey gerçekleþmez..

insan nefsine uðraþýyor.ve insan asla benim baþýma gelmez dememeli.herþey baþýmýza gelebilir.kýnayanýnda baþýna  verir.mantýklý olan, bu aþký içime gömmesi .ayetlerde söðle buyuruyor :
kul birini sevip onu kimselere söylemezse içinde yaþarsa ona cennet vaddediliyor.çünkü aþk çok güçlü zor bir durum.ama þunu düþünmek lazým hz yusuf'un da nefsi vardý o da evli bir kadýna aþýk oldu.yada sahabelerden yine ismini þu an tam çýkartamadýðým bir sahabe.sanýrým hz. salabe r.a .yine evli bir kadýna aþýk oluyor.kadýn bunun dersini sözleriyle güzelce verip aklýný baþýna getirtiyor.sonra anýnda piþman oluyor.günlerce kendini çöllere atýyor affetmiyor.peygamber efendimizde bu duruma üzülüyor ama yine de affetmiyor.o kadar gözyaþý döküyorki .yüce  habib'ine 'ýn maðfiretinin ne kadar engin olduðunu ifadeyle  sevdiði kulunun affýný kabul ediyor.peygamber efendimiz Allahýn kendisini affettiðini salabe r.a söyleyince oracýkta mutluluktan vefat ediyor.
yani onlar yýldýzdýlar ama nefis iþte.yapmamaýz gereken tek þey buna sebebiyet vermemek için elimizden geleni yapmak baþýmýza da gelirse bakýn cennet vaddediliyor. lütfen arkadaþalr bu konu hakkýnda düþünceelrinizi yazýn da herkeze ders olsun bu msn de evli olduðu halde aþýk olup konuþmaya devam edernlere ...

kurtlarvadisi

DAMRAM

( A.Þ.K..) dunyada olaylar þeytani ve rahmani diye iki grupta seyretmektedir.. A.Þ.K 'a verdigim anlam þu oldu (a.Þukreden.Kul) açýlýmýný bu þekilde gördum.. Yuce mevla kuluna kendini gösterir, sanýrým sevdirdigi insanda.. kendini gösteriyor ve kendine yaklaþtýrýyor.. gunumuzde aþýkoldum diyenlerin çogunlugu fiziksel guzellige aldanmak, begenmek ve sahiplenmek, kýsaca elde etmeye yönelik duygularýna kýsaca nefislerine ve arzularýna aþk ve benzeri ifadeler kullanmaktadýr..
Gerçek aþk tefekkur ehli bir insan için.. kendisini rabbine yaklaþtýran buyuk bir nimettir... yuce mevla Kur'an-ý kerimde, azabýndan çok affediciligi ve merhametinden bahsetmektedir.. iyiligi ve guzel olan þeyleri emretmiþ en önemlisi sevgiyi sevmeyi emretmiþtir.. islamiyeti guzelce yaþamak sevgi eylemidir..
gunumuzde böyle evliyken aþýk olanlar vs vardýr.. helal olmayan þeyler mevcuttur..
bu insanlar neden böyle ters durumlara duþuyorlar diye duþunmek gerekiyor.. ülkemizdede yanlýþ olan þeylerle ilgili okadar cok örnekler vardýrki..
insan sevdiginden baþkasýyla olmak istemez.. çevre aileler þartlar þunlar bunlar vs.. sevdigiyle olamayan insanlar, zorla evlendirilen insanlar, sevdigi için saygý görmeyen insanlar, sevdigiyle degilde baþkasýyla evlenmek zorunda býrakýlan insanlar vs vs.. sonuç husran..
gercekten sevipte sevdigiyle evlenemeyen, ve baskasýyla evlenmek zorunda kalýp mutsuz bir hayat yaþan elbette böyle arayýþlar içinde kalýyor.. sevdigini arýyor veya onun yerini taklitleriyle doldurmaya calýsýyor.. Allah böyle kötu durumlardan hepimizi korusun.. bu tur insanlarýn neden bunlarý yaptýklarýný duþunuyorum.. ve toplumda mutsuzluklarýn acýlarýn ve gunahlarýn sebepleri.. bunlarý iyice dusunmek gerekiyor..
dinimiz evlenmeyi emretmiþtir.. hepimiz bunun bilincindeyiz.. sadece evlenmiþ olmak adýnada evlenilmez diye düþünüyorum.. gercekten sevemedigin biriyle evlenipte hem kendi hayatýný hemde evlendigi insanýn hayatýný zehir edenlerde okadar cogunluktaki..
Haksýzlýk etmek buyuk gunatýr.. oyuzden sevdiginiz ama gercekten Allah icin hem dunya hem sonsuz alem için sevdiginizle evlenmeye gayret ediniz kardeþlerim.. sevmediginiz veya sadece evlenmiþolmak adýna yaptýgýnýz evliliklerde, evlendiginiz insana ve kendinize yaptýgýnýz en buyuk haksýzlýk olacaktýr..
Aileler cocuklarý adýna karar vermektedirler.. mutsuz evliliklerde ailelerin cok buyuk yanlýslýklarý var.. evliliklerde tamam anne baba razý olmalý.. peki ya evladýnýz onun adýna karar verdiginiz yavrunuz , onun rýzasýnýn hiç önemiyokmu..!! kýsaca mutsuz evliliklerde aileler vebal altýnda kalmakta ama piþmanlýklarda fayda vermemektedir..
toplumumuzu analiz ettigimizde, aileler tamamen dunyevi þeylerden dolayý dusunup adýna mantýk denilen kalbi hiçe sayan seylerle, binevi zorlamayla mutusuzluklarada sebep olmakta ama cok iyi yaptýklarýný sanmaktadýrlar.. aileler özellikle gençlerin evlenmelerinde evde kullanacaklarý eþyalara bile karýsmaktadýrlar.. benim kýzýma herseyi alacaksýn diyen ve bu benzeri biçok yanlýþ aile profilleri maalesef ülkemizde görulmektedir.. ve evlenen gencler birton borçla mutsuz endiþeli bir evlilige adým atarlar..
dinimiz yardýmlaþmayý yardýmcý olmayý, zorlastýrmamayý kolaylastýrmayý tavsiye etmektedir.. rýzký ve yarattýgý kuluna dunyada verecegi nimetleri yazan ve icra eden yuce mevladýr..
sevginizi kalbinize gömmemek için allahtan yardým dileyin ve sevdiginizle evlenmeye gayret edin.. sevmedigimiz veya sevdigimizin yerine koydugumuz veya öyle sandýgýmýz biriylede evlenmeye teþebbus etmek, o insana yapacagýmýz en buyuk haksýzlýktýr.. dusunun sevildigini sanýyor mutlu oluyor ama gun geliyor sevilmedigini ögreniyor birinsan..yazýk degilmi.. haksýzlýk degilmi.. evlenmek allahýn emridir.. bu konuyla ilgili dogru olaný yapmak için tum emirleri göz önüne alýp dusunmek gerekir..
dileyelim herkes gercekten sevdigiyle özellikle  için sevdigi insanla bir ömür ve ötesinde birlikte olmayý nasip eyleye..
insan Allah rýzasý için sevmiþ ve bunun buyuk bir nimet oldugunu idrak etmiþse zaten gözü baþka arayýþlarda olmayacaktýr.. ama diger toplumsal ve ailesel faktörleride unutmamak gerek.. evliinsanlar mutlu olan insanlar nasýl severek evlenmiþ ve mutlulugu yakalamýþlarsa.. cocuklarýnýn sevgilerine ve sevdigi insanla olmasýnada karsý çýkmak yerine yardýmcý olup mutluluguna vesile olmalýdýrlar..
aksi taktirde bu buyuk vebali vicdan azabý þeklinde taþýmak zorunda kalacaklardýr..
A.Þ.K (a.Þukreden.Kul ) diyorum açýlýmýna ve rahmani olan aþk mevlanýn en buyuk nimetidir kuluna diye dusunuyorum.. þetani olanlara zaten aþk denilemez.. begenmek hoþlanmak malý için veya guzelligi için veya artýk sebepler neyse elde etmeye yönelik þeylerdir diye dusunuyorum..
gercek aþk ruhu sever, ruh fazla bir açýklama yapýlmamasýna ragmen Allahýn kendimden bir parça diye bahsettigi guzelliktir.. gerçek aþýk ruhu sever ve gercek aþk insaný alaha yakýnlaþtýrýr diyorum..
gercek aþklar yaþamanýz ve gecekten  rýzasý için sevdiginiz insanla bir ömür ve ötesinde sonsuz alemde sonzuz mutlu olmanýz temennisiyle...

kurtlarvadisi

Fussilet

Austos 20, 2008, 11:39:03 #2 Last Edit: Austos 20, 2008, 09:47:47 S by DAMRAM
çok zor bir durum , Allah kimsenin başına vermesin diyeyim, Gözler ayak hizasında olsun inş...
evet hocam cok dogru zor br durum
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

DAMRAM

çok zor bir durum , Allah kimsenin baþýna vermesin diyeyim, Gözler ayak hizasýnda olsun inþ...
evet hocam cok dogru zor br durum

kurtlarvadisi

senarist081

Allah kimseyi þaþýrtmasýn ve gaflete düþürmesin..Zaten evlenmekteki maksat nedir gözü ve nefsi karþý koyulmaz duygulardan arýndýrmak deðilmidir.Ayrýca evlenmek peygamberimizin sohbetlerinde tavsiye ettiði sünnetlerden de biridir.Allah evli olanlara huzur,bereket ve islamýn dolu dolu ihlasla yaþandýðý bir birliktelik nasip etsin.Bekar olanlara öncelikle sabýr ve hayýrlý kýsmetler ihsan eylesin inþallah..

bir.fikir.çilesi

refika-i hayatýndan gayrýsýna aþýk oldu ise baþkalarýnýn gözlerinin, nazarlarýnýn altýndadýr. bu da bir erkek için hoþ bir hal deðil...

evli iken aþýk olunacaðýný da pek düþünmüyor. aþýk oldum demek bir kýlýf olur sanki evli iken.

ya eþler hakiki manada birbirlerine muhabbetleri olmamýþ, anlaþamýyorlar ve gözleri artýk dýþarýda... aþýk oldum demek de artýk iþin bir bahanesi olmuþtur....

zaten eþler arasýndaki fýtri muhabbeti ve baðlýlýðý rabbül alemin izdivacýn...o yuvanýn içinde dercetmemiþmidir.

düþünsenize eskiler hiç görmeden evlenmiþler...ve sapasaðlam yuvalarý olmuþ... sevmiþler...saygý duymuþlar...birbiriyle kifayet etmþler...çünki gayrýsýnda gözleri olmamýþ... baþkasýna aþýk olmak cümlesi diye bir þey olmadýðý için bunu bile düþünmeye vakitleri olmamýþ...

þimdi ise...þimdiki tarz-ý hayatý içtimaiye...kadýnýn eþinden daha güzelini görmesini...erkeðin kendi eþinden daha iyisini..güzelini görmesine sebeb oluyor... mutlaka içtimai hayatýnda eþiyle kýyas edecek insanlarla karþýlaþýyor...

elbette en mukaddes unsurlardan birisi yuva...aile...izdiva...bir çekirdek hükmündeki aile hayatýný nefs ve þeytan yýkmak isteyecek...ve bahaneler bulacak... hiç kimse demezki benim ayraným ekþidir... yaptýðý iþe de bahane bulduracak... aþýk oldum...baþkasýna aþýk oldum...

þunu diyemeyecek... ben eþimden baþkasýna baktým...gözüm onu aradý. eþim bana kifayet etmedi.. ona kanaat ettim diyemeyecek... çünki nefs kendini temize çýkarmak istemeyecektir...

bahanesi mi... aþýk oldum...

ayrýlýyoruz...

rabbim nefs ve þeytanýmýzdan muhafaza eylesin....

vesselam.
...EÐER O RAZI OLSA BÜTÜN DÜNYA KÜSSE EHEMMÝYETÝ YOK, EÐER O KABUL ETSE BÜTÜN HALK REDDETSE TESÝRÝ YOK...

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

umitergun

AÞK AÞK Belki adý mantýklý kendi mantýksýz, Belkide adý mantýksýz kendi mantýklý

Aslýnda manasý nedir bilende yok. nefsanimi yoksa þeytandan mý gelir yoksa rabbimin bize mükemmel bir hediyesimidir bilen yok.
Tek bilgimiz Rabbimizin bizi eksiksiz olrak yarattýðý

AÞK

Amaç doðru kullanmayý becerebilmekte.

Keþke Sadece Rabbimize,Peygamberimize,Dinimize aþýk olabilsek Nerdeee.
Nefsimiz rahat býrakmýyorki.Aþk denen þey imanlý,imansýz da ayýrmýyor.
Kýsacasý bu iþin tarifesi yok,Yolu yok,Yolcusu çok.

Allah hepimize Doðru þeylere aþýk olmayý nasip etsin.

Bizleri iman,Kur'an,Hz.Muhammed A.s ve Kendi aþkýndan mahrum etmesin.

VE SADECE VE SADECE EÞLERÝMÝZE AÞIK OLMAYI NASÝP ETSÝN!

Fussilet

Aþýk olmak,nefsin heva ve hevese kapýlmasý, kiþinin önüne geçmesi zor olan bir arzudur.Kadýn olsun erkek olsun,Cenabý Hak onlara evlilik yoluyla helal olaný verdikten sonra haramýn peþinde koþmak hem günah,hemde kat'i yasaktýr.Aþýk olmak evliliði yýkmak için bir mazeretde deðildir. Ancak aþýk olan kimse bunu karþý taraftakine veya herhangi bir kimseye söylemediði ve kalbinde gizlediði müddetçe bir zararý yoktur.

Zira zayýf bir hadîste: "Hevâ (arzu ve aþk) peþinden gidilip o doðrultuda davranýlmadýkça ve kimseye söylenmedikçe, sahibi için baðýþlanýr."(Suyutî, el-Câmi'us-saðîr (Feyz'uI-Kadîr ile, den) VI/358) buyurulmuþtur.
Burada kastedilen, elbette helâl olmayan arzudur. "Hevâ ve hevese uyma; zirâ o seni Allah yolundan saptýrýr. "(Sâd/26) âyet-i kerîmesi de bunu gösterir. Buna göre insan elinde olmayarak evlenmesi câiz olmayan birisine âþýk olur da bunu kimseye açmazsa ve nefsini bundan vazgeçirmeye uðraþýrsa, günaha girmeyeceði umulur.(bk. Münâvî, Feyz VI/358) 
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

EVLÝ BÝR KADINA ÂÞIK OLMAK
Kendim de evli olduðum halde, iþyerimden alýþveriþ eden bir kadýna ileri derecede tutuldum. Bütün uðraþmalarýma raðmen kendimi ondan vazgeçiremiyorum. Öyle ki meseleyi yakýnlarým ve kadýnýn bizzat kendisi dahi anladýlar. Buna raðmen o alýþveriþi kesmediði gibi ilgisini daha da arttýrdý.Rezillik açýsýndan olacak olan oldu. Ben Þimdi iþin günahýný soruyorum: Ona evlilik teklif etsem ve sarhoþ olduðu için Ailesinin hukukunu zaten gözetmeyen kocasýndan ayrýlmasýný istesem günaha girmiþ olur muyum?
Sorunuzda Ýslam'ýn güzelliði ve Islâmsýzlýðýn çirkinligi bir kaç noktadan kendini gösteriyor: Önce müslüman içki içmez, böylece âilesinin hem maddî, hem de manevî hukukunu çiðnemiþ ve hanýmýyla ilgilenmeyecek kadar sýzmýþ, enerjisini haramda tüketmiþ olmaz. Evinin, alýþ veriþ dahil, bütün dýþ ihtiyaçlarýný bir ibâdet duygusu ile kendisi temin eder. Kendisi gibi müslüman olan karýsý da zorunlu durumlar olmadýkça dýþarý çýkmaz; bakkalla-çakkalla uzun uzadýya yüzyüze, göz-göze gelmez. Konuþmak zorunda kaldýðýnda kadýnlýðýný ortaya dökecek þekilde kýrýlýp dökülmez. Karþýsýndakine ümit vermeyen bir edâ ile ve ihtiyaç miktarýnca konuþur. Buna raðmen laf eden olursa aðzýnýn payý edeplice verir. Anlaþýlan bunlarýn hiç birisi sizde olmamýþ; ciger kedinin önüne açýkça konulmuþ. Buna raðmen iþin günahýný düþündüðünüze göre size, Rasûlüllah'ýn (s.a.s.) bir hadîs-i þeriflerini hatýrlatalým:"Kim kocasý olan bir kadýný aldatýrsa, aralarýný açmaya çalýþýrsa... bizden deðildir." (Hâkim, Müstedrek N/196; Ebû Dâvûd, talâk 1) Hadîsi þerheden Münâvî diyor ki, "Bu kadýn bir de komþu kadýn olursa bunun günah ve çirkinliði o kadar daha artar." Çünkü, þerrinden komþusu emin olmayan kimse cennete giremez, buyurulmuþtur. Imam Nevevide: "Demek ki, insan bir iyiliði öðretmenin dýþýnda, baþka bir adamýn karýsý, kýzý, çocuðu vb. ile onu ifsad edici þekilde konuþmasý haramdýr, der" (Münâvî, Feyzul-Kadîr V/385; Ayrýca bk. VI/123.) Burada mesele örneklendirilerek anlatýlýr.Adamýn içkici olmasý, karýsýnýn nikâhsýz olduðu anlamýna gelmez ve nikâhlý bir kadýn boþanmaya teþvik eden de "bizden deðildir". Meseleye, kendinizi bir an, kadýnýn kocasýnýn yerine koyarak, yine kendiniz de fetva verebilirsiniz.

Ancak zayýf bir hadîste: "Hevâ (arzu ve aþk) peþinden gidilip o doðrultuda davranýlmadýkça ve kimseye söylenmedikçe, sahibi için baðýþlanýr."(Suyutî, el-Câmi'us-saðîr (Feyz'uI-Kadîr ile, den) VI/358) buyurulmuþtur. Burada kastedilen, elbette helâl olmayan arzudur. "Hevâ ve hevese uyma; zirâ o seni Allah yolundan saptýrýr. "(Sâd/26) âyet-i kerîmesi de bunu gösterir. Buna göre insan elinde olmayarak evlenmesi câiz olmayan birisine âþýk olur da bunu kimseye açmazsa ve nefsini bundan vazgeçirmeye uðraþýrsa, günaha girmeyeceði umulur.(bk. Münâvî, Feyz VI/358)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git