Temmuz 16, 2019, 12:11:44 S
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

AÞIK OLMAK GÜNAHMIDIR????

Balatan DAMRAM, Austos 07, 2008, 01:02:26 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 2 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Soru

Aþýk olmak ama siz benim aþk tan kastettiðimi anlamalýsýnýz benim aþktan kastým sadece o duyguyu içinde yaþamak günah mýdýr?

cevap

Aþýk olmak günah deðildir. Bir hadiste, bir kadýna aþýk olup onu gizleyen ve kimseye söylemeden ölen birinin þehit olacaðý ifade edilir. ((bk.Kenzu’lummal, h. No: 7000; hadis hakkýnda geniþ bilgi almak için bk. Aclunî, 2/263;). Sahavî, hadisin sahih olduðuna iþaret etmiþtir(bk. el-Makasýdu’l-hasene, 1(220).

Bildiðiniz gibi, aþk, nefsanî olan duygusallýktan ziyade, kalbî olan aþýrý sevginin adýdýr. Bu nedenle aþýk olmak insanýn elinde olan bir þey deðildir.

Sizin de onu düþünmeniz elinizde olmadan aklýnýza gelmesi caizdir. Ancak mukaddes þeyleri feda edecek kadar tapar gibi sevmek doðru deðildir. Eðer evlenme imkanýnýz ve onu dini ölçüler dairesinde istedip almanýz mümkünse hemen istetmenizi öneririz.

Eðer bu mümkün deðilse demekki hakkýnýzda hayýrlý deðilmiþ deyip, Allah’tan helal süt emmiþ iyi bir eþi nasip etmesini isteyip aramak gerekir.

Hakkýmýzda neyin hayýrlý olduðunu bilemeyiz. Belkide mutlaka olmasýný istediðimiz bir þeyin sonradan keþke olmasydý deme ihtimali vardý. Bu nedenle isterken hayýrlýsýný istemek olmazsa sabýr ile beklemek en güzelidir.

Hz. Meryemin annesi bir erkek evlat istemiþti. Allah ona bir kýz verdi. O çok üzülmüþtü. Þimdi o annemize sorsak “sen erkeklerden onlarca ama kýzlardan bir tane Meryem hangini istersin” elbette tek Meryem’i isteyecektir. Çünkü kýzý peygamber annesi oldu.

Ýþte biz de buna göre hareket etmeliyiz.

Biz Allah’ýn kullarýyýz. O nasýl isterse öyle hareket etmek durumundayýz. Niþanlý bile olsa nikahlarý yoksa kadýn ve erkeðin beraber yalnýz kalmasý haramdýr. Çünkü niþan nikah deðildir. Þahitler yanýnda nikahlanmalý ki oturup kalkmak helal olsun.

Örneðin senin bir bahçendeki meyveyi birisi senden izin alsa yese ne güzeldir. Senden izin almadan yerse ve ne farký var derse ne yaparsýn?

Allah bize izinsiz dolaþmayý yasaklamýþtýr. Ýzin almak da nikah kýymakla olur.

Alýntý

kurtlarvadisi

Yukar git