Temmuz 18, 2019, 02:58:55 S
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Kopya Çekmek Helaldir!!!...

Balatan Resulehasret, Haziran 16, 2008, 12:55:52

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Resulehasret

Kopya Çekmek Helaldir!!!...


·»«·´`·.(*·.¸(`·. Selamün Aleyküm Arkadaþlar¸.·´)¸.·*).·´`·»«·


Helaldir kopya çekmek. Yada benzemeye çalýþmak eskimemiþ eskilere. Utanma ve çekinme. Bak garantisini veriyorum, helaldir dedim ya neden hala bakýyorsun bana öyle !

Râsulullah (SAV) çocuklara güler yüz gösterdi. Kopya çekip güleryüz gösterdin mi sen de çocuklarýna ? Abdulkadir Geylani Ana sözü dinledi, hadi durma bir kopyada burdan çek ve sakýn çýkma sözünden Annenin. Nice alimler ser verdi , sýr vermedi bu yolda. Sen de kopya çek ve sakýn sýr verme, serine mal olsa da.

Ama hala bakýyorsun. Halbuki ne güzel olurdu dimi þimdi bir baþkasýnýn yaptýðý evi çekememek ve aynýsýný inþa etmek tam karþýsýna. Hatta daha yükseðini, en büyük benim dercesine, haþa ! Yada ne güzel olurdu baþkasýnýn ilmini çalmak “ben yaptým” edasýyla. Hýrsýzlýk yapmak yada ve görmezden gelmek yýllarca verilmiþ emekleri.


Kusura bakmayýn bu kopya deðildi kastettiðim. Kastettiðim bir kopyasý olmaktý Rasulullahýn ya da teslimiyetin bir örneði olmaktý Sümeyye R.A gibi. Ebubekir misali Sýddýk, Ömer misali Adil , Osman gibi iffetli ve Aliyane cesur olmaktý kastettiðim. Hadi ey Müslümanlar, minarenin günde 5 defa haykýrýþý boþa deðil. Her defasýnda kopyasýný çek diyor sana Ýslamýn. Bu kopya helal. Bu kopya caiz. Bu kopya Cennet'e götürecek seni, firdevslerden uçuracak Melekler gibi…

Sen merak etme, sen Ýslamý kopya çek. Bunun cefasýný çekenler çekti. Kýzgýn çöllerde kayalarý dost edindi bilaller. Ammar Bin Yasirlerin gözleri önünde Analarý ve Babalarý katledildi.

PEKÝ NEDEN BÝLÝYOR MUSUN ?

Neden Bilal Çölde kýzgýn taþlar altýnda ezildi ? Neden bir sahabe savaþ esnasýnda Rasulullah (SAV) a gelen oka baþýný siper etti ? Sence nedendi Selahaddin Eyyubinin derdi ? Fatih Sultan Mehmet Hânýn gayreti ? Akþemseddinlerin, Hacý Bayram-ý Velilerin küfre karþý mücadelesi ? Nedendi sence yanýk yanýk Ezan okuyuþu Habeþinin ?

Hepsi ama hepsi sen kopya çekesin diye. Bir kopyasý olasýn diye Ýslamýn. Eðer olurda bu kopyayý çekemeyecek olursan, hazýrla kendini bütün bunlarýn hesabýný vermeye.

Eðer olurda birisi çekemeyecek olursa bu kopyayý , Vay haline ki, vay haline…


Sukut

Allah razý olsun ellerinize yüreðinize saðlýk

Yukar git