Haziran 27, 2019, 08:11:09
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymýþlardý; ama benim karþýlýk olarak verdiðim azap nasýl olmuþtu! (Mulk -17)

>>>Ýnþirah Duasý(Dursun Ali Erzincanlý)<<<

Balatan yalan dünya, Temmuz 31, 2008, 12:12:26 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

yalan dünya

Temmuz 31, 2008, 12:12:26 S Last Edit: Temmuz 31, 2008, 12:16:40 S by yalan dünya

Ýnþirah Duasý

Ey Yalnýzlarýn, Kendi Baþýna Kalmýþlarýn Arkadaþý,
Ey Mutsuzluða Düþmüþlerin Yardýmcýsý,
Ey Yoksullarýn Zenginliði,
Ey Zayýflarýn Gücü,
Ey Fakirlerin Hazinesi,
Gariplerin sýðýnaðý,
Ey Tek Güç Ve Kudret Sahibi,
Ey Ýhsanýyla Tanýnan Keremi Sonsuz Rabbim,
Efendimiz Ve Yakýnlarý Hürmetine Sýkýntýlarýmý Gider.

Ey Rabbim
Sen Sýkýntýlarýma Karþý Hazýrlýðým,
Musibetim Anýmda Ümidim,
Yalnýzlýðýmda Arkadaþýmsýn
Gurbetimde Dostum,
Kederli Anýmda Beni Ferahlatansýn.
Ýhtiyacým Anýnda Yardýmýma Koþan,
Zor Anlarýmda Sýðýnaðýmsýn.
Beni Korkularýn Karanlýðýndan Kurtaran Aydýnlýðýmsýn.
Ey Rabbim Sen Þaþkýnlýðýmda Bana Yol Gösterensin
Biliyorum Rabbim Sen Günahlarýmý Baðýþlayan
Ayýplarýmý Örten, Sýkýntýlarýmdan Kurtaran
Kalbimi Sevginle Süsleyensin.
Sen Kalbimin Hem Tabibi Hem Sevgilisisin.
Sen Ki Þaþkýnlara Yol Gösteriri
Muhtaçlara Yardým Eder
Korunmak Ýsteyenleri Korursun.

ALLAH’ým , Ben Senin Kulunum
Kulunun Çocuðuyum.
Görüyorsun ki Rabbim Sýkýntýlýyým.
Bildirdiðin Ve Gizlediðin Tüm Ýsimlerini
Ve Kur-An’ý Kerim’i Kalbimin Baharý
Gönlümün Nuru , Sýkýntýlarýmýn Ýlacý Yap.
Ruhum Susamýþ Suya , Kalbim özler seni
Gözlerimi Senin Sevdiðin Þeylere Çevirdim
Kulaklarýmý Seni Çaðýranýn Ülkesine Býraktým
Ve Susayan Bir Toprak Gibi Bitkin Kaldým
Kalbimi Senin Yoluna Koydum
Ve Ellerimi Senin Dergahýna Açtým
Bundan Sonra Da Sana Gelecek
Senden Ýsteyeceðim
Güneþ Ve Ay Senin Nurundan Almýþ Nasibini
Güneþ Senin Sevginden Böyle Ateþ
Ay Böylesine Mahzun
Irmaklar Senin Hasretinden Böyle Çaðlar
Deniz Bu Ayrýlýktan Böyle Deli Böyle Dalgalý
Hep Hüzünlü Hep Aðlamaklý
Kuþlarýn Ümidi Sen
Bitkilerin neþesi
Çiçeklerin Rengi Sen
Ve Ýnsanlarýn Hiç Bitmeyen Duasý Sen
Mevla’m Bizi Biran Olsun terk etme
Sevgin Ýçimizde Hep Uyanýk Kalsýn
Yolun Rasul’ün Yolu Olunca Ondan Baþka Kime Bel Baðlayayým
Rabbim ALLAH’týr Benim
Nurum Ve Kurtuluþum Ondan Gelecek
Öyleyse o’nu Býrakýp Kime Gideyim
Günahla Örtülmüþ Varlýðým Ýçinde
Bir o’nun Özlemidir Beni Yaþatan
Þefaatim o’nun Dilindeyken
o’nu Býrakýp Kimi Dinleyeyim
Mevla’m
Beni Kendine Dost Seçinceye Kadar Yaþat
Ve Aþkýnla Yandýðým Biranda Al Canýmý
Al Ki... Ölüm!!!  Aþkýmýn Adý Olsun.

Ey Rabbim, Ben Ki Günahý Sevabýndan Çok
Aklý Dünyaya Takýlmýþ
Kalbi Fani Þeylere Anmýþ Bir Zavallýyým
Ama Sen Öyle Nur Öyle Rahmansýn
Öyle Güzelsin Ki
Ne Olur Rabbim Senden Uzak Kalan
Þu Kulunu Kendine Yakýnlaþtýr
Ýmanýnla Dirilt.
Ey Sevdiklerini Sevindirmekten Hoþlanan Rabbim
Sana Açýlan Ellerimi Geri Çevirme
Kalbime Aþkýnla Tecelli Et Ki
Senden Baþka Hiçbir þey Kalmasýn O Kalpte
Senden Baþka Hiçbir þeyi Olmayacak Kadar Zengin Eyle Beni
Her þey de Seni Anmayý
Her þey de Seni Görmeyi Nasip Eyle.
Bana Ýsimlerinle Güç Ver Ey Rabbim
O Ýsimlerin Ki Kalplerin Nuru
Hiçbir þeyi Olmayanlarýn gururudur.
Ey Rabbim Bize Ýsimlerinin Hakikatini Göster.
Bizi Sensiz Bir An Bile Yaþatma.


ALLAH’ým SANA MERYEM ÝN TEMÝZLÝÐÝ ÝLE GELMEK ÝSTÝYORUM
Günahlarla Kirlenmeme Ýzin Verme.
Sana Musa’nýn Duasý Ýle Geliyorum
Þeytana Uymam Ýçin Peþimden Koþanlardan Beni Kurtar.
Ýsmail’in Tevekkülü Ýle Boynumu Büküyorum.
Beni Ve Soyumu Sana Kul Olarak Yaþat.
Sana Ýsa’nýn Ruhu Ýle Geliyorum.
Beni Katýna Almaný Diliyorum.
Sana Yunus’un Duasý Ýle Yalvarýyorum.
Beni Yutan Nefsimin Karanlýklarýndan Kurtarmaný Bekliyorum.
Rabbim, Sana Yusuf’un Gömleði Ýle Geliyorum.
Beni Düþtüðüm Ümitsizlik Kuyusundan Çýkarmaný Diliyorum.
Sana Muhammed Mustafa’nýn Kulluðu Ýle Geliyorum.
Beni Miraca Çýkarmaný Bütün Sýkýntýlarýmý Gidermeni Diliyorum…

yalan dünya

Mevla’m
Beni Kendine Dost Seçinceye Kadar Yaþat
Ve Aþkýnla Yandýðým Biranda Al Canýmý
Al Ki... Ölüm!!!  Aþkýmýn Adý Olsun.

yalan dünya

Ey Sevdiklerini Sevindirmekten Hoþlanan Rabbim
Sana Açýlan Ellerimi Geri Çevirme
Kalbime Aþkýnla Tecelli Et Ki
Senden Baþka Hiçbir þey Kalmasýn O Kalpte
Senden Baþka Hiçbir þeyi Olmayacak Kadar Zengin Eyle Beni
Her þey de Seni Anmayý
Her þey de Seni Görmeyi Nasip Eyle.

nubahar

Allah razý olsun..ellerine saglýk kardeþ..selametle...


Resulehasret

offffff   off  çok güzeldi yav duygulandýk, yoksun gerçi ama Alllah senden razý olsun yalan dünya kardeþ.

umitergun


Bevadih

Yüreði cendere gibi sýkýlmýþlar için,attýðý her iþten eli boþ dönenler için,Terkedildiðini ,yalnýz baþýna býrakýldýðýný sananlar için !( Allah bizimle) Kocaman kalabalýklada iþe yaramadýðýný sananlar için,Yüreðinden  geçen herþeyin hayýr ise Rabbim tarafýndan kabul olmasýný istediðim bütün kardeþlerim için yürekten amin  diyorum ...yazýlan bütün dualara..amin..amin..amin..

DAMRAM

Ay Böylesine Mahzun
Irmaklar Senin Hasretinden Böyle Çaðlar
Deniz Bu Ayrýlýktan Böyle Deli Böyle Dalgalý
Hep Hüzünlü Hep Aðlamaklý
Kuþlarýn Ümidi Sen
Bitkilerin neþesi
Çiçeklerin Rengi Sen
Ve Ýnsanlarýn Hiç Bitmeyen Duasý Sen
Mevla’m Bizi Biran Olsun terk etme
Sevgin Ýçimizde Hep Uyanýk Kalsýn
Yolun Rasul’ün Yolu Olunca Ondan Baþka Kime Bel Baðlayayým

kurtlarvadisi

Yukar git