Haziran 25, 2019, 05:34:36
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Yeni bir Sayfa:) sýcak sýcak okuyun:)yeni çýktý..........

Balatan GRAFÝKER, Temmuz 22, 2008, 04:42:42 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

GRAFÝKER
yine mi sen çýktýn karþýma
yine mi beni bilinmez ateþlere atmaya mý geldin
aþký bu kadar derin mi besledin
bana gelene kadar
ben kendi kalbimdeki iþlenen yaralarý
çýkarmaya çalýþýrken
belki de artýk hiçbir güzel duygunun
bir daha iþlenmemesi
için uðraþýrken
sen bu kadar inat mý ettin?
gözlerimdeki nemler gitmeden
bakýþlarýmda aþkýn olmadýðýný anlarken
kalbimde olmayacaðýna inanmaya baþladýðým
her neyse çok yazdým sitemlerimi
mucizeyle karþýlaþtý yürek
ne yapacaðýný bilemez haldeydi
oraya buraya masa altýnda saklandý
çýkmak istemedi
nedir bu mucize
neydi ki inat etse de aklým
kalp yine çýktý ortaya...
yine mi ya YÝNE MÝ SEN,
baþ belasý oldun diyorum
dinlemiyosun ki
dinlemiyr sen deðil
yüreðim
inatçýdýr bilirim amabukadar
sevgiye meraklý olduðunu bilmezdim
ama bu inat baþkaydý
ben bir inat ettim
sevmemek için
ah kalbim sen varya sen
ummadýk anda çýktýn
çok baþka
çok baþka iþte diyosun
öyle de baþladý iþte
geçmiþten duyduðum þüpheler
geçmiþten kalan sancýlar
yoktu bu sefer
tamam kalbim pes ettim
kabul ediyorum bütün þartlarýný
sundun önüme aþkýn
maddelerini
o kadar uzundu ki
sen iþte sen hepsini bir anda kabul etmeye çalýþtýn
ben ise þu inadýmla boðuþtum
kabul ediyorum kalbim
mucize buydu iþte
aslýný bana neden geç karþýlaþtýrdýn ki
bu zamaný neden bekledin
belkide o kadar sancýlarýn,gözyaþlarýn
bir karþýlýðý vardý
aþk vardý ömrüne sýðmayan
ahirim diyebileceðin
iþte sen haklýsýn
PES esiyorum inadýmdan
ben hep kendimi hüsrana çektim
sebep olanlar ise hep mutlu idi
ben hep kendi kabuðumda
yaþadým
kimseler bilmez idi
kimseler görmez idi
þimdi ise içine sýðmayan
bir mucizeyi insanlara anlatýyorum
bunu ilk bilen allahtý iþte
kalbimdeki en büyük aþk bildi bunu
gören ve iþiten o idi
belkide devam etseydim onun aþkýný zedelerdim
yaradana duyduðum aþký þüphesiz bu olmadý
ben ne yapsam o hep bana en güzelini sundu
þimdi bu ne þiiridir sorarým önce kendime belkide
içinizden gelen sözler gibi oldu yinede
benim þiirim mutluluktur iþte
mutluysam yüreðimdeki kaleme sarýlýr önce kalbime
sonra bir baþlangýç kaðýdýna yazarým
yeni bir sayfa ama sayfanýn sonunu göremediðim
hiç sonu olmayan bir sayfa iþte
bu inanç hiçbir zaman yaþanmadý önce
aþka inanç hiç bu kadar bir beþeri aþkta olmadý
sevdiðim insanlar bilirler ki
ben bir türlü mutsuz olmayý beceremeyen biriyim:)
içimde bitmeyen tükenmeyen
bittiðini tükendiðini sandýðým duyguyu
bu sefer
kuþkusuz,
þüphesiz,
yüreðimde
bir ömre sonsuzluða
yaydým..
yaþatmaya
beden ayrýlsa da,
belkide kalp atýþlarým atmasada
ruhtaki aþklar asla gitmez
bu aþk allah aþkýyla
daim ise
iþte o zaman
en büyük cennetindir!
....::GRAFÝKER::
[/size]


Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

melekkiz

[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]


Resulehasret


Yukar git