Temmuz 18, 2019, 01:35:16 S
Haberler:

Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir.  (Lokman -17)

Üç Kulhuvallah Bir Elham” Nedir Hiç Düþündünüz Mü?

Balatan DAMRAM, Temmuz 22, 2008, 01:53:25

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Üç Kulhuvallah Bir Elham” Nedir Hiç Düþündünüz Mü?


Genellikle kabristanda ölünün arkasýndan okunulmasýyla tanýnan bu dua grubu, halk arasýnda zamanla adeta Allah’tan bir þey dilenmeden önceki anahtar halini alarak, hemen her konuyla alakalý okunur hale gelmiþtir. Sýnav öncesinde, yatmadan önce, namazda, dilek dilerken, bir konuda zorlanýldýðýnda, dua denince ilk akla gelen þey “üç kulhuvallah bir elham” okumaktýr.

Çevremizdeki pek çok insan için bu dualarý okumak öyle bir hale gelmiþtir ki, aðýz otomatik olarak duayý okurken, ne söylendiðine dair neredeyse hiç bir þey düþünülmez. Adeta batýl inanç gibi sadece söylenip tamamlanmaya çalýþýlýr. Oysa milyonlarca müslümanýn, ard arda okuduðu bu dualarýn verdiði mesajý kavramaya çalýþmasý çok önemlidir.

Öncelikle “Kulhuvallah” diye tabir edilen dua Kuran’daki 112. sure olan Ýhlas Suresi’dir. “Elham” denilen dua da Kuran’daki ilk sure olan Fatiha Suresi’dir. Eðer Kuran’a bakarsak, bu iki sureden, önce Ýhlas Suresi’nin 3 kere, ardýndan da Fatiha Suresi’nin okunmasý diye bir ritüel geçmez, yani tamamen sonradan halk arasýnda çýkmýþ olan bir adettir.

Ýsterseniz bu surelerde Allah’ýn aslýnda bize ne söylediðini, bir de Türkçe’sine bakarak anlamaya çalýþalým.

112. Ýhlas Suresi’nde geçen ayetler:

1- De ki: O, Allah`týr; Ahad`dýr, tektir!
2- Allah`týr; Samed`dir/tüm ihtiyaçlarýn, niyetlerin, övgülerin, yakarýþlarýn yöneldiði tek kuvvettir!
3- Ne doðurmuþtur O, ne doðurulmuþtur!
4- Hiç kimse O`nun dengi ve benzeri olmamýþtýr, olamaz!

Görüldüðü gibi burada Allah bizden, O’nun eþsiz ve benzersiz tek varlýk olduðunu, yakarýþlarýn yöneldiði tek kuvvet olduðunu ve herþeyden daha üstün olduðunu vurgulayarak yüceliðini kavramamýzý istiyor.

1. Fatiha Suresi’nde geçen ayetler:
1- Rahman ve Rahîm Allah`ýn adýyla...
2- Hamt, âlemlerin Rabbi Allah`adýr.
3- Rahman`dýr, Rahîm`dir O.
4- Din gününün Mâlik`i/ sultanýdýr O...
5- Yalnýz sana ibadet ederiz ve yalnýz senden yardým dileriz.
6- Dosdoðru giden yola ilet bizi...
7- Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemiþlerin,
karanlýða/þaþkýnlýða saplanmamýþlarýn yoluna...

Kuran’ýn baþlangýç suresi olan Fatiha Suresi’nde Allah bize, adeta Kuran’ýn içeriðinin kýsa bir özetini vermiþ gibidir. Din günü, kýyamet koptuktan sonraki diriliþ günüdür. Bu da dünya hayatýnda uðruna mücadele verilmesi gereken en büyük hedeftir. Bu hedefe varacak olan kiþiler de ayette dediði gibi yalnýz Allah’a kulluk ve ibadet eden, kötülüklerden sakýnýp doðru yoldan sapmadan yaþamayý baþaran kiþilerdir. Allah’ýn Kuran’da bizden istediði tüm bunlarý ince ince düþünerek anlamaya çalýþmamýz, ibret alarak sürekli zihnimizde canlý tutmamýz ve hayata geçirebilmemizdir.

Ýnþallah bundan sonra Kuran’dan birþey okurken daha dikkatli olabiliriz.

1- Bir suredir, indirdik onu; farz kýldýk onu... Ve içinde açýk-seçik ayetler indirdik ki, düþünüp ders alabilesiniz.
24- Nur Suresi

19- Rabbinden sana indirilenin hak olduðunu bilen kiþi, kör olan biriyle ayný mýdýr? Sadece aklý ve gönlü iþleyenler düþünüp ibret alýr.
13- Rad Suresi

kurtlarvadisi

(((ammar)))

gerçekten çok önemli ve dikkat edilmeyen bir mesele.böyle bir konuda yazý paylaþtýðýn için rabbim razi olsun ablam.....

melekkiz

ALLAH razý olsun çok güzel anlamlý bi paylaþýn olmuþ tþkkürler..
[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]


HAdeKa

þey derler ya ihlas suresi kuranýn 3 te biri demekmiþ
fatiha da ilk suresi
1 fatiha 3 ihlas al sana hatim :D

ameller niyetlere göredir
batýllaþtýrmadýgýmýz surece


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

HAdeKa

tekrar okudum da bu konuyu. o seneki yorumum biraz gayri ciddi olmuþ...

emeðe saðlýk...


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git