Temmuz 17, 2019, 04:50:58 S
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

'Ben SEYYÝDÝM'

Balatan MiM, Mart 12, 2018, 05:30:31 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Köyünde onu herkes öldü bilmektedir.
Çanakkale'den Havran'daki köyüne kadar 145 kilometreyi 13 günde yayan yürür.
Geldiðinde evine giremez. Çünkü 9 yýlda belki karýsý, yeniden evlenmiþ olabilir. Akþamdan geldiði evini sabaha kadar göz hapsine alýr. Sabah koyunlarý çýkarmak için gelen bir akrabasý ile karþýlaþýr.
"-Sen kimsin?
-Ben Seyidim.
-Biz seni öldü biliyoruz.
-Ýþte sað döndüm. Benim haným evli mi?
-Hayýr evli deðil. Bir çocuðun var içeride, çocuðu korkutursun. Baðýrarak git, haberi olsun."

Kapýdan eþinin ismini seslenir. 8 yaþýnda bir kýz çocuðu kapýya gelir. "Anne" diyor, "kapýda sakallý biri var korktum." Annesi geliyor kapýya bakýyor ki, adamý. "Korkma kýzým o senin baban."
Ve 9 yýl sonra kýzýyla böyle tanýþýyor.
O kýz, sonradan nine olduðunda torunlarýna, "Baba deyip de bir müddet kucaðýna oturamazdým" der.
***
Kocaseyit namý, Seyit Ali Çabuk tam adý.
Çanakkale'de 276 kiloluk top mermisini tek baþýna sýrtlayýp Ýngiliz zýrhlýsýný vuran kahraman.
1889'da Balýkesir'in Havran ilçesine baðlý bir orman köyü olan Manastýr köyünde doðan Seyit Ali, Yörük çocuðudur.
Mavi gözlü ve ufak tefektir.
Gariban Anadolu köylüsü.
Keçi güder arada kaçak odun kömürü yapar satar.
1909'da askere gider.
1912'de Balkan Savaþý'na katýlýr.
1914'te Birinci Dünya Savaþý baþlayýnca Çanakkale cephesinde topçu eri olarak bulundu.
18 Mart1915'te Müttefik donanmasý Çanakkale Boðazý'ný geçmek için saldýrýya geçti. Bu sýrada Seyit Ali, Rumeli Mecidiye Tabyasý'nda görevlidir.

(Savaþýn en kritik anlarýndan birinde Queen Elizabeth zýrhlýsýndan atýlan bir top mermisi Mecidiye Tabyasý'na isabet eder. Mecidiye Tabyasý'nýn pozisyonu çok kritiktir. Boðazdan geçen düþman savaþ gemilerini vurmak üzere oradadýr. Ve hedef alýnan tabyada geriye sadece iki er ve tabya komutaný kalmýþtýr. Bu erlerden bir tanesi Seyit Ali Çabuk'tur.

Seyit, 276 kiloluk bir mermiyi, mataforasý yani vinci bozuk olan topçu bataryasýna tek baþýna sýrtlayarak yerleþtirmeyi baþarýr.

Ve Ocean gemisini dümen sisteminden vurmayý baþarýr. Ocean daha sonra sürüklenir ve Nusrat'ýn döþediði mayýnlardan birine çarparak batar.
Bu baþarýsýndan ötürü onbaþý rütbesine yükseltilmiþ bir de ödül olarak çift tayýn verilmiþ.
O da bir hafta sonra kursaðýndan geçmeyince istememiþ.
Seyit Ali, 1909'da gittiði askerden, 1918'de onbaþý olarak döner.
1915'teki zaferden sonra 3 yýl daha Çanakkale'de askerliðe devam eder.
1918'de terhis olur.
***
Kocaseyit, harpten döndükten sonra burada köyünde kimseye savaþ ile ilgili bir þey anlatmaz. 9 yýlda yaþadýklarýný kendine saklar. Kolay deðil, yaþanan olaylar, büyük travmalar yaratmýþtýr muhtemelen. 1929'da Mustafa Kemal, bir açýlýþ için Havran'a gelir. Açýlýþtan sonra Havran Nahiye Müdürü'ne der ki, "Burada bir Seyit Onbaþý olacaktý onu görmem lazým."

Ancak Havran Nahiye Müdürü, Seyit Onbaþý'nýn hangi köyde olduðunu bilmez. "Buluruz tabii Paþam" deyip, Edremit askerlik þubesinden Seyit'i sordurur. Manastýr köyünde bulunur. Þubeden 2 jandarma görevlendirilip salýnýr. Sabah çýkan jandarmalar akþamüstü köye gelir. Kocaseyit, daða kömüre gitmiþtir. Jandarmalar evinin önünde akþama dek bekler. Akþam geç saatte evine gelen Seyit, jandarmayý görünce, kaçak kömür için geldiklerini sanýr. Ama bozuntuya vermez. Askerlere "suçum ne ki" diye sorar. "Hayýr, suçun yok biz seni bekliyoruz. Seni Paþa çaðýrýyor." Seyit, sevinir.

Gece yarýsý vardýklarýnda nahiye müdürü, Seyit'i periþan vaziyette görünce, önce onu bir güzel yýkatýr, berberde saç sakal traþý yaptýrýr. Sabah da elbisesini verir. Atatürk'ün yanýna çýktýðýnda, biraz sohbetten sonra Paþa 'ne istersen, iste sen büyük kahramanlýk yaptýn' der.
Maaþ baðlatýlmasýný teklif eder. Seyit Ali, "Hayýr paþam" demiþ, "biz görevimizi yaptýk maaþ için deðil" der. Tek bir isteði olur Atatürk'ten, "Ben daðda kaçak odunla kömür imal ediyorum. Havran ve Edremit'te gece kaçak satýyorum. Senin emrinle o daðdaki ormancýlar baltamý almasa. Rahat çalýþsam, maaþ da istemem"

Atatürk, nahiye müdürüne talimat verir, Seyit'e dokunulmasýn diye.
Ancak iki yýl sonra yeni gelen nahiye müdürü bu emri uygulamaz, Seyit'e pek rahat verilmez.
Seyit Ali Onbaþý, bir süre daha daðda odun kömürü yapar.

Yaþlanmaya baþlayýnca zorlanýr, Havran'da bir fabrikada hamallýða baþlar.
Seyit Ali Çabuk, 1939'da 50 yaþýndayken, zatürreye yakalanýr ve yaþamýný yitirir.
Köyündeki mezara gömülür.
Kocaseyit'in öyküsü, bir yerde Türkiye'nin tüm kahramanlarýnýn öyküsüdür...

Yukar git