Temmuz 17, 2019, 04:33:10 ÖS
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

ERKEKLER KĂ–LELEĂžTĂťRĂťLĂťRKEN...

Baţlatan MiM, Mart 12, 2018, 05:20:25 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM


ERKEKLER KĂ–LELEĂžTĂťRĂťLĂťRKEN...

9 yaþýnda bir erkek çocuðu, kýz gibi davranýyor ve kýz gibi giyiniyor. Kýz olmaya 4 yaþýnda karar vermiþ ve ailesi de ona destek olmuþ. Kýz olma sebebini anlatýrken kullandýðý bir cümle çok dikkat çekiciydi. "Kýz arkadaþlarýmýn annesi bana pislikmiþim gibi davranýyorlardý." demiþ.

Kadýnlarýn davranýþlarý sebebi ile küçük yaþta cinsiyetinden utanan bu erkek çocuðu günümüzde pek çok erkeðin dillendirmeye korktuðu bir davranýþý, çocuk masumiyeti ile dile getirmiþ ve kendince tedbir almýþ. Günümüzde tam da yapýlan ve de yapýlmak istenen bu. Erkekleri aþaðýlamak ve erkek olduklarý için utandýrmak. Psikolojik bir hadým bu aslýnda.

Anne-kýz çarþýnýn hemen baþýndaki parka oturmuþlar çekirdek çitleyip yere atýyorlar. Kýrk yýllýk çarþý esnafý beyefendi yanlarýna yaklaþýp "Hanýmlar o çekirdeklerin kabuklarýn yere atmasanýz iyi olur." diyor. Genç kýz son derece terbiyesiz bir tavýrla "Sana ne! Ýstediðimiz yere atarýz. Defol git baþýmýzdan yoksa þimdi 'beni taciz etti' diye baðýrýrým, bundan sonraki ömrünü kendini aklamaya çalýþarak geçirirsin." demiþ. Adamcaðýz korkmuþ hemen yanlarýndan uzaklaþmýþ. Bu olayý adamýn kýzý anlattý bana.

Ya baðýrsaydý, adamý tacizden tutup polisler götürseydi. Adamýn hayatý kayardý. Artýk bu devirde insanlarýn çoðu erkeklerin suçlu olduðuna inanma eðilimindeler. Öyle ya. Bir kadýn durup dururken neden bir adama iftira atsýn, diye düþünülüyor. Oysa medya buna çok iyi zemin hazýrlýyor ve kadýnlar bundan ciddi anlamda etkileniyorlar.

Çarþýda yan tarafýmda bir karý-koca yürüyor. Adam bir þeye gülüyor, kadýn onun gülmesine sinir oluyor. Kocasýna "Sen gülerken hiç aynaya baktýn mý? Ayný þebeklere benziyorsun." diyor. Adam ne diyeceðini bilemiyor, hafif bir çýkýþýyor karýsýna. Kadýn karný burnunda hamile. Kadýna: "Þebek dediðin bu adamdan bir maymun doðurmazsýn umarým." demek istiyorum fakat susuyorum. Adamý daha fazla utandýrmanýn mantýðý yok.

Bu devirde erkeklere atýþ serbest. Etrafýnýza bir bakýn, gerek gerçek hayatta gerek medyada olsun erkekler sürekli aþaðýlanýyorlar. Kadýnlarýn öldürüldüðü ya da þiddet gördüðü haberleri bahanesi ile erkekler katil, tacizci, tecavüzcü ilan ediliyor.

Erkeklere odun, kütük ve aþaðýlama amaçlý havyan isimleri gayet rahat söylenebiliyor. Hatta erkeklerin hayvandan aþaðý olduðu ile ilgili kamu spotlarý hazýrlanýp yayýnlanabiliyor. Toplumda pek tepki de görmüyor.

Fakat kimse kadýnlara dokunamýyor. Onlarýn dokunulmazlýklarý var.

Son otuz yýldan beri dünya yeni bir döngüye girdi. Erkeklerin üzerine basarak kadýnlarýn yükseliþi dönemindeyiz. Her ne kadar bu "eþitlik" gibi kulaða hoþ gelen bir kelime ile sevimli gösterilmeye çalýþýlsa da aslýnda iþin gerçeði kadýnlar, erkeklere efendi olmaya çalýþýyorlar.

Erkekler modern dünyanýn aþaðýlanan, horlanan köleleri haline geldiler. Kadýnlar ise tapýnýlacak varlýklar. "Onu býrakýp ancak diþilere tapýyorlar." (Nisa suresi 117)

Erkekler, kadýnlar ne istediyse fazlasýyla verdiler; fakat kadýnlar hâlâ memnun hâlâ mutlu deðiller. Kadýnlar, haksýzlýða uðramýþ az sayýda kadýn üzerinden çok sayýda erkeði aþaðýlamaktalar. Efendi olmuþlar hâlâ eziklik edebiyatý yapýyorlar. Kapitalist sistemin kadýnlar üzerinden kurduðu feminizm tuzaðý her geçen gün ülkelerin sonunu getirmekte.

Tüm dünyada aile kurumu büyük zarar gördü. Ýngiltere'de "Yalnýzlýk Bakanlýðý" kuruldu. Ýngiltere'de 9 milyon yalnýz insan varmýþ ve yalnýz insanlar kýþýn basit bir gripte bile ölüyorlarmýþ.

Mevcut kanunlar yüzünden erkekler evlenmek istemiyor. Kadýnlar o kadar yüceldiler ki (!) kendilerine uygun erkek bulamýyorlar. Batý'da artýk çocuklar evlilik dýþý doðuyor ve babasýz büyüyorlar.

Maalesef ki bizim ülkemizde Batý'dan aldýðýmýz kanunlar sebebi ile onlarýn sonuna doðru gidiyor. Her geçen gün boþanmalar artýyor, þiddet artýyor, taciz, tecavüz artýyor fakat sebepler sorgulanmýyor ve görmezden geliniyor. Bütün suç erkeklere yükleniyor, çözüm odaklý çalýþýlmýyor. Hep cezalar konuþuluyor. Elbette ceza olmalý hem de caydýrýcý olsun diye en aðýrýndan olmalý fakat bizde cezalar nedense suçu azaltacaðýna artýrýyor.

Verilen cezalar feministleri sevindirmekten baþka bir iþe yaramýyor. Þiddet her geçen gün artýyor. "Pozitif ayrýmcýlýk" diye kadýnlar haksýz kazançlar elde ederken erkekler sürekli aþaðýlanýyor. Bir taraftan cinsel istismar için kimyasal hadým konuþurlarken aslýnda uzun süredir erkeklere psikolojik hadým yapýlýyor. Hem de kanunlarla.

PSĂťKOLOJĂťK HADIM KANUNLARI

6284 nolu psikolojik hadým kanunu: Tanrýça'ya yan bakma cezasý- 2684 Erkeðin erkek olduðu için cezalandýrýlmasý kanuna.

Güya kadýna þiddeti bitirme amaçlý yapýldý Avrupa dayatmasý ile.

Sonuç: Þiddet hiç olmadýðý kadar arttý.

Sebep: Adaletin yok sayýlmýþ olmasý. 6284 e göre ailede bir anlaþmazlýk olduðunda sadece kadýnýn beyaný esas alýnýyor, erkeðin beyanýnýn hiçbir önemi yok. Erkeðin kadýna fiziki þiddet uygulamasýna da gerek yok. Kadýnýn kocaya caný sýkýldý, þikayet etti. "Kocam bana baðýrýyor, özgürlüðüme karýþýyor, gece eve geç gelince nerdesin diyor... Kocamdan þikayetçiyim." Erkeðe hemen sopa gösteriliyor. "Heyy erkek haddini bil. Kadýnlar bizim Tanrýçalarýmýzdýr. (Diþilere tapýyorlar) Onlar asla yalan söylemezler, iftira atmazlar, haksýzlýk etmezler, onlar masum Tanrýçalarýmýzdýr..."

Erkek hemen kurban ediliyor, cezasý kesiliyor. Tanrýçayý rahatsýz etmekten dolayý üç ay ya da altý ay gibi bir süre evinden atýlýyor, evi býrakýn o mahalleye giremiyor, okuluna gidip çocuðunu göremiyor. Bu arada karýsýnýn ve çocuklarýnýn maddi ihtiyaçlarýný da karþýlamak zorunda. Erkek bu arada nerde kalýr, ne yer ne içer, ruh hali nasýldýr kimsenin umurunda deðil. Karýsýný arayýp "neden bu haldeyiz barýþalým" demesi de suç. Uzaklaþtýrma cezasýný telefon açarak delerse hemen hapis cezasý var.

Ülkemizde böyle adaletsiz bir kanun var ve binlerce erkek bundan muzdarip, maðdur, mazlum...Ve bizim meclisteki vekillerimiz acaba onlar sadece kadýnlarýn vekilleri mi zannediyorlar kendilerini, bilmiyorum. Bu haksýz durumlarý düzeltmek için hiçbir þey yapmýyorlar.

Ezilen, þiddet gören kadýnlar için çýktý bu kanun diye savunuluyor. Oysa gerçekten psikopat olan, karýsýna eziyet eden erkeklerin eþleri korkularýndan kocalarýný þikayet edemiyorlar. Nerede bir kocasýna gözdaðý vermek isteyen kadýn varsa onlar kullanýyor. Kullananlarýn çoðu da piþman. Zira evden attýrdýðý kocasý ya bir daha geri dönmüyor, boþanmak zorunda kalýyor ya da iliþkileri daha da kötü oluyor. Bu kanundan sonra binler deðil, yüzbinlerce erkek evinden atýldý.

Son yýllarda kadýn cinayetlerinin artmasýnýn bir sebebi de bu kanun. Evden atýlan mahallesine giremeyen, çocuklarýný göremeyen, arkadaþlarýnýn yüzüne bakamayan, aþaðýlanan erkek öfke patlamalarý yaþayýp kadýna gidip þiddet uyguluyor ya da cinayet iþliyor. Þiddet arttýkça cezalar artýrýlmaya çalýþýlýyor, oysa bataklýk kurutulmadan sivrisinekler bitmez.

Nafaka Kanunu: "Ciðer söken kanun" Erkeðe boþanma cezasý-Tanrýçadan ayrýlmanýn bedeli. Anayasadan "Erkek evin reisidir" maddesi kaldýrýlmýþtý. Erkek evin reisi deðil deniyor fakat ailenin masraflarý erkeðin üstüne yýkýlýyor. Evlenirken ev kurmanýn bütün yükü erkeklerin üzerinde. Ev kiralayacak, eþya alacak, niþan, düðün masrafý, geline takýlacak takýlar... Evlilikte bütün masraflar onun üstünde. Karýsý harcamalardan memnun deðilse 6284 e göre suç.

Erkeðin boþanmada kendi suçu olsa da olmasa da, az kusurlu da olsa ömür boyu eski karýsýna bakmak zorunda. Çocuðu varsa zaten ona nafaka ödeyecek, fakat çocuðu olmayan ve artýk ona yabancý olan bir kadýna neden hangi sebeple ömür boyu baksýn? Araþtýrmalarýma göre dünyada hiçbir ülkede ömür boyu nafaka yok. Bizde bir gün bile evli kalsa kadýn baþkasýyla resmi olarak evlenmediði sürece (dini nikahlý eþi ve sevgilisi olabilir) erkek ona bakmak zorunda.

10 gün evli kalýp 20 yýl nafaka ödeyenler var. Neden kadýn eski kocanýn sýrtýndan geçinsin? Hangi akla ve vicdana sýðar bu? Ve kadýnlar kanun zoru ile eski kocadan gelen geliri nasýl içlerine sindiriyorlar? Zannediyorlar mý ki o para onlara hayýr getirsin, getirmez. Ancak eski eþin imkaný iyidir, gönlüyle verir; bunu helali hoþ alýp harcayabilir.

Bu nafaka kanunu feminizme de aykýrý. Kadýn bu kadar aciz bir varlýk mý ki arasýnda hiçbir bað kalmamýþ artýk ona yabancý olan bir erkeðe muhtaç yaþasýn. Gerçekten ihtiyacý olan kadýnlara devlet maaþ baðlasýn. Fakat eski kocanýn negatif enerji ile verdiði parayý yemesin.

Tazminat ve Eþit Mal Paylaþýmý: Boþanmada erkeðin kadýna tazminat vermesi ve evlilik içinde edindiði mallarý eþit paylaþmasý da büyük bir haksýzlýk. Dinimizde kadýný malý kadýnýndýr erkeðin malý da erkeðin. Eðer evlilik içerisinde kadýn gelir getiren bir iþte çalýþmýþsa, erkeðe verdiði borçlar varsa ayrýlýrken onlar hesap edilip bir ödeme çýkarýlýrsa adaletli olur.

Çocuk Haczi: Erkeklerin babalýk hakkýnýn ellerinden alýnmasý. Boþanma sonrasý babalara ve çocuklara en büyük zulüm de bu. Boþanýldý, mahkeme çocuklarý genellikle anneye veriyor, baba istese de verilmiyor. Anne çocuðu aldý baba da nafakasýný ödeyecek ve babanýn çocuðunu görmesi hafta sonlarý ya da ayýn belirli günleri saatine kadar mahkeme kararýyla belirlendi.

Buraya kadar da haksýzlýk var fakat esas haksýzlýk bundan sonra. Kadýn çocuðu babaya göstermek istemiyor. Keyfi sebeplerle çocuðunu babasýna göstermek istemeyen kadýnýn akýl saðlýðý yerinde deðildir. Zira akýl saðlýðý yerinde olsa çocuðun babasýz büyümesinin zararlarýný düþünebilir. Ancak baba psikopatsa ya da madde baðýmlýðý gibi çocuða zarar gelme ihtimali varsa bu durumda çocuk korunur.

Kadýn mahkemenin belirlediði günlerde bile göstermediðinde babalar çocuklarýný görmek için haczetmek zorunda. Eþya haczi kalktý fakat çocuk haczi devam ediyor. Baba haciz tutanaðý tutturup 300 lira gibi bir para yatýrýp bir ekiple polisle psikologla çocuðunu almaya ancak öyle gidiyor. Kadýna neden mahkemenin kararýna uymuyorsun diye ceza bile verilmiyor. Neden? Çünkü kadýnlar Tanrýça. Onlar hata yapmazlar. Kadýn çocuðu göstermiyorsa kesin baba kötüdür, diye bakýlýyor. Kadýnýn kininden, ruh saðlýðýndan kimse þüpheye düþmüyor.

Pek çok kadýn da sýrf eski kocasýna zorluk olsun ve çocuðu babasýný sevmesin diye bunu yapýyor. Þimdi bu hem erkeðe hem çocuðu büyük bir zulüm deðil mi? Hani kadýn merhameti nerede? Kendi çocuðuna acýmýyor onun babasý býrakýyor.

Erkeklere psikolojik hadým kanunlarý bu kadar mý? Deðil. Bakanlarýmýz bu kadar zulmü az bulmuþlar ve yakýn zamanda yeni bir kanun geliyor. Müjde... 6284 e kardeþ kanun geliyor. Ne mutlu! Erkekler bu kanunun kalkmasýný beklerken, yetkililere ulaþýp uðraþýrken sevgili bakanlarýmýz 6284 ü yeterli görmemiþler ve ona kardeþ kanun yapmaya karar vermiþler. Ýkisi bir arada büyüsün diye!

657 nolu kanun: Bomba bir kanun. "Erkeksen geber kanunu" diyebiliriz kýsaca. Haber bugünkü gazetede vardý. Baþlýk "Kadýn düþmanýna devlet kapýsý kapalý" Bir de kadýn düþmaný demiþler oysa "Kadýna yan bakana devlet kapýsý kapalý" olmalýydý baþlýk.

657 nolu kanun þu anda devlete karþý iþlenmiþ suçlarý kapsýyor. Devlete karþý hainlik, dolandýrýcýlýk, devlet sýrlarýný açýða çýkaranlara verilen aðýr suçlarý kapsýyor. Bu suçu iþleyenlere her türlü devlet kapýsý kapanýyor, iþlerinden atýlýyorlar.

Kadýna istismar ve þiddet suçlarý da bu kapsama girecekmiþ. E yakýþýr. Sonuçta devlet kutsal kadýn da kutsal! Tanrýçalara yan gözle bakan gebersin! Ne iþi var devlet kapýsýnda! Her atýlan erkeðin yerine de bir kadýn alýnýr. Oh ne âlâ! Kadýn istihdamý sorunu da bu þekilde çözülmüþ olur. Bir taþla on kuþ. Attýðýmýz taþ da erkek olsun ne zararý var!

Cezalarla ilgili bu hazýrlýklar devam ederken, çok önemli bir baþka çalýþma daha sessiz sedasýz sürdürülüyormuþ, bu gazete haberi ile öðrendik neyse ki. Bu konudaki yasal düzenleme ise çok yakýnda Meclis gündemine gelip torba yasaya eklenecekmiþ. Kadýna karþý suç iþleyenler memur, sözleþmeli memur, iþçi ya da taþeron gibi kamu personeli statüsünde devlet kurumlarýnda hiçbir statüde görev alamayacakmýþ.

6284 ile kanun ile erkekleri evden attýk, 657 ile de devlet kurumlarýndan atacaðýz; bir kanun daha yapýverelim de erkekleri dünyadan atalým!

Haberde þöyle yazýyor: Çocuk ve kadýnlara yönelik istismar, taciz, tecavüz gibi suçlarý iþleyenlerle kadýna karþý þiddet suçu iþleyenlere devlet kapýsý kapatýlacak.

Çocuklara karþý iþlenen suçlara tamam bir diyeceðimiz yok, suçu kesinse.

Fakat kadýnlara karþý yapýlacak suç kapsamýna girecek dört suça bir bakalým.

1-Kadýna karþý istismar: Ýstismar kelimesi tek baþýna kullanýldýðýnda cinsel bir manasý yok. Ýstismarýn sözlük anlamý: Birinin iyi niyetini kötüye kullanma. Sömürme. Mesala kadýn dedi ki ben çalýþýyorum fakat yöneticim (erkek) ya da iþ arkadaþým (erkek) (kadýnlarýn kadýnlara her türlü zulmü yapmasý serbest) yaptýðým iþleri beðenmiyor, yaptýðým projeyi kabul etmedi ya da beni çok çalýþtýrýyor, benim iyi niyetimi istismar ediyor dedi. Bu, kadýna karþý istismara girer.

2-Taciz: Adam yaptýysa tamam cezasýný çeksin diyelim, ya yapmadýysa. Çünkü bu delil ve ispatý olacak bir þey deðil. Zaten 6284 nolu kanundaki gibi kadýnýn beyaný esas alýnacaktýr. Mesala kadýn iþ yerinde bir adama gýcýk oldu ondan kurtulmak istiyor. Ya da yöneticinin yerine göz dikti kendi o mevkiyi istiyor ya da bir erkekten çok hoþlanýyor fakat adam ona yüz vermedi. Þimdi kadýn her gün o adamý görsün üzülsün mü? Beni taciz etti, diye bir þikayet yeter. Ya da kadýn din düþmaný, iþ yerinde dindar bir adam var ve ona gýcýk oluyor. Bir þikayeti yeter. Adam mesleðinden olur, daha bir yerde de iþ bulamaz, haysiyetsiz þekilde iþinden oldu diye.

3-Tecavüz: Gerçekten yaptýysa Allah belasýný versin. Fakat ya yapmadýysa? En çok kadýn erkek birlikteliðinin ve evliliklerin iþ yerinde tanýþma ile olduðu son yýllarýn bilimsel araþtýrmalarýnda yer alan bir konu. Mesela kadýn-erkek ayný iþ yerinde zamanla birbirlerinden hoþlandýlar, gönüllü birlikte oldular fakat sonra bir þekilde ayrýldýlar. Kadýn iþ yerinde onu artýk görmek istemiyor. Dedi "Geçmiþte birlikteliðimiz vardý fakat geçen akþam beni konuþalým diye evine çaðýrdý ve tecavüz etti." Artýk bitti o adamýn iþi.

4- Þiddet: Þiddet deyince aklýnýza hemen dayak, yüzü gözü morarmýþ kadýnlar geldiyse yanýlýyorsunuz. Kadýna þiddetin kapsamý çok geniþ. En tehlikelisi psikolojik þiddeti de kapsamasý. Kanunlarýmýza göre kadýn erkeðe psikolojik þiddet yapabilir fakat koca karýsýna yapamaz. Erkek zaten erkek olduðu için suçlu. Erkekler hiç karþýlýk beklemeden kadýnlarýn bütün ihtiyaçlarýný karþýlamak zorunda olan ve bunlarý gönüllü yapmasý beklenen modern köleler oldu.

Psikolojik þiddet çok geniþ bir kavram. 6284 kanunun uygulanmasýnda gördük. "Kocam bana baðýrdý, kocam parayý az veriyor, kocam benimle cinsel birliktelik kurmak istiyor..." gibi suçlamalarla binlerce kadýn kocayý evden attýrdý. Baþýna gelmeyen inanmýyor; yok caným olur mu öyle þey, diye. Oluyor, hem de nasýl oluyor.

Bu durumda yapýlacak þeyler:

1-Kanunun çýkýþýný sessizce seyredip memleketin nasýl karýþacaðýný izlemek.

2-Erkeklerin kadýna dönüþmesi: Bu kanunlarla erkek olarak yaþamak çok tehlikeli. Diyanet Ýþlerimiz bir fetva patlatsýn. "Erkeklerin kadýna dönüþmesi bu devirde caizdir" diye, devletimiz de kadýna dönüþmek isteyen erkeklerin saðlýk masraflarýný üstlensin.

3-Kanuna hep birlikte "hayýr" diyelim. Yakýn zamanda meclise gelecekmiþ, bir gecede geçiriverirler ruhumuz duymaz.

Ă–nce devlet bĂĽyĂĽklerimize sesleniyorum.

Sayýn Cumhurbaþkaným!

Dýþ iþlerle çok yoðunsunuz biliyorum, fakat sizin bu yoðunluðunuzdan faydalanýp baþýnýza çorap örmeye çalýþýyorlar. Bu kanunlar çýkarsa Allah'a hesabýný veremezsiniz. Ayný zamanda bu kanunlarýn seçim öncesi alelacele çýkarýlmaya çalýþýlmasý Ak Parti'ye kurulan bir tuzaktýr. Bu kanunlarýn çýkmasýný kimler istiyorsa lütfen o kiþilere karþý dikkatli olun. Kesinlikle dost deðiller.

Sayýn Adalet Bakaný ve Diðer Bakanlarýmýz!

Ýçinde zerrece adalet olmayan bu kanunu çýkarmayý nasýl düþünebiliyorsunuz?

Sayýn Aile Bakaný!

Ev ev þehit ailesi gezmeyi býrakýp (onlar þehit yakýný olmak gibi en büyük þerefle þereflenmiþler, sizin ziyaretinizin onlara katacaðý bir þeref yok) siz aile üzerine kurulan tuzaklara bir bakarsanýz iyi olur. Bu geldiðiniz makamlarýn çok büyük vebali var.

Sayýn Devlet Bahçeli ve MHP Milletvekilleri!

Ak Parti Milletvekillerinden ümidi kestim, zira kendi partilerinden gelen bu yasa teklifi büyük ihtimal onaylayacaklar. Lütfen siz engel olun bu oyuna. Sizde bu cesaretin olduðuna inanýyorum.

Dikkat ederseniz bir yerden düðmeye bastýlar ve özellikle hükümet karþýtý medya her gün taciz ve tecavüz haberlerini, maðdurun haklarýný da hiçe sayarak detaylarý ile veriyor, hem halkýn vicdanýna dokunalým hem hükümeti mecbur býrakalým hem de halk desteklesin diye. Maksatlarý bu kanunlarýn çýkmasýna zemin hazýrlamakmýþ meðer. 28 þubatýn Fadime Þahinleri gibi yine bir oyunun içindeyiz. Allah sonumuzu hayreylesin. Devlet büyüklerimize basiret versin.

Sapýklara cezaya evet fakat sapýk ve katiller bahanesi ile bütün erkekleri aþaðýlamaya ve suçlu ilan etmeye hayýr.

Bizler "Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr." diyen Peygamberin ümmetleri! Þimdi bu haksýzlýklar karþýsýnda susacak mýyýz?

Hayvan haklarýný korumak için kanun çýkaran hükümetimizin erkekleri aþaðýlayan bu kanunlarýna "dur" diyelim. Çok þey istemiyoruz. Erkekleri kadýnlarýn adaletine býrakmayýn. Erkekler de insan sayýlsýn ve kadýnlarla eþit haklara sahip olsunlar, yeter. Erkeklerin haysiyetini kanunlar yolu ile yok etmeyin. Hiçbir suçu olmayan tüm erkekleri, psikolojik hadýma, maruz býrakmayýn. Erkekler için adalet istiyoruz.

Þu andan itibaren tepkilerimizi sosyal medya üzerinden ve imza kampanyalarý ile göstermeye var mýsýnýz?

Ýmza kampanyasýna desteklerinizi bekliyoruz. Hep birlikte haksýzlýða "DUR" diyelim.

Sema MARAĂžLI