Haziran 21, 2019, 12:00:19
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

Blue Origin hakkýnda bilinmesi gerekenler

Balatan Fussilet, Kasm 25, 2017, 06:55:43 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Kasm 25, 2017, 06:55:43 S Last Edit: Kasm 25, 2017, 06:57:22 S by Fussilet
Blue Origin Baþardý!
Uzaya fýrlatýlan roket Blue Origin, test amaçlý misyonunu baþarýyla tamamladý. Böylelikle yakýn gelecekte insanlarýn uzaya çok daha düþük maliyetlerle...

Uzaya fýrlatýlan roket Blue Origin, test amaçlý misyonunu baþarýyla tamamladý. Böylelikle yakýn gelecekte insanlarýn uzaya çok daha düþük maliyetlerle çýkmasý yolunda önemli bir aþama geride býrakýlmýþ oldu. Konuya dair detaylar ve video, insanoðlu için baþdöndürücü geliþmelerin habercisi adeta...

blue-origin

Öncelikle þu soruya yanýt verelim; Blue Origin nedir? ünlü giriþimci ve dünyanýn en zengin isimlerinden Jeff Bezos'un projesi. Temelde uzaya doðru hareket eden bir roket, roketin baþlýðýnýn uzayda ayrýlmasý ve insanlarýn 4 dakika kadar dünyayý uzaydan izleyebilmesi fikrine dayanýyor. Ýþin çarpýcý yaný ise bunun için kullanýlan roket, yeryüzüne zarar görmeden inebiliyor. Yani adeta bir tür asansör vazifesi görüyor. Dolayýsýyla uzaya seyahat için söz konusu harcama inanýlmaz derecede azalýyor.[/size][/color][/font][/size][/color]
blue-origin

Uzaya çýkan kapsül içindeki insanlarla birlikte bir süre sonra gezegene doðru düþmeye baþlýyor. Bu aþamada paraþütler devreye giriyor ve güvenli bir iniþin saðlanmasý hedefleniyor. Elbette bunlarý okurken bile akýllara soru iþaretlerinin geldiðini biliyoruz. 'Ya paraþütler açýlmazsa' burada sanýyoruz ki en önemli soru. Çalýþmalarýn merkezinde güvenlik var ve bu yönde sonraki aþamalarda verimliliðin kusursuz seviyeye çýkarýlacaðý belirtiliyor.
Öte yandan Jeff Bezos'u tebrik eden isimlerden biri, uzaya seyahat konusunda yatýrýmlarý olan bir diðer isim Elon Musk oldu. SpaceX projesi ile benzer bir çalýþma içinde olan ünlü milyarder, Bezos'a Twitter üzerinden tebriklerini iletii.
Haberin devamýnda konuya iliþkin videoyu izlebilirsiniz. Ýyi seyirler.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git