Temmuz 17, 2019, 04:55:14 S
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Jeff Bezos hayat hikayesi

Balatan Fussilet, Kasm 25, 2017, 06:49:18 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Kasm 25, 2017, 06:49:18 S Last Edit: Kasm 25, 2017, 06:53:46 S by Fussilet

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, yaklaþýk olarak 57 milyar dolarlýk net serveti ile teknoloji dünyasýnýn en güçlü isimlerinden.
Bugün "Everything Store" yýlda 100 milyar dolar deðerinde ürün satýyor.
Pekiyi Bezos'u bu günlere getiren hikayesine yakýndan bakmaya ne dersiniz?
Jeff'in annesi Jackie, 1964 yýlýnda onu doðruduðunda daha çok gençti. Kübalý göçmen Mike Bezos ile evlendi ve Bezos, Jeff'i evlat edindi. Jeff, Mike'ýn gerçek babasý olmadýðýný 10 yaþýna kadar bilmedi.

Bezos 4 yaþýndayken annesi, biyolojik babasýný kendisiyle iletiþime geçmemesi için uyardý. O zamanlar bir sirk sanatçýsý olan babasý, sonrasýnda Brad Stone'a "The Everything Store" kitabý için verdiði röportajda oðlunun nerelere geldiðini bilmediðini itiraf etti.
Bezos, daha küçük yaþtan zekasý ile sivriliyordu. Küçükken bir tornavida yardýmýyla beþiðini sökerek gerçek bir yatakta uyumak istediðini söylemiþti.
4 yaþýndan 16 yaþýna kadar Bezos, yazlarýný dedesinin çiftliðinde geçirirdi. Burada yel deðirmenlerini tamir eder, boðalarý kýsýrlaþtýrýrdý.
Dedesi Preston Gise, Bezos için büyük bir ilham kaynaðýydý. Entellektüel uðraþlara olan tutkusunun büyümesine büyük katkýsý oldu. 2010'da yaptýðý bir konuþmada Bezos, dedesinin ona "nazik olmanýn, akýllý olmaktan daha zor olduðunu" öðrettiðini açýkladý.
Bezos, ayný zamanda gençlik yýllarýnda büyük bir Star Trek hayranýydý. Zamanýnda Amazon'u, film karakteri Kaptan Jean-Luc Picard'ýn bir sözü olan MakeItSo.com olarak adlandýrmayý bile düþünmüþtü.
Okulda ise Bezos, öðretmenlerine, insanlýðýn geleceðinin bu gezegende olmadýðýný söyler dururdu. Çocuk olarak hep bir uzay giriþimcisi olmak isterdi. Þimdi ise Blue Origin isimli bir uzay araþtýrma þirketine sahip.
Ergenliði sýrasýnda bir yaz dönemini McDonalds'da çalýþarak geçiren Bezos, sonrasýnda kýz arkadaþýyla birlikte çocuklar için 10 günlük bir yaz kampý niteliðinde olan Dream Enstitüsü'nü kurdu. Kampa katýlým için kiþi baþýna 600 dolar aldýlar, ona raðmen 6 öðrenci yazdýrmayý baþarabildiler. Yüzüklerin Efendisi ise okumasý zorunlu kitaplar listesindeydi.
Princeton Üniversitesi'ne giren Bezos, bilgisayar bilimleri okudu. Mezuniyeti sýrasýnda Intel ve Bell Labs'ten aldýðý iþ tekliflerini reddederek Fitel isimli bir startupa katýldý.
Fitel'den ayrýldýktan sonra, ileride CNET'in kurucusu olacak olan Halsey Minor ile az kalsýn faks üzerinden haber hizmeti sunan bir startup kuruyordu.
Ancak onun yerine Bezos, yatýrým fonu olan D.E. Shaw'da çalýþmaya baþladý. Yalnýzca 4 yýl çalýþtýktan sonra kýdemli genel müdür yardýmcýsý oldu.
Bu sýrada Bezos, ayný zamanda salon dansý dersleri alýyordu. Bezos'un buradaki amacý, 'analitik yoldan' kýz ayarlamaktý.
1993 yýlýnda ise D.E. Shaw'da tanýþtýðý MacKenzie Tuttle ile evlendi. Kendisi þu anda bir yazar.

bezos-wife

1994 yýlýnda Bezos, webin bir yýlda yüzde 2,300 büyüme gösterdiðini öðrendi. Bu rakam onu inanýlmaz derecede þaþýrttý ve bu hýzlý büyümeden bir þekilde yararlanmasý gerektiðine karar verdi. Online olarak satýlabilecek 20 ürünün listesini çýkardýktan sonra en iyi seçeneðin kitaplar olduðuna karar verdi.
Harika bir iþe sahip olmasýna raðmen D.E. Shaw'dan ayrýlmaya karar verdi: "Her þey harika giderken küçük þeyler dikkatinizi fazlasýyla daðýtabiliyor. Biliyorum ki 80 yaþýma bastýðýmda neden 1994 yýlýnda, yýlýn ekonomik açýdan en kötü zamanýnda, Wall Street ikramiyesinden vazgeçtiðimi asla sorgulamayacaðým. 80 yaþýna bastýðýnda böyle þeylere kafa yormazsýn. Bununla birlikte, internet denen bu þeye katýlmazsam hayatým boyunca bundan piþman olacaðýmý da biliyordum. Ýnternetin devrim yaratacak bir hareket olacaðýný tahmin edebiliyordum. Bu þekilde bakýnca aslýnda karar vermek hiç de zor olmadý."
Firmadaki patronu David E. Shaw, Bezos'u kalmasý için ikna etmeye çalýþtý. Ancak Bezos, çoktan kendi þirketini kurmaya karar vermiþti bile.
Ve böylece Amazon doðdu. MacKenzie ve Jeff, Texas'ta bulunan babasýndan araba ödünç aldýlar. Yol boyunca Bezos, kar öngörüleri yaptý.
Bezos, Amazon'u bir garajda baþladý. Çoðu iþ toplantýsýný da garajýn yakýnlarýndaki Barnes & Noble'da gerçekleþtirdi.
Ýlk zamanlarda, bir satýþ gerçekleþtiðinde ofiste bir zil çalardý. Herkes, yeni bir müþteri olup olmadýðýný görmek için toplanýrdý. Sadece birkaç hafta içerisinde zil o kadar sýk çalmaya baþlamýþtý ki, durdurmak zorunda kaldýlar.
Çýkýþýnýn ilk ayýnda Amazon, hem tüm 50 ABD eyaletine, hem de 45 farklý ülkeye kitap satmýþtý. 1997 yýlýnda ise halka açýldý.
Dot-com patlamasý geldiðinde ise analistler, þirkete amazon.bomb (amazon.bomba) ismini taktýlar. Ancak Amazon, bu patlama karþýsýnda güçlü durdu ve dot-com fýrtýnasý sýrasýnda ortalýktan kaybolmayan birkaç startup arasýnda yer aldý.
Amazon'un hisseleri, bu patlamadan itibaren büyümeye devam etti. Þimdi ise kitap satýþýnýn yanýsýra, beyaz eþyadan giyime ve bilgisayar hizmetlerine kadar aklýnýza gelebilecek her türlü ürünü satýyor.
Jeff Bezos, talepkar bir patrondu ve bazen çalýþanlarýna patlayabiliyordu. Kimi söylentilere göre bu huyunu törpülemek adýna bir liderlik koçu bile tutmuþtu.
Bezos, Amazon'da Powerpoint sunumlarý yasaklamasýyla bilinir. Bunun yerine çalýþanlarýndan sade, hedef odaklý, en fazla 6 sayfalýk taslaklar sunmalarýný istiyor.
Bununla birlikte bedava yemek daðýtmayýp masaj hizmeti sunmayan, tutumlu bir þirket kültürü yaratmakla da adýndan söz ettiriyor.
1998 yýlýnda Bezos, Google'ýn erken yatýrýmcýlarýndan biri oldu. Yaptýðý 250.000 dolarlýk yatýrým ile þirket halka açýldýðýnda 3.3 milyon hisse sahibi oldu.
Þu anda Bezos'un net varlýðý, yaklaþýk 57 milyar dolar.
Pekiyi Bezos bu parayla ne yapýyor? 2012 yýlýnda Washington'da eþcinsel evliliði desteklemek adýna 2.5 milyon dolar baðýþ yapan Bezos, ayný zamanda hem Texas'taki arazisinin bir kýsmýný, hem de 42 milyon dolarýný 10.000 yýl boyunca çalýþmak için tasarlanan, The Clock of the Long Now  isimli bir yer altý saatine baðýþladý.
2013 yýlýnda ise Bezos, 250 milyon dolara The Washington Post'u satýn aldý.
The Washington Post, oldukça hýzlý büyümekte. Ekim raporlarýna göre ilk defa The New York Times'ý tekil ziyaretçi sayýsýnda geçti.
Öte yandan Bezos'un uzay þirketi Blue Originde geçtiðimiz yýl tekrar kullanýlabilir bir roket fýrlatarak tarih yazdý.
Bezos'un uçmaya olan ilgisi, ona sýkýntýlar yaratmadý deðil. 2003 yýlýnda, bir helikopter kazasýnda neredeyse hayatýný kaybediyordu.
Geçtiðimiz ay kiþisel jetini, Ýran tarafýndan tutulan bir Washington Post çalýþanýný evine götürmek için kullandý.
2013'ün sonlarýna doðru Bezos, Amazon'un, sipariþleri 30 dakika içerisinde teslim edebilecek drone'lar üzerinde çalýþtýðýný duyurarak yine herkes þaþýrttý.
Bezos'un Lake Washington'da bir evi, Beverley Hills'te de 24.25 milyon dolarlýk bir arsasý var.
Amazon, donaným hedeflerini de büyütmeye devam ediyor. Geçtiðimiz aylarda kendine ait bir TV yayýn aracý ile bir akýllý telefon piyasaya sürdü.
Fire Phone adý verilen bu akýllý telefon tam bir fiyaskoydu, ancak bu, Bezos'un donaným giriþimlerini durduracak gibi görünmüyor. Geçtiðimiz yýl Business Insider'a verdiði bir röportajda, "Cihaz portfolyomuzu geniþ açýdan incelersiniz, donaným ekibimizin harika iþler çýkardýðýný göreceksiniz. Telefon konusuna gelince ise biraz daha beklemenizi tavsiye ederim." dedi.
Aslna bakarsanýz Amazon'un birden fazla farklý iþletmesi var. Þu an için en hýzlý büyüyen iþi aslýnda e-ticaret deðil. Amazon Web Hizmetleri, cloud programlama hizmeti sayesinde geçtiðimiz yýl 8 milyar dolar ciro getirdi.
Bezos'un yakýn zamanda yeni þeyler denemeyi býrakacaðýný düþünüyorsanýz, yanýlýyorsunuz. Bezos'un Business Insider'a belirttiði gibi "Asýl önemli olan þu: Denemeyi sürdürmeyen, baþarýsýzlýðý kabullenip ileriye bakamayan firmalar, kurumsal varlýklarýnýn sonunda sadece dua edebilecekleri bir konuma düþerler."
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git