Temmuz 17, 2019, 04:34:54 ÖS
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Vakýa Suresini birde idris abkar dan dinleyin

Baţlatan Fussilet, Kasým 22, 2017, 01:50:59 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

https://www.youtube.com/watch?v=SuRddQTXUv8
Arapça'da demir anlamýna gelen "hadid" kelimesiyle isimlenen ve demirin önemine iþaret ettiði için bu adý alan sûre Medine'de inmiþtir. 96(doksanaltý) âyettir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ýn adýyla.

1. Kýyamet koptuðu zaman,

2. Ki onun oluþunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;

3. O, alçaltýcý, yükselticidir.

4. Yer þiddetle sarsýldýðý,

5. Daðlar parçalandýðý,

6. Daðýlýp toz duman haline geldiði,

7. Ve sizler de üç sýnýf olduðunuz zaman,

8. SaĂ°dakiler, ne mutlu o saĂ°dakilere!

9. Soldakiler, ne bahtsýzdýrlar onlar!

10. (Hayýrda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.

11. Ýþte bunlar, (Allah'a) en yakýn olanlardýr,

12. Naîm cennetlerinde .

13. (Onlarýn) çoðu önceki ümmetlerden,

14. BirazĂ˝ da sonrakilerdendir.

15. Cevherlerle iĂľlenmiĂľ tahtlar ĂĽzerindedirler,

16. Onlarýn üzerlerinde karþýlýklý olarak oturup yaslanýrlar.

17. Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaþýr;

18. Maîn çeþmesinden doldurulmuþ testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19. Bu þaraptan ne baþlarý aðrýtýlýr, ne de akýllarý giderilir.

20. (Onlara) beĂ°endikleri meyveler,

21. Canlarýnýn çektiði kuþ etleri,

22. Ýri gözlü hûriler,

23. SaklĂ˝ inciler gibi.

24. Yaptýklarýna karþýlýk olarak (verilir).

25. Orada boþ bir söz ve günaha sokan bir laf iþitmezler.

26. Söylenen, yalnýzca "selâm, selâm" dýr.

27. SaĂ°dakiler, ne mutlu o saĂ°dakilere!

28. DĂĽzgĂĽn kiraz aĂ°acĂ˝,

29. Meyveleri salkým salkým dizili muz aðaçlarý,

30. Uzamýþ gölgeler,

31. Çaðlayarak akan sular,

32. Sayýsýz meyveler içindedirler;

33. TĂĽkenmeyen ve yasaklanmayan.

34. Ve kabartýlmýþ döþekler üstündedirler.

35. Gerçekten biz hûrileri apayrý biçimde yeni yarattýk.

36. Onlarý, bâkireler kýldýk.

37. Eþlerine düþkün ve yaþýt.

38. Bütün bunlar saðdakiler içindir..

39. Bunlarýn birçoðu önceki ümmetlerdendir.

40. Birçoðu da sonrakilerdendir.

41. Soldakiler; ne yazýk o soldakilere!

42. Ýçlerine iþleyen bir ateþ ve kaynar su içinde,

43. Kapkara dumandan bir gölge altýndadýrlar;

44. Serin ve hoĂľ olmayan.

45. Çünkü onlar bundan önce varlýk içinde sefahete dalmýþlardý.

46. BĂĽyĂĽk gĂĽnahĂ˝ iĂľlemekte direnir dururlardĂ˝.

47. Ve diyorlardý ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yýðýný haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceðiz?

48. Önceki atalarýmýz da mý?

49. De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler,

50. Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardýr!

51. Sonra siz ey sapýklar, yalancýlar!

52. Elbette bir aðaçtan, zakkum aðacýndan yiyeceksiniz.

53. Karýnlarýnýzý ondan dolduracaksýnýz.

54. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz.

55. Susamýþ develerin suya saldýrýþý gibi içeceksiniz.

56. Ýþte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!

57. Sizi biz yarattýk. Tasdik etmeniz gerekmez mi?

58. Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüðünüz meni nedir?

59. Onu siz mi yaratýyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

60. Aranýzda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden deðiliz.

61. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediðiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik).

62. Andolsun, ilk yaratýlýþý bildiniz. Düþünüp ibret almanýz gerekmez mi?

63. Ăžimdi bana, ektiĂ°inizi haber verin.

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65. Dileseydik onu kuru bir çöp yapardýk da þaþar kalýrdýnýz.

66. "Doðrusu borç altýna girdik.

67. Daha doðrusu, biz yoksul kaldýk" (derdiniz).

68. Ya içtiðiniz suya ne dersiniz?

69. Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70. Dileseydik onu tuzlu yapardýk. Þükretmeniz gerekmez mi?

71. Söyleyin þimdi bana, tutuþturmakta olduðunuz ateþi,

72. Onun aðacýný siz mi yarattýnýz, yoksa yaratan biz miyiz?

73. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattýk.

74. Öyleyse ulu Rabbinin adýný tesbih et.

75. Hayýr! Yýldýzlarýn yerlerine yemin ederim ki,

76. Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.

77. Þüphesiz bu, deðerli bir Kur'an'dýr,

78. Korunmuþ bir kitaptýr.

79. Ona ancak temizlenenler dokunabilir.

80. O, âlemlerin Rabbinden indirilmiþtir.

81. Þimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

82. Allah'ýn verdiði rýzka karþý þükrü, onu yalanlamakla mý yerine getiriyorsunuz?

83. Hele can boðaza dayandýðý zaman,

84. O vakit siz bakar durursunuz.

85. (O anda) biz ona sizden daha yakýnýz, ama göremezsiniz.

86. Madem ki ceza görmeyecekmiþsiniz,

87. Onu (caný) geri çevirsenize, þayet iddianýzda doðru iseniz!

88. Fakat (ölen kiþi Allah'a) yakýn olanlardan ise,

89. Ona rahatlýk, güzel rýzýk ve Naîm cenneti vardýr.

90. EĂ°er o saĂ°dakilerden ise,

91. "Ey saĂ°daki! Sana selam olsun!"

92. Ama yalanlayýcý sapýklardan ise,

93. Ýþte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardýr!

94. Ve (onun sonu) cehenneme atýlmaktýr.

95. Þüphesiz ki bu, kesin gerçektir.

96. Öyleyse ulu Rabbinin adýný tenzih ile an.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...