Temmuz 17, 2019, 04:35:33 S
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Skoda Kodiaq 1.4

Balatan Fussilet, Kasm 22, 2017, 01:23:08

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Tasarým
Son yýllarda birçok marka pazar paylarýný geniþletmek için yeniliklere imza atýyor. Seat, Ateca ile yerden yüksekler ligine girerken, Skoda Kodiaq ile SUV segmentine dahil oldu. Hatta Alfa Romeo bile Stelvio modeliyle SUV sýnýfýna giriþ yaptý.
 
Çok Skoda testi yaptýk ama bu araç, pazara katacaðý rekabet gücüyle çok önemli.
 

 
Son yýllarda ülkemizde dahil olmak üzere satýþ grafiðini hýzlý bir þekilde artýran Skoda, yeni nesil Superb ile geçtiðimiz yýl Türkiye'de yýlýn otomobili seçilmiþti. Superb'ün baþarýsýný devam ettirme niyetinde olan Çek marka, Kodiaq ile de yukarý çýkan satýþ grafiðini daha da tepeye týrmandýracaða benziyor.
 
Ülkemizde sadece 1.4 litrelik TSI motorla satýlan Kodiaq'ý manuel ya da DSG þanzýman seçeneðiyle satýn alabiliyorsunuz. Ayný zamanda dört tekerlekten çekiþli ya da önden çekiþ seçeneðiniz de bulunuyor. Beþ kiþilik ya da yedi kiþilik olarak tercih edebileceðiniz Kodiaq aslýnda Volkswagen Tiguan ve Seat Ateca ile ayný platformdan yükseliyor.
 
 
Kodiaq Tasarým Özellikleri Nasýl?
Ayýrt edici nitelikte üç boyutlu ve keskin çizgilerle þekillendirilmiþ bir tasarýma sahip olan Kodiaq, böylelikle yolda oldukça dikkat çekiyor. Skoda'nýn yeni tasarým çizgisinin ilk kez SUV sýnýfýnda hayat bulduðu Kodiaq, markanýn yeni simgesi olan geniþ radyatör ýzgarasýnýn iki yanýna konumlandýrýlan yassý farlara sahip. Bu farlar, týpký yeni nesil Superb'de olduðu gibi, Çek Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü geleneksel kristal cam sanatýna bir gönderme yapýyor. Arka bölüm ise Kodiaq'ýn sportif, saðlam SUV karakterini yansýtýrken, LED stop lambalarý, diðer modellerde olduðu gibi 'C' þeklindeki formlarýyla markanýn karakteristik özelliðini bu araçta da sürdürmesini saðlýyor.
 

 
Kodiaq- Ateca ve Tiguan Karþýlaþtýrmasý
Kodiaq'ýn dýþ tasarýmý, Ateca ve Tiguan'a göre çok daha heybetli gözükmesini saðlýyor. Yenilenen Octavia'dan gelen çift far tasarýmý, Octavia'dan daha çok Kodiaq'a yakýþmýþ. Tam LED farlar opsiyonel olarak sunuluyor ve Kodiaq'a premium bir hava katýyor.
 

 
Ýç Mekan
Kodiaq'ýn iç mekanýna yani kabinine geçtiðinizde klasik Volkswagen Grubu tasarýmýný görüyorsunuz. Fazla ýþýltýlý deðil, sade ve þýk gözüküyor. Kabinde kullanýlan malzeme kalitesi ve iþçilik X-Trail'e göre oldukça kaliteli

Skoda Kodiaq'ýn iç mekânýnda eleþtirelecek detaylara bakarsa tek kýsým, gösterge tablosu oldu. Bu sýnýfta yer alan bir araca yakýþmayacak kadar basit gözüken gösterge tablosu biraz daha þýk tasarlanabilirdi.
 
Kodiaq, teknoloji ve donaným olarak da rakiplerinin referans alabileceði bir araç olmuþ. Baz modelden itibaren standart olarak sunulan 8.0 inçlik ekranýn arayüzü basit ve anlaþýlmasý kolay. Çözünürlüðü ve tepkileri de sýnýfýnýn en iyilerinden biri.
 
Kodiaq EuroNCAP testlerinden beþ yýldýzla ayrýlmýþ. Kodiaq'ta çarpýþma önleme sistemi gibi güvenlik sistemleri standart olarak sunuluyor. Skoda modellerinden alýþtýðýmýz üzere Kodiaq'ta da akýllýca düþünülmüþ eþya koyma ve saklama yerleri bulunuyor. 12V'luk prizin kapaðýný bile koyabileceðiniz gözler unutulmamýþ.
 
Geniþ açýlan bagaj kapaðý yüklemeyi kolaylaþtýrýyor.

Yedi koltukta kalkýk olduðunda Kodiaq 270 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Beþ koltuk kullanýldýðýnda ise bu hacim 560 litreye çýkýyor, tüm koltuklar yatýrýldýðýndaysa 2005 litrelik devasa bir alana sahip oluyorsunuz.
Motor
Skoda Kodiaq'ýn baþlangýç seviyesinde 125 HP'lik bir motor yer alýyor. Bu motorlu versiyonu deneme þansým olmadý ama tahminlerim göre Kodiaq'ý taþýmada zorlanacaðý yönünde. O yüzden benim tercihim kesinlikle 250 Nm torka sahip 150 HP'lik versiyondan yana olacaktýr.

Yedi kiþilik ve dört tekerlekten çekiþ sistemine sahip olan test aracýmýzýn da kaputunun altýnda 150 HP'lik motor bulunuyordu. Bu motor alt devirlerden itibaren gelen yüksek torkla birlikte aracý rahat þekilde hareket ettirebiliyor. Altý ileri çift kavramalý þanzýman pürüzsüz ve seri geçiþlere sahip olsa da her çift kavramalýnýn sorunu olan sýkýþýk trafikte ýsýnma problemi yaþýyor. Isýnan þanzýmandan dolayý ise geçiþler sarsýntýlý olarak gerçekleþiyor.
 
Skoda Kodiaq Fiyatý ve Performansý Hakkýnda
Skoda Kodiaqýn fiyatý hakkýnda þunu söyleyebilirim: sýnýfýnýn en uygun fiyatlý yedi kiþilik modellerinin biri olmasýnýn yanýnda verimli motoru sayesinde tutumlu olmayý da baþarýyor.
 
Skoda Kodiaq Ne Kadar Yakýyor?
Fabrika verisi ortalama 7.1 litrelik tüketim deðerine sahip olan  Kodiaq'la, 250 kilometreye yakýn yol yaptým, bu yolun bir kýsmý trafikte de geçti. Aracý teslim ettiðimde yol bilgisayarýnda 8.2 lt/100 km'lik bir deðer yazýyordu ki, böyle bir araç için ekonomik bir rakam olduðunu belirtmeliyim.
Güvenlik
Kodiaq, geçtiðimiz günlerde yapýlan EuroNCAP testlerinde beþ yýldýz aldý. Standart güvenlik donanýmlarýyla teste katýlan Skoda Kodiaq, yetiþkin yolcu korumasýndan 92 puan aldý. Çocuk yolcu kategorisinde 77 puan alan otomobil, yaya güvenliði kategorisinde yeterli ölçüde koruma saðlayarak 71 puan kazandý. Son olarak güvenlik yardýmcýsý kategorisini ise 54 puan ile kapatan Kodiaq'ýn þerit takip desteðinin olmamasý bu kategoriden düþük puan almasýna neden oldu.
Konfor & Yol Tutuþ
MQB platformundan yükselen Kodiaq, sürüþ özellikleri bakýmýndan Volkswagen modelleriyle benzer sürüþ hissine sahip. Çok fazla eðlence vaat etmiyor fakat konfor ve yol tutuþtan ödün vermiyor. Direksiyon yumuþak ve hisli. Tepkilerinize hýzlý yanýt alabiliyorsunuz. Süspansiyon sistemi hafif kasislerde kabine fazla rahatsýzlýk iletmiyor fakat Tiguan'a göre biraz daha sert. Özellikle bozuk yollarda ses ve sarsýntý kabine sýzabiliyor.
 
Skodanýn dört tekerlekten çekiþli aracý Kodiaq,  virajlarda yüksek yapýsýna raðmen önden ya da arkadan kayma eðilimi çok fazla göstermiyor.
Fotoðraf Galerisi
Previous

Next
Teknik Özellik
Skoda Kodiaq Yakýt Tüketimi
Yakýt Türü
Benzin
Þehir Ýçi Yakýt Tüketimi
6.1 lt/100 km
Þehir Dýþý Yakýt Tüketimi
4.5 lt/100 km
Karma Yakýt Tüketimi
7.1 lt/100 km
Test Yakýt Tüketimi
 8.2 lt/ 100 km
CO2 Emisyonu
163 g/km
Skoda Kodiaq Motor Hacmi
Motor Hacmi
1395 cc 
0-100 km/s Hýzlanma
9.9 sn
Maksimum Hýz
194 km/s
Ön Frenler
Hava kanallý disk
Arka Frenler
Disk
Skoda Kodiaq Boyutlar
Uzunluk
4697 mm
Geniþlik
1882 mm
Yükseklik
1676 mm
Dingil Mesafesi
2791 mm
Bagaj Hacmi
270/560/765/2005 lt
Yakýt Depo Kapasitesi
60 lt
Boþ Aðýrlýk
1625 kg
Lastik Boyutu
235/55 R18 (baz model)
Uzman Yorumu

Sonuç olarak Skoda son zamanlarda teknolojisini aldýðý VW'yi terletmeye baþladý. Superb'ün Passat'ý tehdit etmesinden sonra þimdi de Kodiaq'ýn Tiguan'ýn baþýna dert olacaðýný söyleyebiliriz. Üstelik daha geniþ iç hacim gibi avantajlarý da bulunuyor.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git