Haziran 26, 2019, 10:04:39 S
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Can Azerbaycan

Balatan Fussilet, Kasm 22, 2017, 01:15:45

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Can Azerbaycan

Dokuz yüz on sekiz bayramdýr bize
Ýstiklâlsiz hayat haramdýr bize
Esarette sabah akþamdýr bize
Ebedî bizimdir can Azerbaycan

Göz dikmiþ vatana küçük Ermeni
Alýrým sanýyor unutmuþ meni
Buna yetiþemez onun dermeni
Topraðý sulamýþ kan Azerbaycan

Öz milletim yeryüzüne daðýlmýþ
Hak ve adaleti þiarý kýlmýþ
Nerde olsa gönlü sana takýlmýþ
Seni unutmaz bir an Azerbaycan

Senin balalarýn sýcak kanlýdýr
Uðrunda yaþlý genç heyecanlýdýr
Tarihin büyüktür anlý þanlýdýr
Ocaðýmýz sensin yan Azerbaycan

Bir karýþ topraðý fedâ etmeyiz
Düþmandan korkmayýz geri gitmeyiz
Ölürüz kalýrýz fakat bitmeyiz
Þanýna katarýz þan Azerbaycan

Bir Allah'a iman þiarýmýzdýr
Ýstiklâl milletçe kararýmýzdýr
Vatan bize candýr o yârýmýzdýr
Sensiz haram bize nan Azerbaycan

Bakü, 1989
(Ýstiklâl yýldönümünde) 
hayreddin karaman
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git