July 20, 2019, 02:42:52 AM

News:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)


Sýcak SU

Started by MiM, March 12, 2018, 05:46:55 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

MiM

Bir grup Japon doktor *sýcak suyun bazý saðlýk sorunlarýnýn çözümünde% 100 etkili olduðunu doðruladý*.

*1 migren*
*2 Yüksek tansiyon*
*3 Düþük kan basýncý*
*4 Eklem aðrýsý*
*5 Kalp atýþýnýn aniden yükselmesi ve azalmasý*
*6 Epilepsi*
*7 Artan kolesterol düzeyi*
*8 Öksürük*
*9 Beden rahatsýzlýðý*
*10 Golu aðrýsý*
*11 Astým*
*12 Hooping öksürüðü*
*13 Damar týkanýklýðý*
*Uterus ve Ýdrar ile ilgili hastalýk*
*15 Mide sorunlarý*
*16 iþtahsýzlýk*
*17 Ayrýca gözler, kulak* *boðaz ile ilgili tüm* *hastalýklar*
*Baþ aðrýsý*


*SICAK SU NASIL KULLANILIR*

 *Sabah erkenden kalkýn ve mideniz boþaldýðýnda yaklaþýk 4 bardak ýlýk su için*
Baþlangýçta 4 bardak yapamayabilir, ancak yavaþ yavaþ yapacaksýnýz.

*NOT: Suyu aldýktan sonra 45 dakikalýk bir þey yemeyin*.

*Sýcak su terapisi saðlýk problemlerini makul bir süre içinde çözecektir:*

✔ 30 gün içinde þeker hastalýðý
✔ 30 gün içinde kan basýncý
✔ 10 gün içinde mide sorunlarý
✔ 9 ay içinde her çeþit kanser
✔ 6 ayda damar týkanmasý
✔ 10 gün içinde iþtah azalmasý
✔ Uterus ve ilgili hastalýklar 10 gün içinde
✔ 10 gün içinde burun, kulak ve boðaz problemleri
✔ 15 gün içinde kadýn sorunlarý
✔ 30 gün içinde kalp rahatsýzlýklarý
✔ Baþ aðrýsý / migren 3 gün içinde
✔ 4 ayda kolestrol
✔ Epilepsi ve felç 9 ayda sürekli
✔ Astým 4 ayda

*SOÐUK SU SÝZÝN ÝÇÝN KÖTÜ BÝR SEÇENEK*

*Soðuk su sizi genç yaþta etkilemezse, yaþlýlýkta size zarar verir*.

*Soðuk su, kalbin 4 damarýný kapatýr ve kalp krizine neden olur. Soðuk içecekler kalp krizinin ana nedenidir.*

*Ayrýca karaciðerde sorunlar da yapar Yað karaciðeri sýkýþtýrabilir. Karaciðer nakli için bekleyen insanlarýn çoðu soðuk su içilmesinin kurbanlarýdýr.*

*Soðuk su midenin iç duvarlarýný etkiler. Büyük baðýrsaðý etkiler ve Kanser ile sonuçlandýrýr*

Go Up