Haziran 20, 2019, 11:14:57 S
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

Çocuklara Hijyen Eðitimi nasýl verilir

Balatan Fussilet, Kasm 16, 2017, 02:37:20

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Tuvaletini yaptýktan sonra ellerini yýkamasýný saðlayýn! 

Süreç: Tuvalete oturma, yapma, silinme, sifonu çekme ve ellerini yýkama... 

Kýz çocuðunuzun önden arkaya doðru silmesi gerektiðini göstermelisiniz. 
Tuvaletini yaptýktan sonra da ellerini yýkamasýný saðlayýn. 
Bazý çocuklar dýþkýnýn sifon çekildikten sonra yok olmasýndan korkarlar. Çekerken "el sallayarak" çekileni uðurlayýp, kendine bir þey olmadýðýný hissettirin. 
Bazý çocuklar dýþký ve idrar yapmadan önce acele bez baðlanmasýný isterler. Aslýnda bu çocuðun dýþkýlama hissini anladýðýný gösterir. 
Bezi baðlayýp tuvalete götürün orada oturarak bezine yapmasýný saðlayýn ve zaman içinde bezi çýkartmaya yönlendirin.

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git